Rowerową Majówkę czas zacząć !

Rowerową Majówkę czas zacząć !

Sezon rowe­ro­wy zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, majów­ka tuż tuż 😊. Wśród nas są szczę­śli­wi posia­da­cze wła­snych rowe­rów, jed­nak­że wie­le osób korzy­sta rów­nież z rowe­rów miej­skich lub rowe­rów z wypo­ży­czal­ni. Czy zda­je­my sobie spra­wę jak wie­le mikro­or­ga­ni­zmów żyje na uchwy­cie kie­row­ni­cy rowe­ru, hulaj­no­gi,  któ­rą doty­ka­ją dzie­siąt­ki, czy set­ki osób?

Opu­bli­ko­wa­ne w ostat­nim Euro­pe­an Cle­aning Jour­nal (wyd. luty/marzec 2023) wyni­ki badań rowe­rów publicz­nych prze­pro­wa­dzo­nych w Sta­nach Zjed­no­czo­nych wyka­zu­ją, że kie­row­ni­ca rowe­rów dostęp­nych publicz­nie może być sie­dli­skiem ponad 800 razy więk­szej ilo­ści bak­te­rii niż w przy­pad­ku wła­sne­go jednośladu.

Jeden z pro­du­cen­tów rowe­rów elek­trycz­nych prze­pro­wa­dził bada­nia i wyka­zał, że na rącz­kach oraz sie­dzi­skach rowe­rów publicz­nych może znaj­do­wać się do 6,5 milio­na bak­te­rii. Ozna­cza to, że rower był sie­dli­skiem 12 000 razy wię­cej bak­te­rii niż prze­cięt­na deska klo­ze­to­wa w naszych domach… A wszyst­kie ziden­ty­fi­ko­wa­ne bak­te­rie były gram-ujem­ny­mi pałecz­ka­mi, któ­re są poten­cjal­nie cho­ro­bo­twór­cze. Z kolei na rowe­rach pry­wat­nych w tym samym bada­niu wykry­to jedy­nie 8 tysię­cy bak­te­rii.

Zain­spi­ro­wa­ni tym arty­ku­łem poku­si­li­śmy się o prze­pro­wa­dze­nie wła­snych badań rowe­rów miej­skich i prze­ba­da­nie pró­bek z nich pobra­nych w naszym Cen­trum Badaw­czo-Roz­wo­jo­wym. Oto co uda­ło nam się wyho­do­wać w naszym labo­ra­to­rium na prób­kach pobra­nych z uchwy­tu kie­row­ni­cy rowe­ru miejskiego.

 

Foto: mate­riał wła­sny MEDISEPT

Czy widocz­ne gołym okiem wyni­ki badań ozna­cza­ją, że mamy rezy­gno­wać z korzy­sta­nia z rowe­rów? ABSOLUTNIE NIE !!!

Powo­ła­ne już ame­ry­kań­skie bada­nie wska­zu­je na to, że w przy­pad­ku pry­wat­ne­go rowe­ru niska ilość bak­te­rii może być utrzy­ma­na w ryzach poprzez prze­tar­cie chu­s­tecz­ką dezyn­fe­ku­ją­cą lub spry­ska­nie pły­nem do dezyn­fek­cji powierzch­ni rącz­ki – podob­nie postę­po­wać nale­ży w przy­pad­ku rowe­rów miej­skich. Z dru­giej stro­ny wnio­sek jest jeden – użyt­kow­ni­cy korzy­sta­ją­cy z jed­no­śla­dów praw­do­po­dob­nie nie dba­ją o higie­nę i dezyn­fek­cję swo­ich rąk.

A roz­wią­za­nie jest bar­dzo pro­ste. Jeśli jesteś w podró­ży, nie masz moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia z mydła i bie­żą­cej wody, wystar­czy, że zasto­su­jesz środ­ki do dezyn­fek­cji dło­ni takie jak wygod­ne chu­s­tecz­ki pako­wa­ne poje­dyn­czo MEDISEPT Chu­s­tecz­ki do dezyn­fek­cji rąk i powierzch­ni (saszet­ki 20szt) — Dezynfekcja.pl lub spray do dezyn­fek­cji rąk MEDISEPT Spray do dezyn­fek­cji rąk 100ml — Dezynfekcja.pl.  Uchwyt kie­row­ni­cy rowe­ru nale­ży prze­trzeć chu­s­tecz­ką do dezyn­fek­cji powierzch­ni MEDISEPT Chu­s­tecz­ki do dezyn­fek­cji rąk i powierzch­ni Cash­me­re (flow­pack 15 szt.) — Dezynfekcja.pl lub spry­skać spray­em do dezyn­fek­cji powierzch­ni MEDISEPT Spray do dezyn­fek­cji powierzch­ni 100ml Neu­tral — Dezynfekcja.pl. Wszyst­kie pro­duk­ty pako­wa­ne są w małych poręcz­nych opa­ko­wa­niach, któ­re pod­czas wyciecz­ki rowe­ro­wej zawsze zmiesz­czą się w tyl­nej kie­sze­ni blu­zy lub jed­nej z sakw rowe­ru, czy w plecaku.

Nie oba­wiaj­my się zatem rowe­rów miej­skich – pro­ste zabie­gi pozwo­lą na zmi­ni­ma­li­zo­wa­nie kon­tak­tu z nie­przy­ja­zny­mi mikro­ba­mi i korzy­sta­nie z rado­ści, jaką nie­sie ze sobą wyciecz­ka rowe­ro­wa! A wszyst­kim miło­śni­kom tej for­my spę­dza­nia wol­ne­go cza­su życzy­my uda­nej i sło­necz­nej Majówki.

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.