Zadbaj o swoje stopy jesienią i zimą

Zadbaj o swoje stopy jesienią i zimą

Nasze sto­py potrze­bu­ją odpo­wied­niej pie­lę­gna­cji nie tyl­ko latem. Cały rok są nara­żo­ne na ura­zy i podraż­nie­nia, a tak­że róż­ne bak­te­rie i grzy­by. Dowiedz się, jak o nie zadbać, by cały rok były w dobrej formie.

Sto­py są „fila­ra­mi” nasze­go cia­ła. Każ­de­go dnia obcią­ża­my je, nara­ża­my na kontakt
z róż­nym śro­do­wi­skiem – nie zawsze przy­jem­nym i nie­rzad­ko wyma­ga­my od nich duże­go wysił­ku. Wła­śnie dla­te­go powin­ni­śmy trak­to­wać je „spe­cjal­nie” – czy­li jak?

Zacznij od higieny

Sto­py pocą się inten­syw­niej niż inne czę­ści cia­ła, dla­te­go waż­ne jest, by pod­da­wać je czę­stej i sku­tecz­nej higie­nie. Pod­czas każ­dej kąpie­li czy prysz­ni­ca nale­ży zwró­cić na nie szcze­gól­ną uwa­gę. Powin­ny być tak samo szo­ro­wa­ne, jak dło­nie, skó­ra gło­wy i inne czę­ści cia­ła. Nie moż­na zapo­mi­nać o miej­scach mię­dzy palcami.

Higie­nę stóp nale­ży rozu­mieć nie tyl­ko jako ich mycie. To rów­nież dzia­ła­nia mają­ce na celu ochro­nę przed bak­te­ria­mi, grzy­ba­mi i wiru­sa­mi w miej­scach publicz­nych, jak np. basen, sau­na czy siłow­nia. Naj­waż­niej­szą zasa­dą korzy­sta­nia z takich prze­strze­ni jest uni­ka­nie cho­dze­nia boso, rów­nież pod prysz­ni­cem – o czym nie­któ­rzy zapo­mi­na­ją, dla­te­go zawsze war­to mieć na sobie odpo­wied­nie obu­wie – klap­ki. Bez­po­śred­ni kon­takt z wil­got­nym i użyt­ko­wa­nym przez wie­le obcych osób pod­ło­żem (wil­got­ne miej­sca, to ide­al­ne śro­do­wi­sko roz­wo­ju grzy­bów) wią­że się z ryzy­kiem prze­nie­sie­nia na swo­ją skó­rę cho­ro­bo­twór­czych drobnoustrojów.

W ochro­nie stóp, może pomóc rów­nież spray do dezyn­fek­cji stóp. Zale­ca­ny do sto­so­wa­nia szcze­gól­nie w miej­scach publicz­nych, będą­cych sie­dli­skiem zaraz­ków. Pra­wi­dło­wa dezyn­fek­cja  to sku­tecz­ny spo­sób na  unik­nię­cie zara­że­nia nie­przy­jem­ny­mi cho­ro­ba­mi. Spray do dezyn­fek­cji stóp war­to sto­so­wać na co dzień, szcze­gól­nie w momen­tach, kie­dy mamy stycz­ność z pod­ło­żem, na któ­rym wystę­pu­je ryzy­ko poja­wie­nia się bak­te­rii i grzybów.

Zadbaj o swo­je buty

W noszo­nych na co dzień butach znaj­du­je się aż 140 tysię­cy zarod­ni­ków bak­te­rii i grzy­bów, mogą­cych przy­czy­nić się do powsta­nia nie­przy­jem­nych zapa­chów, nie­bez­piecz­nych cho­rób, czy zmian der­ma­to­lo­gicz­nych skó­ry stóp, a nawet paznok­ci. Naj­częst­szą dole­gli­wo­ścią, jaka dopa­da tę część cia­ła jest grzy­bi­ca. Mikro­sko­pij­ne grzy­by nie mają wyso­kich wyma­gań – roz­wi­ja­ją się w cie­płych i wil­got­nych warun­kach, któ­re czę­sto im stwa­rza­my np. wewnątrz butów.  Nale­ży uwa­żać rów­nież na obu­wie z wypo­ży­czal­ni np. buty do krę­gli, łyż­wy, buty nar­ciar­skie. Są one użyt­ko­wa­ne przez róż­ne oso­by, któ­re mogą nie zacho­wy­wać pod­staw higie­ny stóp lub być nosi­cie­la­mi cho­ro­bo­twór­czych drobnoustrojów.

Lecze­nie grzy­bi­cy jest dłu­go­trwa­łe i uciąż­li­we. Dla­te­go tak nie­zwy­kle waż­na jest dezyn­fek­cja obu­wia, o któ­rej wie­lu z nas zapo­mi­na pre­pa­ra­tem do dezyn­fek­cji butów MEDISEPT Spray do dezyn­fek­cji butów do reha­bi­li­ta­cji 100ml — Dezynfekcja.pl. Wyko­ny­wa­na regu­lar­nie, sku­tecz­nie  odświe­ża i dezyn­fe­ku­je buty, zapo­bie­ga­jąc roz­prze­strze­nia­niu się bak­te­rii i grzy­bów znaj­du­ją­cych się na wewnętrz­nej powierzch­ni obu­wia. Szcze­gól­nie zale­ca­na jest do butów, w któ­rych sto­py pocą się bar­dzo inten­syw­nie — w trak­cie bie­ga­nia, ćwi­czeń na siłow­ni czy pod­czas wycie­czek pie­szych. Rów­nież tych z wypo­ży­czal­ni, któ­re koniecz­nie trze­ba zde­zyn­fe­ko­wać przed wło­że­niem i po zdjęciu.

