6 sposobów na złagodzenie bólu gardła

6 sposobów na złagodzenie bólu gardła

Ból gar­dła jest czę­sto efek­tem sta­nu zapal­ne­go i infek­cji dróg odde­cho­wych. Potra­fi być bar­dzo uciąż­li­wy, na przy­kład utrud­nia­jąc nie­zbęd­ne do rege­ne­ra­cji orga­ni­zmu sen i odpo­czy­nek. Jakie są spraw­dzo­ne spo­so­by na jego zła­go­dze­nie?

Płu­ka­nie gar­dła

Szyb­kim i sku­tecz­nym spo­so­bem na przy­nie­sie­nie ulgi bolą­ce­mu gar­dłu jest jego płu­ka­nie. Meto­da ta dzia­ła na dwa spo­so­by. Po pierw­sze pozwa­la mecha­nicz­nie wypłu­kać z gar­dła szko­dli­we zaraz­ki. Po dru­gie, dzię­ki wyko­na­niu napa­ru z takich ziół, jak rumia­nek, szał­wia czy tymia­nek, może mieć tak­że dzia­ła­nie anty­bak­te­ryj­ne i peł­nić funk­cję osło­no­wą.

Miód

Zła­go­dzić ból, chryp­kę czy pie­cze­nie gar­dła pomo­że miód – wie o tym pra­wie każ­dy. Nie każ­dy jed­nak wie, że cen­ne anty­sep­tycz­ne wła­ści­wo­ści mio­du mogą zostać utra­co­ne w zbyt wyso­kiej tem­pe­ra­tu­rze. Dla­te­go napój – na przy­kład mle­ko lub her­ba­ta, do któ­re­go chce­my dodać miód, nie powi­nien mieć wię­cej niż 40–45 stop­ni Cel­sju­sza.

Nawil­że­nie powie­trza

Na nasze dro­gi odde­cho­we bar­dzo duży wpływ ma odpo­wied­nia wil­got­ność powie­trza w pomiesz­cze­niach, w któ­rych prze­by­wa­my. Zbyt suche powie­trze dodat­ko­wo podraż­nia cho­re gar­dło i utrud­nia jego rege­ne­ra­cję. Dla­te­go war­to zain­we­sto­wać w elek­trycz­ny nawil­żacz powie­trza lub sto­so­wać domo­we meto­dy, na przy­kład roz­kła­da­jąc mokry ręcz­nik na kalo­ry­fe­rze.

Syrop z cebu­li

To pro­sty do wyko­na­nia w domu i wbrew pozo­rom dla wie­lu smacz­ny spo­sób na ból gar­dła oraz pod­nie­sie­nie odpor­no­ści. Syrop z cebu­li ma dzia­ła­nie anty­sep­tycz­ne i łago­dzi stan zapal­ny. Dodat­ko­wo jest boga­ty w wita­mi­ny, na przy­kład C i A.

Ogrze­wa­nie gar­dła

Ból gar­dła może nasi­lić nie tyl­ko suche, ale też zim­ne powie­trze. Jeśli pod­czas cho­ro­by musi­my wyjść z domu, na przy­kład do leka­rza, sta­raj­my się oddy­chać przez nos oraz nie zapo­mi­naj­my o sza­li­ku. Prze­by­wa­jąc w miesz­ka­niu, moż­na nasma­ro­waw­szy szy­ję roz­grze­wa­ją­cą maścią lub olej­kiem i owi­nąć ją cie­płą chu­s­tą.

Zio­ło­we napa­ry

Nie tyl­ko płu­ka­nie gar­dła pomo­że oczy­ścić je ze bak­te­rii i wiru­sów. Zro­bią to tak­że zio­ło­we her­bat­ki, któ­re dodat­ko­wo roz­grze­ją orga­nizm. Poza dobrze zna­ny­mi tymian­kiem, szał­wią i rumian­kiem, spraw­dzą się tak­że takie zio­ła, jak bab­ka lan­ce­to­wa czy dziu­ra­wiec.

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.