Odkryj zdrowie w sezonie

Odkryj zdrowie w sezonie

Miło­śni­cy sezo­no­wej kuch­ni zawsze z nie­cier­pli­wo­ścią wycze­ku­ją kolej­nych mie­się­cy i poja­wia­ją­cych się w nich świe­żych warzyw i owo­ców. Wie­cie, jaki wpływ na zdro­wie mają te dostęp­ne w maju i czerw­cu?

W gorą­ce dni nic tak nie sma­ku­je, jak orzeź­wia­ją­cy chłod­nik! Jego pod­sta­wo­wy skład­nik, botwin­ka, to nie tyl­ko pysz­ne, ale tak­że bar­dzo zdro­we warzy­wo. Przede wszyst­kim,  dzię­ki zawar­to­ści dużej ilo­ści żela­za, poma­ga zapo­bie­gać ane­mii. Ma tak­że dużo wap­nia i wita­min, zwłasz­cza A i C. Dodat­ko­wo botwin­ka odtru­wa i odkwa­sza orga­nizm, popra­wia kon­cen­tra­cję oraz łago­dzi stres.

Kolej­nym sezo­no­wym przy­sma­kiem, któ­ry więk­szość z nas naj­bar­dziej lubi jeść po ugo­to­wa­niu, jest bób. Ponie­waż zawie­ra bar­dzo dużo biał­ka, któ­re dobrze zastę­pu­je to pocho­dze­nia zwie­rzę­ce­go, jest pole­ca­ny oso­bom na die­cie wege­ta­riań­skiej i wegań­skiej. Bób jest tak­że boga­ty w sod i potas. Bób to tak­że dobry wybór dla osób będą­cych na die­cie. Goto­wa­ny bób w 100 g zawie­ra wpraw­dzie aż 110 kcal, ale posia­da niską zawar­tość tłusz­czu i dużo roz­pusz­czal­ne­go błon­ni­ka. Spo­ży­cie bobu spo­wal­nia pro­ces tra­wie­nia i dzię­ki temu na dłu­go pozo­sta­wia uczu­cie syto­ści.

Powo­li na stra­ga­nach warzyw­nych zaczy­na poja­wiać się tak­że fasol­ka szpa­ra­go­wa. Pozy­tyw­nie wpły­wa ona na obni­ża­nie cho­le­ste­ro­lu we krwi oraz popra­wia stan skó­ry. Dzię­ki dużej zawar­to­ści kwa­su folio­we­go wspie­ra orga­nizm w pro­duk­cji bia­łych krwi­nek i popra­wia wydol­ność ukła­du immu­no­lo­gicz­ne­go. Pole­ca­na jest tak­że kobie­tom cier­pią­cym z powo­du napię­cia przed­mie­siącz­ko­we­go i meno­pau­zy – fasol­ka szpa­ra­go­wa łago­dzi ich obja­wy.

Przy dole­gli­wo­ściach żołąd­ko­wo-jeli­to­wych dosko­na­le spraw­dzi się lek­ko kwa­sko­wa­ta czer­wo­na porzecz­ka. Nie tyl­ko poma­ga łago­dzić pro­ble­my gastrycz­ne, ale ma tak­że pozy­tyw­ny wpływ na zwal­cza­nie cho­rób ukła­du krą­że­nia oraz wzmac­nia­nie ukła­du odpor­no­ścio­we­go.

Boga­tym źró­dłem pota­su –  mine­ra­łu  poma­ga­ją­ce­go pozbyć się nad­mia­ru soli z orga­ni­zmu – są cze­re­śnie. Mają one rów­nież pozy­tyw­ny wpływ na nasze sta­wy, ner­ki oraz ser­ce. Są tak­że źró­dłem wita­min B, A i C. Dzię­ki tym dwóm ostat­nim popra­wia­ją wygląd skó­ry oraz dzia­ła­ją oczysz­cza­ją­co. Dodat­ko­wo zawar­ta w owo­cach wita­mi­na B5 pomo­że z wal­ką artre­ty­zmem.

Lubi­cie agrest? War­to korzy­stać z nie­go w sezo­nie, ponie­waż zawie­ra duże ilo­ści lute­iny. Sub­stan­cja ta poma­ga zapo­bie­gać wie­lu scho­rze­niom i cho­ro­bom nasze­go orga­ni­zmu, m.in. cho­ro­bom ukła­du krą­że­nia, cho­ro­bom oczu i nowo­two­rom. Kwa­sy zawar­te w agre­ście wspo­ma­ga­ją zaś tra­wie­nie. Owoc ma tak­że pozy­tyw­ny wpływ na popra­wę pamię­ci i łago­dze­nie stre­su.

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.