5 milionów biurek do sprzątnięcia w ciągu kilku dni? O standardach czystości i dezynfekcji w polskich biurach

5 milionów biurek do sprzątnięcia w ciągu kilku dni? O standardach czystości i dezynfekcji w polskich biurach

Śre­dnio­wiecz­ne pul­pi­ty do prze­pi­sy­wa­nia ksiąg czy nowa­tor­skie wypo­sa­że­nie biu­ro­we, o któ­rym było gło­śno w 1876 r. na pierw­szych mię­dzy­na­ro­do­wych tar­gach w Fila­del­fii – biur­ka od wie­ków uła­twia­ły ludziom życie. Świa­to­wy Dzień Sprzą­ta­nia Biur­ka obcho­dzi­my rok­rocz­nie w dru­gi ponie­dzia­łek stycz­nia. Obec­nie śred­nia powierzch­nia biu­rek zaj­mo­wa­nych przez pra­cow­ni­ków biu­ro­wych w Pol­sce to ponad 5 milio­nów m²i. Fir­my sprzą­ta­ją­ce sto­ją przed nie lada wyzwa­niem – sprząt­nię­cie takiej powierzch­ni moż­na by porów­nać z upo­rząd­ko­wa­niem ponad 700 boisk pił­kar­skich czy oko­ło 1/7 obsza­ru woje­wódz­twa mazowieckiego.

Sprzą­ta­niem i dezyn­fek­cją powierzch­ni biu­ro­wych w Pol­sce zaj­mu­ją się pro­fe­sjo­nal­ne fir­my sprzą­ta­ją­ce, któ­re ofe­ru­ją zakres dzia­łań, począw­szy od dba­nia o czy­stość pod­łóg przez porząd­ko­wa­nie powierzch­ni wspól­nych, np. łazie­nek i kuch­ni, aż po sprzą­ta­nie biu­rek pra­cow­ni­czych. Nie jest to łatwe zada­nie, ponie­waż na powierzch­niach biu­ro­wych – biur­kach, sprzę­tach elek­tro­nicz­nych czy pod­ło­kiet­ni­kach fote­li – moż­na natra­fić na szko­dli­we mikro­or­ga­ni­zmy cho­ro­bo­twór­cze, np. gron­kow­ca zło­ci­ste­go, wirus gry­py, rota­wi­ru­sy, pałecz­ki okręż­ni­cy (e‑coli) czy naj­po­pu­lar­niej­sze­go ostat­nio koro­na­wi­ru­sa. Choć są nie­wi­docz­ne gołym okiem, ich licz­ba może przy­pra­wić o zawrót gło­wy: śred­nio aż 10 milio­nów bak­te­rii może znaj­do­wać się na biur­ku – takie sza­cun­ki podał Uni­wer­sy­tet Ari­zoń­skiii. Utrzy­ma­nie czy­sto­ści i dezyn­fek­cja w miej­scu pra­cy znacz­nie mini­ma­li­zu­ją ryzy­ko zachorowań.

Dezyn­fek­cja to 99,999% mniej mikro­or­ga­ni­zmów chorobotwórczych

Z danych przed­sta­wio­nych przez Naro­do­wy Insty­tut Zdro­wia Publicz­ne­go wyni­ka, że od 1 stycz­nia do 30 listo­pa­da 2020 roku w Pol­sce odno­to­wa­no oko­ło 50% mniej zacho­ro­wań na cho­ro­by zakaź­ne niż w roku ubie­głymiii. I tak od stycz­nia do listo­pa­da 2020 r. w Pol­sce mie­li­śmy 30% mniej przy­pad­ków gry­py niż w ana­lo­gicz­nym okre­sie roku 2019 i 60% mniej zapa­leń mózgu i opon mózgo­wo-rdze­nio­wych. Eks­per­ci oce­nia­ją, że jest to zasłu­gą pod­wyż­szo­nych stan­dar­dów higie­ny i dezyn­fek­cji. A sku­tecz­ność pro­fe­sjo­nal­nych środ­ków do dezyn­fek­cji się­ga od 99,99% do 99,999%. Prze­pro­wadź­my pro­ste obli­cze­nia: ile spo­śród wspo­mnia­nych 10 milio­nów mikro­or­ga­ni­zmów bytu­ją­cych na powierzch­ni biur­ka moż­na wyeli­mi­no­wać przy uży­ciu pro­fe­sjo­nal­nych środ­ków bio­bój­czych? Przy naj­wyż­szej sku­tecz­no­ści się­ga­ją­cej 99,999% pozo­sta­nie jedy­nie 100 mikro­or­ga­ni­zmów chorobotwórczych.

