Dezynfekcja obuwia: wszystko, co musisz o niej wiedzieć

Dezynfekcja obuwia: wszystko, co musisz o niej wiedzieć

Obu­wie, któ­re nosi­my na co dzień, nie­ustan­nie nara­żo­ne jest na dzia­ła­nie bak­te­rii i grzy­bów, któ­re mogą przy­czy­nić się do powsta­nia trud­nych do wyle­cze­nia skór­nych dole­gli­wo­ści, nie­przy­jem­nych zapa­chów czy cho­rób. Obco­wa­nie z róż­no­ra­ki­mi warun­ka­mi atmos­fe­rycz­ny­mi taki­mi jak wil­goć czy cie­pło wysta­wia nasze buty na spo­ro prób. Podob­nie jak każ­dy inny ele­ment nasze­go ubio­ru, rów­nież one wyma­ga­ją odpo­wied­nie­go trak­to­wa­nia i uwa­gi. Ich dezyn­fek­cja waż­na jest nie tyl­ko ze wzglę­dów higie­nicz­nych, lecz tak­że pro­fi­lak­tycz­nych.

Dlaczego warto dezynfekować buty?

W naszych butach znaj­du­je się aż 140 tysię­cy zarod­ni­ków bak­te­rii i grzy­bów, któ­re przy nie­od­po­wied­niej higie­nie cia­ła, ale tak­że spo­so­bie dba­nia o obu­wie mogą dopro­wa­dzić do powsta­nia nie­przy­jem­nych zapa­chów, nie­bez­piecz­nych cho­rób czy zmian der­ma­to­lo­gicz­nych skó­ry sto­py, a nawet paznok­ci. Ogrom­ny wpływ na ryzy­ko zara­że­nia mają same buty. Za małe, uci­ska­ją­ce nie tyl­ko powo­du­ją otar­cia naskór­ka, ale zwięk­sza­ją też wil­got­ność stóp, co wraz z cie­płem i nie­od­po­wied­nią wen­ty­la­cją jest ide­al­nym śro­do­wi­skiem dla roz­wo­ju wszel­kich drob­no­ustro­jów. Odpo­wied­nia dezyn­fek­cja obu­wia pozwo­li na odka­że­nie ich wnę­trza oraz pozby­cie się nie­przy­jem­ne­go zapa­chu, któ­ry może poja­wiać się w naszym obu­wiu zarów­no latem gdy sto­pa nad­mier­nie poci się przy wyso­kiej tem­pe­ra­tu­rze jak i zimą.

Grzybica stóp — jak sobie z nią radzić?

Grzy­bi­ca stóp to cho­ro­ba, któ­ra bar­dzo łatwo się roz­prze­strze­nia i w dzi­siej­szych cza­sach jest tak popu­lar­na, że nabra­ła wymia­ru cho­ro­by spo­łecz­nej. Doty­ka bowiem od 15 do 30 pro­cent ludzi. Ata­ku­je wraż­li­wą skó­rę stóp, powo­du­jąc bole­sne zmia­ny, przez co sto­pa nie tyl­ko wyglą­da nie­este­tycz­nie, ale przede wszyst­kim swę­dzi i brzyd­ko pach­nie. Podob­nie jak w przy­pad­ku innych cho­rób, istot­nym czyn­ni­kiem zmniej­sza­ją­cym ryzy­ko zaka­że­nia jest pro­fi­lak­ty­ka. Lecze­nie grzy­bi­cy jest znacz­nie trud­niej­sze, niż sto­so­wa­nie wła­ści­wej pro­fi­lak­ty­ki. Nasze sto­py muszą być nie tyl­ko wła­ści­wie pie­lę­gno­wa­ne, ale rów­nież chro­nio­ne przed ewen­tu­al­nym kon­tak­tem z zarod­ni­ka­mi grzy­bów. Naj­prost­szym i naj­wy­god­niej­szym spo­so­bem na zde­zyn­fe­ko­wa­nie obu­wia jest zasto­so­wa­nie spe­cjal­ne­go pre­pa­ra­tu o wła­ści­wo­ściach anty­bak­te­ryj­nych. War­to rów­nież, aby wyka­zy­wał on dzia­ła­nie grzy­bo­bój­cze – dzię­ki temu sku­tecz­nie pozbę­dzie­my się z nasze­go obu­wia wszyst­kich paso­ży­tów.

Brzydki zapach

Nie­przy­jem­ny zapach z butów to sta­ły pro­blem spor­tow­ców oraz wszyst­kich osób, któ­re mają pro­blem z nad­mier­ną potli­wo­ścią stóp. Na skó­rze sto­py znaj­du­je się bowiem ok. 250 000 gru­czo­łów poto­wych – wię­cej niż na innych czę­ściach cia­ła. Jej poce­nie jest natu­ral­nym pro­ce­sem, któ­ry pozwa­la skó­rze na utrzy­ma­nie gład­ko­ści, ela­stycz­no­ści oraz odpo­wied­niej tem­pe­ra­tu­ry. Brzyd­ki zapach powsta­je jed­nak na sku­tek roz­wo­ju bak­te­rii w cie­ple i wil­go­ci, któ­re wyeli­mi­no­wać moż­na za pomo­cą spray’u do dezyn­fek­cji. Odpo­wied­nio dobra­ny pre­pa­rat zabi­ja bak­te­rie, któ­re powo­du­ją nie­przy­jem­ny zapach oraz zawie­ra odpo­wied­nie skład­ni­ki takie jak aro­ma­tycz­ne olej­ki, dzię­ki cze­mu może­my bez obaw i uczu­cia wsty­du zdjąć buty w miej­scu publicz­nym lub w więk­szym gro­nie osób.

