Dom

W cza­sach powszech­nej dba­ło­ści o zdro­wie czę­sto zapo­mi­na­my o tym, że źró­dłem wie­lu aler­gii i zaka­żeń może być nasz dom. Powierzch­nie, któ­re na pierw­szy rzut oka wyda­ją się czy­ste, mogą skry­wać praw­dzi­we zagro­że­nie. Jak je ogra­ni­czyć? Prze­czy­ta­cie o tym w naszych arty­ku­łach.

Utrzy­my­wa­nie porząd­ku w domu i dba­łość o higie­nę oso­bi­stą to pod­sta­wa. Aby sku­tecz­nie zmi­ni­ma­li­zo­wać ryzy­ko roz­prze­strze­nia­nia bak­te­rii i zaraz­ków nie może­my zapo­mi­nać o sys­te­ma­tycz­nej dezyn­fek­cji tak new­ral­gicz­nych obsza­rów, jak toa­le­ta czy kuchen­ny zle­wo­zmy­wak. Higie­na w domu doty­czy tak­że odpo­wied­nie­go przy­go­to­wy­wa­nia żyw­no­ści do spo­ży­cia. Dbaj­my o mycie owo­ców i warzyw, sto­so­wa­nie osob­nych ręcz­ni­ków do naczyń i bla­tów oraz regu­lar­ną dezyn­fek­cję desek do kro­je­nia. W naszych arty­ku­łach znaj­dzie­cie wie­le prak­tycz­nych porad na temat tego, jak utrzy­mać porzą­dek w domu, aby zmi­ni­ma­li­zo­wać ryzy­ko zagro­żeń dla nasze­go zdro­wia.