Najczęstsze błędy popełniane przy dezynfekcji rąk. Sprawdź, jak robić to właściwie!

Najczęstsze błędy popełniane przy dezynfekcji rąk. Sprawdź, jak robić to właściwie!

Dezyn­fek­cja dło­ni jest jed­nym z naj­sku­tecz­niej­szych spo­so­bów zapo­bie­ga­nia cho­ro­bom zakaź­nym, takim jak gry­pa, angi­na, wiru­so­we zapa­le­nie wątro­by typu C i wie­le innych. Wła­ści­we jej wyko­na­nie gwa­ran­tu­je zabi­cie obec­nych na rękach bak­te­rii i wiru­sów, któ­re te cho­ro­by wywo­łu­ją. Jakie naj­częst­sze błę­dy popeł­nia­my pod­czas dezyn­fek­cji i jak to robić prawidłowo?

Czym jest dezynfekcja? 

Dezyn­fek­cja jest czyn­no­ścią wyko­ny­wa­ną przy uży­ciu środ­ków che­micz­nych, celem któ­rej jest znisz­cze­nie więk­szo­ści cho­ro­bo­twór­czych drob­no­ustro­jów z przed­mio­tów i powierzch­ni, w takim stop­niu, by ich użyt­ko­wa­nie nie gro­zi­ło zaka­że­niem i cho­ro­bą. Nie nale­ży mylić tego poję­cia z anty­sep­ty­ką, któ­ra ma na celu nisz­cze­nie drob­no­ustro­jów na skórze.

Dło­nie są naj­więk­szym nośni­kiem zaraz­ków, a ich higie­na, czy­li dokład­ne mycie wodą z mydłem, a tak­że dezyn­fek­cja, są naj­waż­niej­szy­mi czyn­ni­ka­mi zapo­bie­ga­nia prze­no­sze­niu bak­te­rii i wiru­sów wywo­łu­ją­cych wie­le cho­rób. Do naj­pow­szech­niej­szych z nich zali­cza się gry­pa, angi­na, opryszcz­ka, szkar­la­ty­na oraz tzw. gry­pa żołąd­ko­wa. Na dło­niach moż­na spo­tkać jed­nak rów­nież dużo groź­niej­sze dla zdro­wia i życia mikro­or­ga­ni­zmy, a wśród nich bak­te­rie kało­we, E.coli czy gron­ko­wiec zło­ci­sty, pro­wa­dzą­ce do zaka­żeń i nie­bez­piecz­nych powi­kłań, a nawet śmier­ci. Na skó­rze rąk bytu­ją też nie­bez­piecz­ne wiru­sy wywo­łu­ją­ce np. wiru­so­we zapa­le­nie wątro­by typu A i E. Wszyst­kie prze­no­szą się m.in. przez dotyk, a ryzy­ko zaka­że­nia zmniej­sza dezyn­fek­cja dłoni.

Praw­dzi­wa dezyn­fek­cja, czy­li wyko­na­na środ­ka­mi o sze­ro­kim spek­trum bój­czym, jest pro­ce­sem, któ­ry gwa­ran­tu­je usu­nię­cie wszel­kich mikro­or­ga­ni­zmów z powierzch­ni dło­ni w 99,999%. Tyl­ko tak wyso­ki poziom sku­tecz­no­ści chro­ni (szcze­gól­nie oso­by podat­ne), przed zaka­że­niem i chorobą.

Kie­dy dezyn­fe­ko­wać ręce?

Ryzy­ko zaka­że­nia cho­ro­bo­twór­czy­mi drob­no­ustro­ja­mi wzra­sta wszę­dzie tam, gdzie jeste­śmy nara­że­ni na kon­takt z obcą flo­ra bak­te­ryj­ną, czy­li poza naszym wła­snym domem. Szcze­gól­nie wyso­kie jest w miej­scach publicz­nych, gdzie doty­ka­my wie­lu przed­mio­tów, któ­re nie są myte ani dezyn­fe­ko­wa­ne, a były uży­wa­ne (doty­ka­ne) przez tysią­ce innych osób. Dla­te­go po każ­dym poby­cie poza domem, a zwłasz­cza w miej­scu publicz­nym, dla wła­sne­go bez­pie­czeń­stwa, powin­ni­śmy zde­zyn­fe­ko­wać dło­nie spe­cja­li­stycz­nym wyro­bem medycz­nym, któ­ry wyka­zu­je sku­tecz­ność bój­czą na wspo­mnia­nym już pozio­mie 99,999%, np. spray­em do dezyn­fek­cji rąk: https://dezynfekcja.pl/medisept-spray-do-dezynfekcji-rak-50ml,3,37556,10194.

