Grypa

Czym róż­ni się gry­pa od prze­zię­bie­nia? Na czym pole­ga lecze­nie? Jak dłu­go oso­ba cho­ra zara­ża? Wresz­cie – jak unik­nąć gry­py? To tyl­ko nie­któ­re spo­śród wie­lu pytań, na jakie znaj­dzie­cie odpo­wie­dzi w naszych arty­ku­łach poświę­co­nych gry­pie – ostrej cho­ro­bie ukła­du odde­cho­we­go, któ­rej z uwa­gi na ryzy­ko groź­nych powi­kłań nie nale­ży lek­ce­wa­żyć.

Na blo­gu Prawdziwadezynfekcja.pl radzi­my, jak zmniej­szyć ryzy­ko cho­ro­by, jak roz­po­znać wcze­sne obja­wy oraz jak sku­tecz­nie wspo­móc lecze­nie domo­wy­mi spo­so­ba­mi. W okre­sie wzmo­żo­nych zacho­ro­wań nale­ży pamię­tać o czę­stym myciu rąk, szcze­gól­nie po przyj­ściu do domu. Moż­na też sto­so­wać środ­ki do dezyn­fek­cji, aby unik­nąć roz­prze­strze­nia­nia wiru­sa na powierzch­niach doty­ka­nych przez wie­le osób, takich jak porę­cze, klam­ki, włącz­ni­ki świa­teł itd.

Zapra­sza­my do lek­tu­ry naszych porad­ni­ków i życzy­my nie­za­wod­nej odpor­no­ści!