 

Kiedy powinniśmy dezynfekować obuwie?

Dezyn­fek­cji powin­ni­śmy pod­da­wać wszyst­kie pro­duk­ty, któ­re mogą przy­swa­jać grzy­by i bak­te­rie, szcze­gól­nie te nara­żo­ne na wil­goć, pot i wzrost tem­pe­ra­tu­ry. Szcze­gól­nie istot­ne jest to w przy­pad­ku korzy­sta­nia z wypo­ży­czo­ne­go obu­wia np. butów nar­ciar­skich, butów do krę­gli, ale tak­że w przy­pad­ku pro­wa­dze­nia spor­to­we­go try­bu życia. Odpo­wied­nie pre­pa­ra­ty (jak np. spray do dezyn­fek­cji butów Medi­sept) posia­da­ją sub­stan­cje czyn­ne zwal­cza­ją­ce grzy­by, któ­re z cza­sem odpa­ro­wy­wu­ją z buta pozo­sta­wia­jąc go zde­zyn­fe­ko­wa­nym, suchym, zabez­pie­czo­nym przed bak­te­ria­mi i grzy­ba­mi oraz przy­jem­nie pach­ną­cym. Dzię­ki sub­stan­cjom czyn­nym znacz­nie wydłu­ża on dzia­ła­nie bio­bój­cze pozo­sta­wia­jąc powierzch­nię zabez­pie­czo­ną na dłuż­szy czas niż inne pre­pa­ra­ty do dezyn­fek­cji.

Jak często wykonywać dezynfekcję obuwia?

W celu unik­nię­cia pro­ble­mów natu­ry grzy­bi­czej, suge­ru­je się dezyn­fe­ko­wa­nie obu­wia po każ­dym uży­ciu – doty­czy to szcze­gól­nie butów spor­to­wych i robo­czych, któ­re użyt­ko­wa­ne są pod­czas inten­syw­ne­go lub dłu­go­trwa­łe­go wysił­ku fizycz­ne­go. Pro­fi­lak­ty­ka jest waż­na nie tyl­ko w przy­pad­ku, gdy nie mie­li­śmy stycz­no­ści z grzy­bi­cą stóp i nie chce­my dopu­ścić do roz­wo­ju bak­te­rii, lecz tak­że, gdy cho­ro­wa­li­śmy już na tę trud­ną do wyle­cze­nia przy­pa­dłość i nie chce­my dopu­ścić do jej nawro­tu. War­to wie­dzieć, że grzy­by i bak­te­rie odpo­wia­da­ją­ce za nie­przy­jem­ny zapach i roz­wój cho­rób, gro­ma­dzą się na ele­men­tach skład­ko­wych wnę­trza obu­wia pod­czas każ­dej eks­plo­ata­cji – wszyst­ko za spra­wą potu i pod­wyż­szo­nej tem­pe­ra­tu­ry.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

War­to zatem regu­lar­nie dbać o posia­da­ne obu­wie, uni­kać kupo­wa­nia butów nie­wia­do­me­go pocho­dze­nia i wybie­rać obu­wie z przy­ja­znych dla skó­ry mate­ria­łów. Ist­nie­je wie­le spraw­dzo­nych spo­so­bów, któ­ry­mi moż­na suszyć i dezyn­fe­ko­wać odzież i obu­wie, aby nie dopu­ścić do powsta­nia przy­krych zapa­chów czy roz­wo­ju bak­te­rii, wiru­sów i grzy­bów. Jed­nym z nich jest spray do dezyn­fek­cji butów do reha­bi­li­ta­cji mar­ki Medi­sept, któ­ry dostęp­ny jest w sprze­da­ży sta­cjo­nar­nej we wszyst­kich dro­ge­riach Ros­smann. To co wyróż­nia ten spray spo­śród innych dostęp­nych na ryn­ku pro­duk­tów to fakt, iż został on skla­sy­fi­ko­wa­ny jako wyrób medycz­ny. Ponad­to nie­zwy­kle istot­na jest rów­nież szyb­kość jego dzia­ła­nia. Całość apli­ka­cji trwa oko­ło 30 sekund. Nie musi­my więc zosta­wiać butów do wie­trze­nia na noc, pod­da­wać ich niskiej tem­pe­ra­tu­rze, czy umiesz­czać ście­recz­kę nasą­czo­ną np. pre­pa­ra­tem bak­te­rio­bój­czym w środ­ku.

 

Spray do dezyn­fek­cji butów do reha­bi­li­ta­cji mar­ki Medi­sept znaj­dziesz onli­ne w skle­pie www.dezynfekcja.pl

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.