Naj­częst­sze błę­dy przy dezyn­fek­cji dłoni

Nie wszy­scy o tym wie­dzą, jed­nak aby uzy­skać naj­lep­sze wyni­ki dezyn­fek­cji powin­ni­śmy wyko­ny­wać ją według spraw­dzo­ne­go sche­ma­tu, któ­ry gwa­ran­tu­je sku­tecz­ność, czy­li zabi­cie więk­szo­ści cho­ro­bo­twór­czych drob­no­ustro­jów bytu­ją­cych na dło­niach. Poni­żej 5 naj­czę­ściej popeł­nia­nych błę­dów pod­czas dezyn­fek­cji rąk:

 • Zbyt krót­ki czas dezynfekcji.
 •  Sto­so­wa­nie za małej ilo­ści preparatu.
 •  Pozo­sta­wie­nie na dło­niach biżuterii.
 •  Uży­cie pły­nu dezyn­fek­cyj­ne­go na mokrą skó­rę – roz­cień­cze­nie preparatu.
 •  Zła tech­ni­ka dezynfekcji.

Nie­wła­ści­wie prze­pro­wa­dzo­na dezyn­fek­cja nie­sie ze sobą ryzy­ko pozo­sta­wie­nia na skó­rze dło­ni na tyle dużej licz­by mikro­or­ga­ni­zmów, by mogło dojść do zaka­że­nia i cho­ro­by. Dla­te­go jeśli się­ga­my już po śro­dek do dezyn­fek­cji, powin­ni­śmy czyn­ność tę wyko­nać prawidłowo.

Jak pra­wi­dło­wo zde­zyn­fe­ko­wać dłonie?

Przed przy­stą­pie­niem do dezyn­fek­cji dło­ni powin­ni­śmy przede wszyst­kim zdjąć biżu­te­rię oraz dodat­ki. Jed­ną z naj­sku­tecz­niej­szych metod, zale­ca­ną przez Świa­to­wą Orga­ni­za­cję Zdro­wia (WHO), jest dezyn­fek­cja dło­ni  wg. sche­ma­tu Ayliffe’a, a pole­ga ona na nało­że­niu pre­pa­ra­tu na dło­nie i wyko­ny­wa­nie okre­ślo­nych ruchów w 6 krokach.

Rys.1. Opra­co­wa­nie — Medisept

Krok 1.
Pocie­ra­my powierzch­nię jed­nej dło­ni o powierzch­nię dru­giej dło­ni. Czyn­ność powta­rza­my na obu dłoniach.

Krok 2.
Pocie­ra­my wewnętrz­ną powierzch­nię jed­nej dło­ni o grzbiet dru­giej dło­ni, czysz­cząc jed­no­cze­śnie prze­strze­nie mię­dzy pal­ca­mi i ich boki. Czyn­ność powta­rza­my na obu dłoniach.

Krok. 3.
Pocie­ra­my dłoń o dłoń z roz­ło­żo­ny­mi pal­ca­mi, docie­ra­jąc do prze­strze­ni mię­dzy nimi
i dezyn­fe­ku­jąc bocz­ne czę­ści pal­ców. Czyn­ność powta­rza­my na obu dłoniach.

Krok 4.
Pocie­ra­my grzbie­to­wą powierzch­nię zagię­tych pal­ców jed­nej dło­ni pod zgię­ty­mi pal­ca­mi dru­giej dło­ni. Czyn­ność powta­rza­my na obu dłoniach.

Krok 5.
Pocie­ra­my nasa­dę kciu­ka i cały kciuk jed­nej dło­ni, dru­gą dło­nią. Czyn­ność powta­rza­my na obu dłoniach.

Krok 6.
Okręż­ny­mi rucha­mi jed­nej dło­ni pocie­ra­my opusz­ki pal­ców w zgłę­bie­niu dru­giej dło­ni. Czyn­ność powta­rza­my na obu dłoniach.

Tak wyko­na­na dezyn­fek­cja, odpo­wied­nią ilo­ścią pre­pa­ra­tu, gwa­ran­tu­je pozby­cie się z dło­ni cho­ro­bo­twór­czych mikro­or­ga­ni­zmów. Codzien­ną higie­nę rąk powin­ni­śmy uzu­peł­niać tak­że o ich pie­lę­gna­cję. Zale­ca się, by po każ­dym myciu i dezyn­fek­cji rąk sto­so­wać krem nawil­ża­ją­cy i ochronny.

Dołącz do konwersacji

 1. Kacper pisze:

  Dzię­ku­ję, z pew­no­ścią przy­da­dzą mi się te pora­dy. I dzię­ki pań­stwu nie będę cho­ro­wał na te wymie­nio­ne przez pań­stwa porady.

 2. Kacper pisze:

  Dzię­ku­ję, z pew­no­ścią przy­da­dzą mi się te porady.

 3. Dodaj komentarz

  Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.