Zarządzanie hotelem w koronakryzysie

Zarządzanie hotelem w koronakryzysie

Dezyn­fek­cja jest sta­łym ele­men­tem funk­cjo­no­wa­nia hote­lu, pan­de­mia jedy­nie zmie­ni­ła ska­lę jej zasto­so­wa­nia. Nowe zasa­dy sani­tar­ne wpro­wa­dzo­ne w poszcze­gól­nych prze­strze­niach hote­lo­wych prze­śle­dzi­my w trak­cie wizy­ty w war­szaw­skim Hote­lu Partner.

Trzy­gwiazd­ko­wy obiekt jest wypo­sa­żo­ny w 103 poko­je, któ­re mogą pomie­ścić 192 gości. Hotel dys­po­nu­je czte­re­ma sala­mi kon­fe­ren­cyj­ny­mi, w któ­rych przed wpro­wa­dze­niem obostrzeń moż­na było zor­ga­ni­zo­wać spo­tka­nie dla 120 osób — obec­nie dla 66 (ta licz­ba zmie­nia się w zależ­no­ści od obo­wią­zu­ją­cych wytycz­nych). Wśród klien­tów prze­wa­ża­ją goście biz­ne­so­wi, mene­dże­ro­wie śred­nie­go szcze­bla, pra­cow­ni­cy kor­po­ra­cji, a tak­że biu­ra podró­ży i goście indywidualni.

Recep­cja

W oko­ło dwu­stu­me­tro­wej prze­strze­ni, w któ­rej mie­ści się recep­cja umiesz­czo­no gra­fi­ki pre­zen­tu­ją­ce wytycz­ne przy­po­mi­na­ją­ce o zacho­wy­wa­niu bez­piecz­nej odle­głość pomię­dzy oso­ba­mi cze­ka­ją­cy­mi w kolej­ce – obec­nie jest to 1,5 m. Sta­no­wi­sko recep­cyj­ne jest zabez­pie­czo­ne prze­sło­ną z plek­si, ladę ota­cza­ją słup­ki odgra­dza­ją­ce od niej gości. Obo­wią­zek nosze­nia mase­czek w czę­ściach wspól­nych obiek­tu jest komu­ni­ko­wa­ny na umiesz­czo­nych tuż przy wej­ściu do hote­lu info­gra­fi­kach. Na ladzie znaj­du­je się rów­nież plan­sza zachę­ca­ją­ca klien­tów do płat­no­ści bez­go­tów­ko­wych. Od każ­de­go gościa wynaj­mu­ją­ce­go pokój wyma­ga­ne jest zło­że­nie sto­sow­ne­go, pisem­ne­go oświad­cze­nia o jego sta­nie zdro­wia, że nie jest cho­ry, nie jest obję­ty kwa­ran­tan­ną i nie ma stycz­no­ści z oso­bą w kwa­ran­tan­nie. Lada jest dezyn­fe­ko­wa­na po każ­dym gościu, a na tere­nie lob­by udo­stęp­nio­no mobil­ne bez­do­ty­ko­we dys­pen­se­ry środ­ków do dezynfekcji.

