O nas
O nas

Blog prawdziwadezynfekcja.pl to miej­sce, w któ­rym znaj­dzie­cie naj­waż­niej­sze infor­ma­cje na temat higie­ny i dezyn­fek­cji. Dowie­cie się, kie­dy i dla­cze­go war­to uży­wać pre­pa­ra­tów do dezyn­fek­cji, jak pra­wi­dło­wo dbać o higie­nę swo­ją i naj­bliż­szych oraz jak w łatwy spo­sób moż­na uni­kać infek­cji i zakażeń.

Part­ne­rem mery­to­rycz­nym blo­ga jest Medisept.

Medi­sept to pol­ski pro­du­cent kom­plek­so­wych roz­wią­zań w zakre­sie utrzy­ma­nia higie­ny i dezyn­fek­cji. Od 20 lat dzia­ła na ryn­kach euro­pej­skich, dostar­cza­jąc roz­wią­za­nia dla sek­to­ra pro­fe­sjo­nal­ne­go, mię­dzy inny­mi dla szpi­tal­nic­twa i usług medycz­nych. Obec­nie roz­sze­rzył swo­ją dzia­łal­ność tak­że na rynek detaliczny.