Czego jeszcze nie wiesz o myciu rąk?

15 paź­dzier­ni­ka obcho­dzi­my Świa­to­wy Dzień Mycia Rąk. Z tej oka­zji przy­go­to­wa­li­śmy dla Was kil­ka zaska­ku­ją­cych fak­tów zwią­za­nych z tą czynnością.

  • Cie­pła czy zim­na? Czy tem­pe­ra­tu­ra wody ma zna­cze­nie, jeśli cho­dzi o efek­tyw­ność mycia rąk? Nie – rów­nie dobrze moż­na pozbyć się bak­te­rii i wiru­sów, myjąc ręce cie­płą, co zim­ną wodą. Waż­niej­szy jest czas wyko­ny­wa­nia tej czyn­no­ści i popraw­na tech­ni­ka. Uwa­ga! Myjąc ręce zbyt gorą­cą wodą, uszka­dza­my jed­nak naskórek!

  • Bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne przez naukow­ców z Michi­gan Sta­te Uni­ver­si­ty dowo­dzą, że tyl­ko 5% ludzi myje ręce wystar­cza­ją­co dłu­go, aby pozbyć się więk­szo­ści zaraz­ków. Reko­men­do­wa­ny czas mycia rąk to mini­mum 20 sekund.

  • Mycie rąk to nie wszyst­ko. Trze­ba je tak­że dobrze wysu­szyć, naj­le­piej przy uży­ciu czy­ste­go ręcz­ni­ka. W prze­ciw­nym wypad­ku trud wło­żo­ny w ich porząd­ne umy­cie może pójść na mar­ne. Dlaczego?

  • Jak czy­ta­my na por­ta­lu initial.co.uk, tyl­ko 20% ludzi przy­zna­je, że suszy ręce po umy­ciu. Tym­cza­sem przez wil­got­ne dło­nie ryzy­ko roz­prze­strze­nia­nia się zaraz­ków jest 1000 razy wyż­sze niż przez dło­nie suche!

  • Wie­my, że ręce trze­ba myć po wej­ściu do domu, przed przy­go­to­wy­wa­niem jedze­nia, po kon­tak­cie ze zwie­rzę­ta­mi. Mniej roz­po­wszech­nio­ny jest już jed­nak fakt, że trze­ba to robić tak­że po kicha­niu, kasła­niu oraz dmu­cha­niu nosa.

  • Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Pie­lę­gnia­rek Epi­de­mio­lo­gicz­nych przy­po­mi­na o odpo­wied­nim czysz­cze­niu całych dło­ni i zwró­ce­niu uwa­gi na czę­sto pomi­ja­ne obsza­ry – m.in. koniusz­ki pla­ców, ich grzbie­to­we czę­ści oraz obszar pod paznok­cia­mi. Miej­sce mię­dzy skó­rą a paznok­ciem sta­no­wi dosko­na­łe śro­do­wi­sko do roz­wo­ju bak­te­rii, dla­te­go trze­ba szcze­gól­nie uważ­nie je myć. Zaś naj­czę­ściej pomi­ja­ną czę­ścią dło­ni jest… kciuk!

  • Bada­cze z Uni­wer­sy­te­tu Pen­syl­wa­nii dowie­dli, że sztucz­ne i poma­lo­wa­ne paznok­cie „przy­cią­ga­ją” wię­cej zaraz­ków niż te natu­ral­ne. Mikro­or­ga­ni­zmy łatwiej przy­cze­pia­ją się do uszko­dzo­nych frag­men­tów paznok­cia oraz do kle­ju na tip­sach. W przy­pad­ku zwłasz­cza dłu­gich paznok­ci powin­no czy­ścić się zarów­no wierzch­nią jak i spodnią powierzch­nię spe­cjal­ną szczo­tecz­ką. Cie­ka­wost­ka: z tego powo­du w służ­bie zdro­wia obo­wią­zu­je zakaz nosze­nia dłu­gich i poma­lo­wa­nych paznok­ci, a tak­że pier­ścion­ków, obrą­czek, zegar­ków i innej biżuterii!

  • O tym, jak niski jest poziom higie­ny dło­ni, świad­czą dane publi­ko­wa­ne na metro.co.uk. Na 14% bank­no­tów oraz na 19% kart kre­dy­to­wych znaj­du­ją się bak­te­rie kało­we, np. Esche­ri­chia coli.

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.