Higiena

Codzien­ne dba­nie o higie­nę oso­bi­stą jest jed­ną z pod­sta­wo­wych czyn­no­ści, któ­re wyko­nu­je­my. Nawet dzie­ci wie­dzą, że mycie rąk przed każ­dym posił­kiem, po przyj­ściu ze spa­ce­ru lub wyj­ściu z toa­le­ty jest koniecz­no­ścią. Nie­ste­ty wie­le osób nie wyko­nu­je pod­sta­wo­wych czyn­no­ści higie­nicz­nych popraw­nie. Mając tego świa­do­mość przy­go­to­wa­li­śmy arty­ku­ły, w któ­rych opi­su­je­my, jak pra­wi­dło­wo powin­na wyglą­dać dezyn­fek­cja rąk, a tak­że jaki płyn naj­le­piej wyko­na swo­je zada­nie.

Ponad­to zwra­ca­my uwa­gę na odka­ża­nie przy­bo­rów do maki­ja­żu. Udo­wad­nia­my, że spe­cja­li­stycz­ne środ­ki do dezyn­fek­cji sku­tecz­nie usu­ną groź­ne bak­te­rie z pędz­li, szczo­te­czek, gąbek i innych kosme­tycz­nych akce­so­riów. Ponad­to wyja­śnia­my dla­cze­go ich codzien­ne odka­ża­nie jest nie­zbęd­ne do posia­da­nia pro­mien­nej cery bez wypry­sków, prze­bar­wień i innych nie­do­sko­na­ło­ści.