Dziecko

Malu­chy są wyjąt­ko­wo podat­ne na róż­ne­go rodza­ju infek­cje. Nic dziw­ne­go – pocie­chy uwiel­bia­ją zaglą­dać w róż­ne, nie­ko­niecz­nie czy­ste i pozba­wio­ne bak­te­rii zaka­mar­ki. My to wie­my, dla­te­go z myślą o rodzi­cach i opie­ku­nach udo­stęp­nia­my inte­re­su­ją­ce arty­ku­ły zawie­ra­ją­ce wska­zów­ki doty­czą­ce tego, jak powin­na wyglą­dać higie­na oso­bi­sta dziec­ka.

Wyja­śnia­my dla­cze­go war­to zadbać o odpo­wied­nie nawy­ki naszych pod­opiecz­nych, jak dbać o zdro­wie dziec­ka w sytu­acji, gdy maluch uwiel­bia pso­ty ze zwie­rzę­ta­mi, zaba­wy w pia­skow­ni­cy i ska­ka­nie po kału­żach. W takich momen­tach infek­cja może poja­wić się bły­ska­wicz­nie. Udo­wad­nia­my, że nie trze­ba zabie­rać malu­cho­wi tych nie­wąt­pli­wych przy­jem­no­ści. Poka­zu­je­my, że odpo­wie­dzią na nie­chcia­ne infek­cje jest nie tyl­ko mycie, ale rów­nież dezyn­fek­cja rąk z uży­ciem odpo­wied­nich pre­pa­ra­tów. Dba­nie o higie­nę to pod­sta­wa, dla­te­go sto­suj­my się do naj­waż­niej­szych wska­zó­wek wska­za­nych w arty­ku­łach.