Mikro­or­ga­ni­zmy cho­ro­bo­twór­cze utrzy­mu­ją się na powierzch­niach od kil­ku­na­stu godzin (np. wirus gry­py) nawet do kil­ku lat (prąt­ki gruź­li­cy). Koro­na­wi­ru­sy – w zależ­no­ści od rodza­ju powierzch­ni i warun­ków – bytu­ją od 2 godzin do nawet 29 dni w sprzy­ja­ją­cych warun­kach. Czym czę­ściej fir­my sprzą­ta­ją­ce dezyn­fe­ku­ją biur­ka i sprzę­ty biu­ro­we, tym mniej­sze praw­do­po­do­bień­stwo, że bak­te­rie, wiru­sy czy inne orga­ni­zmy na sta­łe się na nich zado­mo­wią. Śro­dek do dezyn­fek­cji musi mieć dzia­ła­nie wiru­so­bój­cze, bio­bój­cze. Na ety­kie­cie wybra­ne­go pro­duk­tu do dezyn­fek­cji powi­nien być opi­sa­ny zakres dzia­ła­nia i poda­ny numer pozwo­le­nia na obrót wyda­ny przez Urząd Reje­stra­cji Pro­duk­tów Bio­bój­czych, Wyro­bów Medycz­nych i Pro­duk­tów Lecz­ni­czych. Jeśli pro­du­cent środ­ka do dezyn­fek­cji poda­je infor­ma­cję jedy­nie o aktyw­no­ści prze­ciw­bak­te­ryj­nej pro­duk­tu, nie ozna­cza to, że chro­ni on rów­nież przed wiru­sa­mi, grzy­ba­mi czy droż­dża­mi. Inny spo­sób dobra­nia odpo­wied­nie­go środ­ka do dezyn­fek­cji to zwe­ry­fi­ko­wa­nie jego skła­du. Środ­ki bio­bój­cze zazwy­czaj mają zawar­tość alko­ho­lu ety­lo­we­go lub izo­pro­py­lo­we­go nie mniej­szą niż 60% i nie więk­szą niż 75%. Zbyt mała ilość wspo­mnia­nych sub­stan­cji czyn­nych może nie zabić mikro­or­ga­ni­zmów cho­ro­bo­twór­czych, a zbyt duża będzie za moc­na dla osłon­ki lipi­do­wej wiru­sa, co może zakłó­cić inaktywację.

Biur­ka to nie wszystko

Jak poda­ła fir­ma Col­liers ofe­ru­ją­ca zróż­ni­co­wa­ne usłu­gi i zarzą­dza­nie inwe­sty­cja­mi, w samej War­sza­wie w 2019 roku powierzch­nia biu­ro­wa wyno­si­ła ponad 5,5 mln m² i była naj­więk­sza wśród kra­jów Euro­py Środ­ko­wo-Wschod­niej. W tym samym roku w sto­li­cy budo­wa­no kolej­ne 40 biur o łącz­nej powierzch­ni ponad 800 tysię­cy m²iv. Duże zna­cze­nie ma czysz­cze­nie powierzch­ni biu­ro­wych – pod­łóg, bla­tów w kuch­ni, urzą­dzeń doty­ka­nych przez pra­cow­ni­ków (eks­pre­su do kawy, drzwi lodów­ki) czy sani­ta­ria­tów w łazien­kach – pro­fe­sjo­nal­ny­mi środ­ka­mi, któ­re nie tyl­ko usu­wa­ją widocz­ne zabru­dze­nia, ale mają rów­nież wła­ści­wo­ści pie­lę­gnu­ją­ce, tak jak pro­duk­ty Medic­le­an mar­ki MEDISEPT stwo­rzo­ne z myślą o fir­mach sprzą­ta­ją­cych. Wśród sze­ro­kiej gamy pro­po­no­wa­nych pro­duk­tów znaj­du­ją się m.in. pre­pa­ra­ty do mycia szyb i luster, do dezyn­fek­cji pod­łóg i dużych powietrz­ni, do mycia powierzch­ni ponad­po­dło­go­wych, codzien­ne­go mycia pod­łóg czy sani­ta­riów. Wszyst­kie pro­duk­ty mają potwier­dzo­ną wyso­ką sku­tecz­ność pod kątem usu­wa­nia sub­stan­cji orga­nicz­nych i zabru­dzeń z powierzch­ni, przy zacho­wa­niu bar­dzo korzyst­nej ceny w porów­na­niu do kon­ku­ren­cyj­nych i zna­nych na ryn­ku środ­ków czystości.

Powyż­sze dane poka­zu­ją jak wie­le pra­cy i ener­gii wyma­ga dokład­ne sprzą­ta­nie, dla­te­go tym bar­dziej war­to doce­nić wysi­łek firm sprzą­ta­ją­cych – zacznij­my od powie­dze­nia „Dzię­ku­ję” oso­bom zaan­ga­żo­wa­nym w dba­nie o czy­stość i dezyn­fek­cję miejsc pra­cy na co dzień. Jed­no sło­wo, a tak wie­le zmienia!

Wię­cej infor­ma­cji na temat pro­fi­lak­ty­ki zaka­żeń znaj­dziesz na stro­nie www.medisept.pl


iPrzy zało­że­niu, że w Pol­sce jest ok. 5 mln pra­cow­ni­ków biu­ro­wych, a prze­cięt­ne biur­ko ma wymia­ry 1,2 m x 0,8 m, czy­li w przy­bli­że­niu 1 m².
iiKris­si M. Hewitt, Char­les P. Ger­ba, She­ri L. Maxwell, Scott T. Kel­ley, Offi­ce Spa­ce Bac­te­rial Abun­dan­ce and Diver­si­ty in Three Metro­po­li­tan Are­as, “PLOS ONE” 2012, vol. 7, issue 5, za: http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/3505414.stm (dostęp: 11.01.2021 r.).
iiiSza­cun­ki na pod­sta­wie: http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2020/INF_20_11B.pdf (dostęp: 11.01.2021 r.).
ivCol­liers Inter­na­tio­nal, Exce­eding Bor­ders. Offi­ce Mar­ket in 15 CEE Coun­tries, Octo­ber 2019, http://docs.colliers.pl/reports/Colliers-Report_ExCEEding_Borders_2019.pdf (dostęp: 11.01.2021 r.). 

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.