Poko­je

Zgod­nie z zale­ce­nia­mi prze­ciw­e­pi­de­micz­ny­mi w poko­jach wpro­wa­dzo­no nowe roz­wią­za­nia podyk­to­wa­ne wzglę­da­mi bez­pie­czeń­stwa. Mate­ria­ły infor­ma­cyj­ne doty­czą­ce zasad postę­po­wa­nia w razie wystą­pie­nia symp­to­mów cho­ro­by, instruk­cje mycia rąk, zakła­da­nia masecz­ki i waż­ne tele­fo­ny są dostęp­ne w widocz­nym miej­scu w każ­dym poko­ju. Nie­zbęd­ne infor­ma­cje doty­czą­ce funk­cjo­no­wa­nia hote­lu moż­na uzy­skać tele­fo­nicz­nie, dzwo­niąc na recep­cję. Pod­sta­wo­wy ser­wis w poko­jach zamiesz­ka­łych — czy­li takich, w któ­rych goście prze­by­wa­ją co naj­mniej 2 doby – został ogra­ni­czo­ny do wymia­ny ręcz­ni­ków i opróż­nia­nia koszy, i odby­wa się na życze­nie, w cza­sie, kie­dy nie ma w nich gości. Po wyjeź­dzie klien­ta pokój jest pozo­sta­wio­ny do co naj­mniej 24h kwa­ran­tan­ny i dopie­ro wte­dy grun­tow­nie sprzą­ta­ny i dezyn­fe­ko­wa­ny. Oprócz dezyn­fek­cji łazie­nek, któ­ra była stan­dar­dem jesz­cze przed pan­de­mią, obec­nie dezyn­fe­ku­je się dodat­ko­wo czę­sto doty­ka­ne powierzch­nie m.in. włącz­ni­ki, pilo­ty i klam­ki. Ze wzglę­dów prze­ciw­e­pi­de­micz­nych hotel zre­zy­gno­wał z mini­ba­rów w poko­jach. Zuży­ta pościel tra­fia do pral­ni, któ­ra musi wyka­zać, że speł­nia odpo­wied­nie pro­ce­du­ry. W począt­ko­wym okre­sie, po znie­sie­niu lock­dow­nu nie­za­leż­nie od cza­su trwa­nia poby­tu w hote­lu w poko­jach mogły prze­by­wać jedy­nie oso­by, któ­re były w nich zamel­do­wa­ne. Obec­nie klien­ci mogą przyj­mo­wać gości pod warun­kiem, że zgło­szą ten fakt w recep­cji, poda­jąc dane odwie­dza­ją­ce­go na wypa­dek zacho­ro­wa­nia. W mia­rę moż­li­wo­ści poko­je przy­dzie­la­ne są rota­cyj­nie, tak by nie pra­co­wa­ły wciąż te same pomiesz­cze­nia. W hote­lu jest wydzie­lo­ny pokój na wypa­dek zacho­ro­wa­nia, do któ­re­go moż­na natych­miast prze­nieść oso­bę, u któ­rej wystą­pi­ły obja­wy suge­ru­ją­ce zaka­że­nia wiru­sem SARS-CoV‑2.

Restau­ra­cja

Pan­de­mia spo­wo­do­wa­ła zmia­ny w ser­wo­wa­niu posił­ków. W fazie obo­wią­zy­wa­nia naj­bar­dziej restryk­cyj­nych obostrzeń śnia­da­nie poda­wa­no bez­po­śred­nio do pokoi w for­mie goto­wych setów lub zgod­nie z zamó­wie­niem z kar­ty. Obec­nie gość może sko­rzy­stać z osob­no pako­wa­ne­go cof­fee boxu na wynos lub zde­cy­do­wać się na wybra­ną pozy­cję z menu poda­ną do sto­li­ka. Bufet obsłu­gu­ją pra­cow­ni­cy restau­ra­cji, co pozwa­la unik­nąć sytu­acji, w któ­rej wie­le osób korzy­sta z tych samych sztućców.

Począt­ko­wo oso­by nie­za­mel­do­wa­ne w hote­lu nie mogły w ogó­le prze­by­wać w hote­lo­wej restau­ra­cji. Według obec­nych obostrzeń obo­wią­zu­je koniecz­ność zacho­wa­nia odle­gło­ści pomię­dzy sto­li­ka­mi, a z jed­ne­go sto­li­ka mogą korzy­stać wspól­nie jedy­nie oso­by prze­by­wa­ją­ce w jed­nym gospo­dar­stwie domo­wym. Wcho­dząc do restau­ra­cji, gość powi­nien mieć masecz­kę, któ­rą może zdjąć do jedze­nia. Obostrze­nia obo­wią­zu­ją tak­że pod­czas  lun­chów dla grup kon­fe­ren­cyj­nych. Uczest­ni­cy korzy­sta­ją z ozna­czo­nych sto­li­ków, pomię­dzy któ­ry­mi obo­wią­zu­ją odpo­wied­nie odstę­py. Oso­by, któ­re nie pozo­sta­ją­cą we wspól­nym gospo­dar­stwie domo­wym sie­dzą przy sto­łach poje­dyn­czo. Orga­ni­za­cja poda­wa­nia posił­ków w for­mie bufe­tu jest moż­li­wa jedy­nie w przy­pad­ku, gdy obsłu­gu­je go pra­cow­nik hote­lu, jed­nak pre­fe­ro­wa­nym roz­wią­za­niem jest ser­wo­wa­nie dań do stolików.

