Pocą ci się stopy? Sprawdź, co możesz z tym zrobić

Pocą ci się stopy? Sprawdź, co możesz z tym zrobić

Według Inter­na­tio­nal Hyper­hi­dro­sis Socie­ty – orga­ni­za­cji zaj­mu­ją­cej się wal­ką z pro­ble­mem potli­wo­ści, oko­ło 5 proc. ludzi na całym świe­cie ma pro­ble­my zwią­za­ne z nad­mier­nym poce­niem się. Zwięk­szo­ną potli­wość stóp mogą powo­do­wać roz­ma­ite czyn­ni­ki. Na nie­któ­re z nich mamy mniej­szy wpływ, na inne więk­szy. War­to spraw­dzić, czy na pro­blem, z któ­rym się bory­ka­my, moż­na coś pora­dzić.

Pot to natu­ral­na wydzie­li­na orga­ni­zmu, któ­ra pozwa­la pozbyć się szko­dli­wych tok­syn. U nie­któ­rych wystę­pu­je ona w więk­szym, u innych w mniej­szym natę­że­niu. Zda­rza się jed­nak tak, że od cza­su do cza­su sto­py pocą się bar­dziej niż zwy­kle. Mogą temu sprzy­jać – tak jak w przy­pad­ku poce­nia się resz­ty cia­ła – natu­ral­ne czyn­ni­ki, takie jak wysi­łek fizycz­ny czy wyso­ka tem­pe­ra­tu­ra. Przy­czy­na­mi wzmo­żo­ne­go wydzie­la­nia potu mogą być jed­nak tak­że nie­od­po­wied­ni dobór obu­wia, skar­pe­tek lub nie­do­sta­tecz­ne prze­strze­ga­nie zasad higie­ny, któ­re spo­wo­du­ją, że pro­blem może się utrzy­my­wać dłuż­szy czas i powo­do­wać kolej­ne dole­gli­wo­ści, np. grzy­bi­cę.

Aby pora­dzić sobie z pro­ble­mem potli­wo­ści stóp, przede wszyst­kim nale­ży się upew­nić, że pra­wi­dło­wo prze­strze­ga­my zasad higie­ny oso­bi­stej. Poza tymi oczy­wi­sty­mi regu­ła­mi, taki­mi jak codzien­ne mycie stóp, ist­nie­je kil­ka innych, do któ­rych war­to się sto­so­wać. Nie każ­dy na przy­kład wie, że poza myciem bar­dzo waż­ne jest dokład­nie osu­sza­nie stóp po kąpie­li, zwłasz­cza mię­dzy pal­ca­mi. Duże zna­cze­nie ma tak­że to, jakich środ­ków uży­je­my do mycia. Może­my bowiem posta­rać się, aby zawie­ra­ły one wspo­ma­ga­ją­ce wal­kę z potem skład­ni­ki. Takie dzia­ła­nie mają nie­któ­re olej­ki, na przy­kład roz­ma­ry­no­wy, euka­lip­tu­so­wy czy lawen­do­wy.

 

Pro­blem może rów­nież tkwić w dobo­rze nie­od­po­wied­nich skar­pe­tek. Powin­ny one być wyko­na­ne z prze­pusz­cza­ją­cych powie­trze, natu­ral­nych mate­ria­łów – baweł­ny lub bam­bu­sa. Skar­pet­ki nale­ży zmie­niać codzien­nie, a tak­że wte­dy, kie­dy sta­ną się wil­got­ne, na przy­kład po tre­nin­gu. Rów­nie waż­ny jest wybór obu­wia i jego pie­lę­gna­cja. Naj­lep­sze dla stóp będą buty skó­rza­ne lub płó­cien­ne. Jeśli nie ma do tego prze­ciw­wska­zań, co jakiś czas powin­ni­śmy prać buty, a tak­że wie­trzyć je oraz dezyn­fe­ko­wać spe­cjal­ny­mi pre­pa­ra­ta­mi.

 

Na to, jak wie­le potu wydzie­la nasz orga­nizm, w dużej mie­rze wpływ ma tak­że spo­sób, w jaki się odży­wia­my. Nie­któ­re pro­duk­ty mogą wpły­wać na zwięk­sze­nie wydzie­la­nia potu. Są to zwłasz­cza ostre przy­pra­wy, takie jak imbir czy pieprz. Oso­by pró­bu­ją­ce ogra­ni­czyć poce­nie się stóp powin­ny tak­że uni­kać tłu­stych, sma­żo­nych potraw, alko­ho­lu i moc­nej kawy.

 

Jeśli mimo podej­mo­wa­nych prób nie uda się wyeli­mi­no­wać nad­mier­ne­go poce­nia się stóp, może to wska­zy­wać na cho­ro­bę zwa­ną nad­po­tli­wo­ścią. Z takim podej­rze­niem nale­ży udać się na kon­sul­ta­cję lekar­ską, ponie­waż pro­blem może być zwią­za­ny z zabu­rze­nia­mi gospo­dar­ki hor­mo­nal­nej lub inny­mi cho­ro­ba­mi, na przy­kład cukrzy­cą.

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.