Naturalne sposoby na wzmocnienie odporności

Naturalne sposoby na wzmocnienie odporności

O dobrą odpor­ność trze­ba dbać na wszyst­kie moż­li­we spo­so­by. Dziś przed­sta­wia­my kil­ka pro­stych, natu­ral­nych metod, któ­re war­to sto­so­wać nie tyl­ko w okre­sie wzmo­żo­nych infek­cji, ale tak­że przez cały rok.

Odpo­czy­nek słu­ży rege­ne­ra­cji nasze­go orga­ni­zmu. Aby mieć dużo ener­gii nie tyl­ko na aktyw­no­ści całe­go dnia, ale tak­że na to, żeby orga­nizm mógł się obro­nić przed nie­po­żą­da­ny­mi bak­te­ria­mi i wiru­sa­mi, musi­my dać mu czas na ponow­ne nabra­nie sił.  Dla­te­go tak waż­ny jest dobry sen. Jeśli cho­dzi o zale­ca­ną licz­bę godzin snu, jest to kwe­stia bar­dzo indy­wi­du­al­na. Naj­waż­niej­sze jest to, aby czuć się wypo­czę­tym. Na jakość nasze­go snu wpły­wa nie tyl­ko to, ile śpi­my. Istot­ne są rów­nież m.in. odpo­wied­ni mate­rac, wygod­na podusz­ka, odpo­wied­nia tem­pe­ra­tu­ra w sypial­ni czy zaciem­nie­nie pomiesz­cze­nia.

Wzmac­nia­niu naszej odpor­no­ści słu­ży tak­że prze­by­wa­nie na świe­żym powie­trzu. Wyciecz­ka pod mia­sto na spa­cer na łonie natu­ry czy jog­ging w par­ku nie tyl­ko pozwo­lą nam się dotle­nić, ale posłu­żą tak­że lep­szej rege­ne­ra­cji orga­ni­zmu. Jak dowio­dła badacz­ka z Uni­wer­sy­te­tu Illi­no­is, Ming Kuo, prze­by­wa­nie na świe­żym powie­trzu może pozy­tyw­nie wpły­wać na wzmoc­nie­nie nasze­go sys­te­mu immu­no­lo­gicz­ne­go. Jak to moż­li­we? Prze­by­wa­jąc w oto­cze­niu natu­ry, nasz orga­nizm wyci­sza się, mniej anga­żu­ją go bodź­ce zewnętrz­ne i dzię­ki temu lepiej kon­cen­tru­je na wewnętrz­nych czyn­no­ściach życio­wych.

Zrów­no­wa­żo­ną die­tę powin­no się sto­so­wać przez cały rok. Zapew­nia ona pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie wszyst­kich narzą­dów cia­ła i dostar­cza nie­zbęd­nych skład­ni­ków odżyw­czych do radze­nia sobie z cho­ro­ba­mi. Kie­dy zbli­ża się sezon infek­cji, war­to dodat­ko­wo wzbo­ga­cić swo­ją die­tę o pro­duk­ty zwie­ra­ją­ce duże ilo­ści wita­min, zwłasz­cza wita­mi­ny C. Do pro­duk­tów tych zali­cza­ją się m.in. pie­trusz­ka, poma­rań­cze, cytry­ny, bro­ku­ły, bruk­sel­ka, porzecz­ki, papry­ka czy pomi­do­ry. Przed cho­ro­bą uchro­nić nas może tak­że spo­ży­wa­nie pro­duk­tów mobi­li­zu­ją­cych do pra­cy układ odpor­no­ścio­wy. Taki­mi pro­duk­ta­mi są na przy­kład czo­snek i cebu­la, któ­re mają dzia­ła­nie bak­te­rio­bój­cze. Naj­wię­cej korzy­ści przy­nie­sie spo­ży­wa­nie ich na suro­wo – np. jako doda­tek do kanap­ki lub sałat­ki.

Do die­ty war­to tak­że włą­czyć zio­ła, któ­re pomo­gą przy wie­lu dole­gli­wo­ściach, a są cał­ko­wi­cie natu­ral­ne i łatwo dostęp­ne. Prak­tycz­nie na każ­dą dole­gli­wość znaj­dzie się zio­ło, któ­re­go dzia­ła­nie korzyst­nie wpły­nie na nasze zdro­wie. Jesie­nią i zimą szcze­gól­nie war­to sto­so­wać m.in. tymia­nek, któ­ry wspie­ra pra­cę nasze­go sys­te­mu odpor­no­ścio­we­go.

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.