Letnie przeziębienia – co musisz wiedzieć?

Letnie przeziębienia – co musisz wiedzieć?

Prze­zię­bie­nie latem? To moż­li­we! Nawet w naj­bar­dziej upal­ne dni jeste­śmy nara­że­ni na kil­ka­set róż­nych wiru­sów, powo­du­ją­cych infek­cje gór­nych dróg odde­cho­wych. O infek­cji gór­nych dróg odde­cho­wych w sezo­nie waka­cyj­nym opo­wia­da lekarz epi­de­mio­log.

Wal­de­mar Fer­sch­ke, lek. epi­de­mio­log, wice­pre­zes fir­my Medi­sept:

Infek­cje let­nie nie róż­nią się w zasa­dzie niczym od tych jesien­no-zimo­wych. Aby do nich doszło, speł­nio­ne muszą być takie same warun­ki, z któ­rych klu­czo­wym jest osła­bio­na odpor­ność orga­ni­zmu. W zimie jest ono naj­czę­ściej spo­wo­do­wa­ne prze­mar­z­nię­ciem i wychło­dze­niem. A co może je powo­do­wać w sezo­nie waka­cyj­nym? Przy­czyn może być całe mnó­stwo – przede wszyst­kim powo­dem może być słoń­ce – a więc prze­grza­nie orga­ni­zmu, ale tak­że prze­pra­co­wa­nie i prze­mę­cze­nie, brak snu, nie­od­po­wied­nia die­ta, nagłe zmia­ny try­bu dzien­ne­go lub kli­ma­tu czy duże róż­ni­ce tem­pe­ra­tur (co czę­sto zda­rza się na wyjaz­dach).

Zmo­rą miesz­kań­ców miast, zwłasz­cza pra­cow­ni­ków biur, powo­du­ją­cych let­nie infek­cje, jest kli­ma­ty­za­cja. Jed­nak to nie samo zim­ne powie­trze powo­du­je infek­cje, a jedy­nie sprzy­ja ich roz­wo­jo­wi. Dla­cze­go? Ponie­waż wysu­sza nasze ślu­zów­ki, któ­re sta­ją się podat­niej­sze na sta­ny zapal­ne i osła­bia natu­ral­ną barie­rę ochron­ną nasze­go orga­ni­zmu. To nie wszyst­ko – w nie­czysz­czo­nych kli­ma­ty­za­to­rach roz­wi­ja­ją się tysią­ce zaraz­ków, głów­nie grzy­bów i bak­te­rii, któ­re pod­czas dzia­ła­nia kli­ma­ty­za­cji są wywie­wa­ne do oto­cze­nia. Dla­te­go bar­dzo waż­ne jest, aby sprzęt ten był dokład­nie czysz­czo­ny i dezyn­fe­ko­wa­ny.

Fak­tem jest, że infek­cje let­nie zda­rza­ją się rza­dziej i naj­czę­ściej mają łagod­niej­szy prze­bieg. Cho­ciaż powo­do­wać je mogą te same wiru­sy, któ­re ata­ku­ją zimą, ogól­ne warun­ki do wal­ki z cho­ro­bą są korzyst­niej­sze. Nie zmie­nia to jed­nak tego, że rów­nież latem mogą pro­wa­dzić do poważ­nych powi­kłań, a co naj­mniej zepsuć dłu­go wycze­ki­wa­ny urlop, dla­te­go war­to im zapo­bie­gać. Dba­nie o odpor­ność i higie­nę zagwa­ran­tu­ją nie­za­kłó­co­ny, wyma­rzo­ny odpo­czy­nek.

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.