Sala kon­fe­ren­cyj­na 

Even­ty orga­ni­zo­wa­ne są w ści­słym poro­zu­mie­niu z klien­tem. To już nie tyl­ko uzgod­nie­nie zapo­trze­bo­wa­nia na flip­chart i spo­so­bu usta­wie­nia sto­łów. Jeśli orga­ni­za­tor nie jest w sta­nie samo­dziel­nie zagwa­ran­to­wać dezyn­fek­cji do rąk dla uczest­ni­ków kon­fe­ren­cji, hotel ofe­ru­je moż­li­wość wsta­wie­nia na salę mobil­nych dys­pen­se­rów z pły­nem do dezyn­fek­cji. Dodat­ko­wo w każ­dej prze­rwie prze­pro­wa­dza się dezyn­fek­cję sto­łów i obli­ga­to­ryj­nie wie­trze­nie pomiesz­cze­nia. Uczest­ni­cy powin­ni sto­so­wać masecz­ki ochron­ne wewnątrz sali, w któ­rej muszą być zacho­wa­ne odpo­wied­nie odle­gło­ści pomię­dzy oso­ba­mi. Fir­ma orga­ni­zu­ją­ca event jest zobo­wią­za­na do pro­wa­dze­nia dokład­nej ewi­den­cji uczest­ni­ków. Musi też wcze­śniej poin­for­mo­wać oso­by zapro­szo­ne do udzia­łu, jakie zasa­dy bez­pie­czeń­stwa obo­wią­zu­ją pod­czas even­tu – obo­wią­zek nosze­nia masecz­ki, zakaz uczest­ni­cze­nia osób cho­rych na COVID-19 lub prze­by­wa­ją­cych w kwarantannie.

Pra­cow­ni­cy

Od dyrek­to­ra hote­lu dowia­du­je­my się co zmie­ni­ło się w zasa­dach bez­pie­czeń­stwa dla pra­cow­ni­ków. Wraz z wpro­wa­dze­niem lock­dow­nu per­so­nel wypo­sa­żo­no w środ­ki ochro­ny, masecz­ki i przy­łbi­ce, ręka­wicz­ki jed­no­ra­zo­we, środ­ki higie­nicz­ne. Aby ogra­ni­czyć kon­tak­ty mię­dzy pra­cow­ni­ka­mi zli­kwi­do­wa­no wspól­ne pory posił­ków. Wdro­żo­no pro­ce­du­ry, w któ­rych kon­kret­nie okre­ślo­no, w jakich przy­pad­kach nale­ży sto­so­wać ręka­wicz­ki i masecz­ki, jak na przy­kład każ­do­ra­zo­wo przed wej­ściem do zaj­mo­wa­ne­go poko­ju. Zwięk­szo­no czę­sto­tli­wość dezyn­fek­cji powierzch­ni wspól­nych w pomiesz­cze­niach per­so­nal­nych. W przy­pad­ku złe­go samo­po­czu­cia reko­men­do­wa­ne jest, by pra­cow­nik zgło­sił, że nie czu­je się dobrze i został w domu. Dla bez­pie­czeń­stwa per­so­ne­lu i gości w godzi­nach poran­nych i gdy jest więk­szy ruch powierzch­nie wspól­ne, win­dy, porę­cze, klam­ki na klat­kach scho­do­wych są dezyn­fe­ko­wa­ne nawet w godzin­nych odstępach.

Obostrze­nia, któ­rych wpro­wa­dze­nie wymu­si­ła pan­de­mia, nie zawsze sta­no­wią dla gości nie­do­god­ność. W nie­któ­rych przy­pad­kach jest to pod­nie­sie­nie stan­dar­du obsłu­gi. Ser­wo­wa­ne do sto­li­ka kawa i gorą­ce posił­ki do wybo­ru z menu są usłu­gą prze­kra­cza­ją­cą stan­dar­do­wy bufet śnia­da­nio­wy. Zaob­ser­wo­wa­li­śmy, że zasa­dy, któ­re mają zwięk­szać bez­pie­czeń­stwo poprzez zacho­wa­nie dystan­su spo­łecz­ne­go, umoż­li­wia­ją nam ści­ślej­szą współ­pra­cę z gościem i popra­wia­ją jakość wza­jem­nych kon­tak­tów. Usta­la­jąc, jak w obec­nych warun­kach ma wyglą­dać orga­ni­zo­wa­ny na tere­nie hote­lu event, może­my wspól­nie wypra­co­wać zło­ty śro­dek. Słu­ży­my radą i pomo­cą klien­tom, dla któ­rych zaist­nia­ła sytu­acja też jest nowo­ścią. — wyja­śnia Woj­ciech Molen­da dyrek­tor war­szaw­skie­go Hote­lu Partner.

Część zale­ceń funk­cjo­no­wa­ła w hote­lu na dłu­go przed poja­wie­niem się COVID-19. Żele i pian­ki do dezyn­fek­cji są dostęp­ne w toa­le­tach nasze­go obiek­tu od 10 lat mimo że wcze­śniej nie było to wyma­ga­ne. Podob­nie rzecz się mia­ła z instruk­cja­mi mycia rąk dostęp­ny­mi od daw­na tak­że w innych obiek­tach uży­tecz­no­ści publicz­nej. - doda­je Woj­ciech Molenda.

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.