Naucz dziecko, jak chronić się przed infekcjami

Naucz dziecko, jak chronić się przed infekcjami

Szko­ła i przed­szko­le to nie tyl­ko miej­sca napo­ty­ka­nia nowych wyzwań, roz­wi­ja­nia zdol­no­ści i nawią­zy­wa­nia przy­jaź­ni. To tak­że miej­sca, w któ­rych ryzy­ko zara­że­nia infek­cja­mi jest wyjąt­ko­wo duże. Kie­dy nie ma Cię w pobli­żu, Two­je dziec­ko powin­no samo­dziel­nie o sie­bie zadbać, dla­te­go naucz je, jak nale­ży to robić.

Wyrób w dziec­ku odpo­wied­nie nawyki

Two­je dziec­ko powin­no wynieść z domu dobre nawy­ki doty­czą­ce dba­nia o higie­nę. Jeśli po spa­ce­rze czy przed posił­kiem wspól­nie będzie­cie myć ręce, dla two­jej pocie­chy będzie to natu­ral­na czyn­ność, nad wyko­na­niem któ­rej nie będzie musia­ła się zasta­na­wiać. To szcze­gól­nie waż­ne, ponie­waż spę­dza­jąc kil­ka godzin dzien­nie w szko­le lub przed­szko­lu dziec­ko będzie samo­dziel­nie dba­ło o swo­ją higie­nę. Jeśli nie nauczysz go wcze­śniej, jak waż­ne jest czę­ste mycie rąk, będzie bar­dziej nara­żo­ne na cho­ro­by, któ­re roz­prze­strze­nia­ją się wśród dzie­ci. Co to za cho­ro­by? W wie­ku przed­szkol­nym i wcze­snosz­kol­nym wra­sta ryzy­ko zara­że­nia cho­ro­ba­mi wiru­so­wy­mi, taki­mi jak odra, ospa wietrz­na lub różycz­ka. Czę­sto docho­dzi tak­że do infek­cji gór­nych dróg oddechowych.

Nie igno­ruj pierw­szych oznak choroby

Nie­chęć omi­ja­nia zajęć szkol­nych powo­du­je, że rodzi­ce cza­sa­mi posy­ła­ją swo­je dzie­ci do szko­ły mimo pierw­szych oznak cho­ro­by. Nie igno­ruj lek­kie­go kata­ru ani bólu gar­dła. Lepiej, aby uczeń pod­ku­ro­wał się dwa dni w domu, niż póź­niej omi­nął cały tydzień lek­cji. Dzię­ki temu zmniej­szysz też szan­sę na to, że w cią­gu naj­bliż­szych tygo­dniu roz­cho­ru­je się cała kla­sa. Taka reak­cja łań­cu­cho­wa jest nie­ste­ty typo­wa w szko­łach i przed­szko­lach. Sprzy­ja temu przede wszyst­kim duże nagro­ma­dze­nie ludzi, ogól­na odpor­ność sys­te­mu immu­no­lo­gicz­ne­go dzie­ci, a tak­że mała świa­do­mość na temat pra­wi­dło­we­go dba­nia o higie­nę oraz niska potrze­by jej zachowania.

Pomóż skom­ple­to­wać plecak

Aby mak­sy­mal­nie uła­twić dziec­ku pra­wi­dło­we prze­strze­ga­nie zasad higie­ny pod two­ją nie­obec­ność, przy­go­tuj dla nie­go małą wypraw­kę. W jego ple­ca­ku muszą się zna­leźć mokre chu­s­tecz­ki, zwy­kłe chu­s­tecz­ki higie­nicz­ne, kil­ka pla­ster­ków opa­trun­ko­wych. Oczy­wi­ście dla malu­cha – a co dopie­ro dla star­sza­ka – nie są to zbyt cie­ka­we gadże­ty. Możesz jed­nak na róż­ne spo­so­by je uatrak­cyj­nić. Kup chu­s­tecz­ki w samo­cho­dy, pla­stry w zwie­rząt­ka albo faj­ny pokro­wiec, któ­ry posłu­ży za mini-aptecz­kę. W takim pod­ręcz­nym zesta­wie musi się tak­że zna­leźć spray do dezyn­fek­cji. – Nasze dło­nie to naj­więk­szy nośnik zaraz­ków. Aż 80% wszyst­kich infek­cji wywo­ły­wa­nych jest przez nie­do­sta­tecz­ną higie­nę rąk. Czę­ste mycie i dezyn­fek­cja rąk, zwłasz­cza w takim sprzy­ja­ją­cych zaraz­kom miej­scu, jakim jest szko­ła, może mieć zba­wien­ny wpływ na zdro­wie i co naj­waż­niej­sze, uchro­nić dzie­cia­ki przed gry­pą oraz inny­mi  wiru­sa­mi – tłu­ma­czy lek. epi­de­mio­log Wal­de­mar Fer­sch­ke, v‑ce pre­zes fir­my Medisept.

Pokaż zale­ty!

Bycie zdro­wym jest po pro­stu faj­niej­sze niż cho­ro­wa­nie – prze­ko­naj do tego swo­je dziec­ko! Kie­dy jego kole­dzy cho­ru­ją w łóż­kach, wy może­cie iść do par­ku, poba­wić się na pla­cu zabaw czy wybrać do kina. Udo­wod­nij mu, że samo woli być zdro­we, a następ­nie wytłu­macz, że w dużej mie­rze jego zdro­wie zale­ży wła­śnie od niego.

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.