Przedświąteczne porządki – pozbądź się nie tylko kurzu, ale i bakterii

Przedświąteczne porządki – pozbądź się nie tylko kurzu, ale i bakterii

Na Świę­ta wszy­scy chce­my, aby nasze miesz­ka­nia lśni­ły czy­sto­ścią i pięk­nie pach­nia­ły zna­ko­mi­ty­mi wypie­ka­mi. Dla­te­go przed­świą­tecz­ne porząd­ki to prze­waż­nie znacz­nie dokład­niej­sze sprzą­ta­nie niż na co dzień – myje­my okna, pastu­je­my pod­ło­gi i odku­rza­my zasta­wę na spe­cjal­ne oka­zje :). Poza ele­ganc­kim wyglą­dem nasze­go miesz­ka­nia war­to przy oka­zji zadbać o pozby­cie się nagro­ma­dzo­nych w domu bak­te­rii, któ­re mogą być nie­bez­piecz­ne dla zdro­wia. Na jakie miej­sca zwró­cić uwa­gę?

Kuch­nia

Cho­ciaż pod­czas zmy­wa­nia do zle­wu wle­wa­my litry pły­nu, mydła i gorą­cej wody, to zawsze zbie­ra­ją się w nim reszt­ki jedze­nia, w tym suro­wych jaj i suro­we­go mię­sa. I cho­ciaż zlew słu­ży do oczysz­cza­nia naczyń, to sam nale­ży do naj­bar­dziej zanie­czysz­czo­nych miejsc w domu. Wil­goć, cie­pło i reszt­ki orga­nicz­ne stwa­rza­ją ide­al­ne śro­do­wi­sko do roz­wo­ju bak­te­rii. Dla­te­go poza zmy­ciem naczyń war­to poświę­cić czas rów­nież na wyczysz­cze­nie same­go zle­wu. Jeśli uży­wa­cie kuchen­ki gazo­wej, przyj­rzyj­cie się dobrze pokrę­tłom pie­kar­ni­ka i pal­ni­ków ?.

Salon

Dla wszyst­kich wiel­bi­cie­li dywa­nów zła wia­do­mość: w zagłę­bie­niach dywa­no­we­go wło­sia zbie­ra się mnó­stwo bru­du i bak­te­rii. Moż­na tam zna­leźć nie­mal wszyst­ko – reszt­ki jedze­nia, złusz­czo­ny naskó­rek, dro­bin­ki moczu i kału, nie wspo­mi­na­jąc o sier­ści pupi­li. Taka hodow­la zaraz­ków może być szcze­gól­nie groź­na, kie­dy macie w domu małe dziec­ko lub cier­pi­cie z powo­du cho­rób dróg odde­cho­wych, na przy­kład ast­my.

Całe miesz­ka­nie

Pod­czas przed­świą­tecz­nych porząd­ków dokład­nie wyczyść­cie klam­ki i włącz­ni­ki świa­tła. Bar­dzo mało osób regu­lar­nie je czy­ści, a są to obiek­ty, któ­rych doty­ka­ją wszy­scy domow­ni­cy i czę­sto tak­że goście. Nie zapo­mnij­cie o klam­kach drzwi wej­ścio­wych (wewnętrz­nej i zewnętrz­nej) oraz włącz­ni­kach świa­tła w przed­po­ko­ju. Po powro­cie do domu, szcze­gól­nie zimą, pierw­sze co robi­my to włą­cze­nie świa­tła. Zanim więc doj­dzie­my do łazien­ki, żeby umyć ręce, prze­nie­sie­my zaraz­ki co naj­mniej na klam­ki drzwi wej­ścio­wych, włącz­nik świa­tła w przed­po­ko­ju, i klam­kę drzwi do łazien­ki.

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.