Szpitalne sposoby na mikroby, czyli jak specjaliści walczą z patogenami

Szpitalne sposoby na mikroby, czyli jak specjaliści walczą z patogenami

Higie­na na wyso­kim pozio­mie i dezyn­fek­cja nie bez przy­czy­ny koja­rzą się ze szpi­tal­ny­mi sala­mi czy oddzia­ła­mi zakaź­ny­mi. To wła­śnie sek­tor zdro­wia wyzna­cza stan­dar­dy utrzy­ma­nia higie­ny na wyso­kim pozio­mie. A sko­ro powin­ni­śmy się uczyć od naj­lep­szych, to może war­to nie­któ­re z pro­fe­sjo­nal­nych metod utrzy­ma­nia czy­sto­ści i higie­ny prze­nieść do życia codzien­ne­go? Dr n. med. Rado­sław Sta­row­nik, dyrek­tor Samo­dziel­ne­go Publicz­ne­go Szpi­ta­la Kli­nicz­ne­go nr 4 w Lubli­nie – naj­więk­sze­go szpi­ta­la w regio­nie i dzie­wią­te­go pod wzglę­dem wiel­ko­ści w Pol­sce – opo­wia­da, w jaki spo­sób z bak­te­ria­mi, wiru­sa­mi czy grzy­ba­mi radzi sobie per­so­nel medycz­ny i na co zwra­ca uwa­gę przy dobo­rze pre­pa­ra­tów do utrzy­ma­nia higie­ny. Zapra­sza­my do obej­rze­nia wywia­du z eks­per­tem odpo­wie­dzial­nym za orga­ni­za­cję pro­ce­su utrzy­ma­nia higieny!

Pato­ge­ny cho­ro­bo­twór­cze, choć nie­wi­docz­ne gołym okiem, sta­no­wią nie­ma­łe zagro­że­nie nawet dla nowo­cze­snych spo­łe­czeństw. Odpor­na na wszyst­kie leki Kleb­siel­la pneu­mo­niae wywo­łu­ją­ca np. sep­sę czy zapa­le­nie opon mózgo­wo-rdze­nio­wych, gron­ko­wiec zło­ci­sty opor­ny na mety­cy­li­nę (Sta­phy­lo­coc­cus aureus, MRSA) czy Esche­ri­chia coli skut­ku­ją­ca scho­rze­nia­mi ukła­du pokar­mo­we­go – to tyl­ko nie­któ­re z mikro­or­ga­ni­zmów zasie­dla­ją­cych zarów­no śro­do­wi­sko szpi­tal­ne, jak i nasze oto­cze­nie. W ostat­nim roku rekor­dy zaraź­li­wo­ści bił z kolei wirus SARS-CoV‑2. Jakie dzia­ła­nia podej­mu­ją spe­cja­li­ści pol­skiej służ­by zdro­wia, żeby zmi­ni­ma­li­zo­wać ryzy­ko zaka­żeń? Dla­cze­go wskaź­nik zaka­żeń wewnątrz­sz­pi­tal­nych w lubel­skim szpi­ta­lu utrzy­mu­je się na pozio­mie o wie­le niż­szym niż w pla­ców­kach z kra­jów o wyso­kiej kul­tu­rze higie­ny, takich jak Fran­cja czy USA?1

Wię­cej infor­ma­cji na temat pro­fi­lak­ty­ki zaka­żeń znaj­dziesz na stro­nie www.medisept.pl


1 W Publicz­nym Szpi­ta­lu Kli­nicz­nym nr 4 w Lubli­nie zarzą­dza­nym przez Dyrek­to­ra Sta­row­ni­ka zaka­że­nia wewnątrz­sz­pi­tal­ne odno­to­wu­je się jedy­nie wśród oko­ło 1,5% wszyst­kich hospi­ta­li­za­cji. Tym­cza­sem – jak poka­zu­ją dane Świa­to­wej Orga­ni­za­cji Zdro­wia – czę­stość wystę­po­wa­nia zaka­żeń tego rodza­ju w pla­ców­kach medycz­nych kra­jów roz­wi­nię­tych wyno­si od 5% do 15% (World Health Orga­ni­za­tion, WHO Guide­li­nes on Hand Hygie­ne in Health Care: a Sum­ma­ry, Gene­va 2009, s. 2).

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.