Nieoczywiste pytania dotyczące dezynfekcji cz.II

Nieoczywiste pytania dotyczące dezynfekcji cz.II

Dezyn­fek­cja nie ma przed nami tajem­nic. Chce­cie wie­dzieć, czy sprayu do dezyn­fek­cji moż­na uży­wać do drew­nia­nych powierzch­ni, czy pre­pa­ra­ty z alko­ho­lem nie znisz­czą wło­sia ulu­bio­nych pędz­li do maki­ja­żu oraz czy dezyn­fe­ko­wa­nie dło­ni nie wpły­wa nega­tyw­nie na natu­ral­ne wła­ści­wo­ści ochron­ne naszej skó­ry? Tego wszyst­kie­go dowie­cie się w naszym tekście!

Czy spraye do dezyn­fek­cji nie nisz­czą natu­ral­nych wła­ści­wo­ści anty­bak­te­ryj­nych nasze­go organizmu?

Pod­czas higie­nicz­nej dezyn­fek­cji rąk, czy­li za pomo­cą alko­ho­lo­wych pły­nów dezyn­fek­cyj­nych, nisz­czo­ne są wyłącz­nie wszyst­kie wege­ta­tyw­ne posta­ci bak­te­rii, ale natu­ral­na flo­ra fizjo­lo­gicz­na skó­ry zosta­je zacho­wa­na. W związ­ku z tym nawet czę­ste sto­so­wa­nie dezyn­fek­cji nie zabu­rza fizjo­lo­gicz­nej barie­ry ochron­nej skó­ry. W wyni­ku wie­lo­let­nich badań pro­wa­dzo­nych przy współ­pra­cy WHO to wła­śnie alko­ho­le (zawar­te w pre­pa­ra­tach do higie­nicz­nej i chi­rur­gicz­nej dezyn­fek­cji rąk) zosta­ły wybra­ne jako sub­stan­cje czyn­ne naj­lep­sze do dezyn­fek­cji rąk i skó­ry. Nawet przy dłu­go­trwa­łym zasto­so­wa­niu przez pro­fe­sjo­na­li­stów (leka­rzy, per­so­nel medycz­ny, chi­rur­gów) ryzy­ko odczy­nów skór­nych jest zni­ko­me. MEDISEPT Spray do dezyn­fek­cji rąk 50ml — Dezynfekcja.pl

Czy spray do dezyn­fek­cji powierzch­ni może być sto­so­wa­ny do drewna?

Moż­na uży­wać go do dezyn­fek­cji drew­na. Pre­pa­rat znacz­nie szyb­ciej niż sama woda odpa­ro­wu­je z powierzch­ni, w związ­ku z tym nie nara­ża jej na dłu­go­trwa­łą wil­goć. A wia­do­mo, że drew­no nie lubi wil­go­ci. Spo­ro jed­nak zale­ży rów­nież od tego, czy drew­no zosta­ło zabez­pie­czo­ne lakie­rem oraz jaką odpor­ność wyka­zu­je on na dzia­ła­nie samej wody, a tak­że roz­pusz­czal­ni­ków. W przy­pad­ku nie­od­por­nych lakie­rów oraz dłu­go­trwa­łe­go trak­to­wa­nia  alko­ho­lem może on powo­do­wać stop­nio­we mato­wie­nie lakie­ru. Jeśli zaś cho­dzi o drew­nia­ne deski do kro­je­nia, to zale­ca się ich uży­wać wyłącz­nie do kro­je­nia pie­czy­wa. Nie wyma­ga­ją wów­czas dezyn­fek­cji. Do mię­sa, owo­ców, warzyw, nabia­łu sto­suj­my raczej deski pla­sti­ko­we bądź cera­micz­ne – pozwo­li to zacho­wać więk­szą higie­nę. Ponad­to war­to wie­dzieć, że licz­ne pory drew­na spra­wia­ją, że jest on mate­ria­łem trud­nym do dezynfekcji.

Czy dezyn­fe­ko­wa­nie pędz­li kosme­tycz­nych nie nisz­czy wło­sia pędzla?

Bez obaw moż­na uży­wać dezyn­fek­cji do pędz­li z wło­sia zarów­no natu­ral­ne­go, jak i sztucz­ne­go. Są one odpor­ne na alko­ho­lo­wą dezyn­fek­cję, a na pew­no ich żywot­ność, nawet tych naj­wyż­szej jako­ści, jest krót­sza niż czas, któ­ry był­by potrzeb­ny na naru­sze­nie struk­tu­ry mate­ria­łu przez dzia­ła­nie alkoholu.

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.