Urządź spa dla swo­ich stóp

Sto­py, jak każ­da część cia­ła potrze­bu­ją odpo­wied­nie­go nawil­że­nia. Wpro­wadź do swo­jej codzien­no­ści ruty­nę sto­so­wa­nia bal­sa­mów nawil­ża­ją­cych nie tyl­ko do twa­rzy, dło­ni, brzu­cha czy nóg, ale tak­że tych do stóp. Naj­le­piej sto­so­wać je zarów­no rano, jak i wie­czo­rem, ale jeże­li nie masz cza­su robić tego zaraz po prze­bu­dze­niu, to cho­ciaż zde­cy­duj się na ich bal­sa­mo­wa­nie po wie­czor­nym prysz­ni­cu – szcze­gól­ną uwa­gę zwróć na pię­ty. Dzię­ki temu skó­ra stóp sta­nie się mięk­ka, bez uczu­cia nie­przy­jem­nej szorstkości.

Utrzy­muj sto­py suche

Jak już wspo­mi­na­li­śmy, grzy­bi­ca stóp szcze­gól­nie roz­wi­ja się w wil­got­nym śro­do­wi­sku. Dla­te­go, aby jej unik­nąć, nale­ży zasto­so­wać kil­ka wska­zó­wek, któ­re pomo­gą zacho­wać nogi suche od potu. Zacznij­my od skar­pe­tek – postaw na te wyko­na­ne z baweł­ny lub weł­ny. Naj­le­piej zmie­niać je czę­sto, szcze­gól­nie kie­dy bory­ka­my się z pro­ble­mem nad­mier­nej potli­wo­ści stóp. Nosze­nie wil­got­nych skar­pet zapew­nia ide­al­ne warun­ki do roz­wo­ju grzy­bów. Jeśli nie­przy­jem­ny zapach wymy­ka się spod kon­tro­li nie nale­ży nosić jed­nej pary przez cały dzień. War­to mieć zawsze przy sobie jed­ną lub dwie dodat­ko­we i dys­kret­nie zmie­nić je nawet w pra­cy czy podróży.

Zwróć uwa­gę na swo­je paznokcie

Czy wiesz, że obci­na­nie paznok­ci stóp w nie­od­po­wied­ni spo­sób może mieć przy­kre w skut­kach kon­se­kwen­cje? Wra­sta­ją­cy pazno­kieć to pro­blem wyjąt­ko­wo bole­sny i uciąż­li­wy, czę­sto wyma­ga­ją­cy inter­wen­cji leka­rza. Ma swój począ­tek w nie­pra­wi­dło­wej regu­la­cji boków płytki
i jej zbyt głę­bo­kim przy­ci­na­niu na rogach, co powo­du­je wzrost paznok­cia w bok i naru­sze­nie naskór­ka. Może to pro­wa­dzić do sta­nów zapal­nych i zaka­żeń grzy­bi­czych, co skut­ku­je wystą­pie­niem poważ­nej infek­cji skó­ry oraz wyjąt­ko­wo dużą tkli­wo­ścią obję­te­go nią obsza­ru sto­py. To z kolei spra­wia, że nawet deli­kat­ny ucisk pal­ca przez obu­wie powo­du­je ogrom­ny dys­kom­fort, któ­ry może wręcz skut­ko­wać pro­ble­ma­mi z cho­dze­niem. By do tego nie dopu­ścić zale­ca się ich przy­ci­na­nie w linii pro­stej, a nie w okrą­gły łuk. W ten spo­sób unik­nie­my wra­sta­nia paznok­ci w tkankę.

Pamię­taj o swo­ich sto­pach nie tyl­ko latem

Pie­lę­gna­cja stóp czę­sto jest cał­kiem lek­ce­wa­żo­na lub bra­na pod uwa­gę tyl­ko przed sezo­nem let­nim. To czę­sty błąd, gdyż sto­py, tak jak każ­da inna część cia­ła potrze­bu­ją odpo­wied­niej tro­ski przez cały rok. Der­ma­to­lo­dzy i spe­cja­li­ści od pedi­cu­re przy­po­mi­na­ją, by poza wie­czor­nym lub poran­nym myciem, pamię­tać o ich higie­nie w cią­gu dnia. Moż­na to robić przez nosze­nie skar­pe­tek z „oddy­cha­ją­ce­go” mate­ria­łu, dobie­ra­nie nie­uci­ska­ją­cych butów, a przede wszyst­kim przez sto­so­wa­nie spray­ów do dezyn­fek­cji stóp i obu­wia (MEDISEPT Spray do dezyn­fek­cji stóp — Dezynfekcja.pl. Mają one dzia­ła­nie bak­te­rio­bój­cze, droż­dża­ko­bój­cze i wiru­so­bój­cze, co ozna­cza, że poma­ga­ją w unik­nię­ciu nie­przy­jem­nych cho­rób stóp oraz wyeli­mi­no­wa­niu nie­przy­jem­nych zapachów.

Wpisz­my dba­nie o sto­py do nasze­go codzien­ne­go rytu­ału piękna!

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.