Zacznij się wysypiać

Zacznij się wysypiać

Nie wysy­piasz się? To bar­dzo źle — sen pozwa­la zre­ge­ne­ro­wać się całe­mu orga­ni­zmo­wi, wpły­wa na jego stan zdro­wia i spraw­ność sys­te­mu immu­no­lo­gicz­ne­go. Cza­sa­mi przy­czy­ny są bar­dziej pro­za­icz­ne, niż mogło­by się wyda­wać. Sprawdź, co może powo­do­wać pro­ble­my ze snem i jak sobie z tym pora­dzić.

Przy­czyn pro­ble­mów ze snem może być bar­dzo dużo i mogą doty­czyć zarów­no pro­ble­mów hor­mo­nal­nych, jak i np. nad­mia­ru stre­su. – Wła­śnie trud­no­ści z zasy­pia­niem są obec­nie jed­ną z naj­częst­szych przy­czyn kon­tak­tu z leka­rzem – śred­nio co trze­ci Polak cier­pi z powo­du bez­sen­no­ści prze­wle­kłej. Kło­po­ty ze snem doty­ka­ją męż­czyzn oraz kobie­ty prak­tycz­nie w każ­dym wie­ku – czy­ta­my na stro­nie Porad­ni Pro­fi­lak­ty­ki i Lecze­nia Bez­sen­no­ści. Naj­le­piej podejść do spra­wy, wyklu­cza­jąc po kolei poten­cjal­ne przy­czy­ny pro­ble­mów.

Przede wszyst­kim upew­nij się, że masz kom­for­to­we warun­ki do spa­nia. Liczą się naj­róż­niej­sze czyn­ni­ki, np. odpo­wied­ni sto­pień zaciem­nie­nia wnę­trza, w któ­rym śpisz, wygod­ny mate­rac (nie może być ani zbyt twar­dy, ani zbyt mięk­ki) czy wła­ści­wa tem­pe­ra­tu­ra i poziom wil­got­no­ści w pomiesz­cze­niu. Zre­zy­gnuj z piżam wyko­na­nych ze sztucz­nych mate­ria­łów, a postaw na zwy­kłą baweł­nę. W zaśnię­ciu mogą tak­że prze­szka­dzać sprzę­ty elek­tro­nicz­ne. Nie oglą­daj tele­wi­zji i nie zaglą­daj do tele­fo­nu tuż przed snem. Jasność ekra­nu roz­bu­dza, zamiast wpro­wa­dzać w nastrój sen­no­ści.

Na pro­ble­my ze snem bar­dzo duży wpływ ma tak­że stres. Posta­raj się więc wie­czo­rem zre­lak­so­wać, a wszyst­kie pro­ble­my odło­żyć na następ­ny dzień. Uni­kaj cięż­kich lek­tur i przy­tła­cza­ją­cych wia­do­mo­ści. Możesz wziąć przed snem odprę­ża­ją­cą kąpiel z dodat­kiem olej­ków ete­rycz­nych. Kąpiel nie tyl­ko pozwo­li odpo­cząć psy­chicz­nie, ale tak­że pozy­tyw­nie wpły­nie na cia­ło. Czy­sta i ład­nie pach­ną­ca skó­ra zapew­ni więk­szy kom­fort pod­czas zasy­pia­nia.

Tak samo jak na wszel­kie spra­wy zwią­za­ne z naszym zdro­wiem, na pro­ble­my ze snem wpływ ma ogól­na kon­dy­cja nasze­go orga­ni­zmu. Zła, nie­zbi­lan­so­wa­na die­ta, zbyt dużo uży­wek i brak ruchu na pew­no nie uła­twią zasy­pia­nia. Wpro­wadź więc zdro­we nawy­ki do swo­je­go życia. Uni­kaj naja­da­nia się przed snem i spo­ży­wa­nia pobu­dza­ją­cych sub­stan­cji, takich jak kawa. Kola­cja powin­na być lek­ka i spo­ży­ta naj­póź­niej dwie-trzy godzi­ny przed snem.

Przy­czy­ny pro­ble­mów ze snem mogą być jed­nak znacz­nie poważ­niej­sze – np. wyni­kać z zachwia­nia gospo­dar­ki hor­mo­nal­nej czy depre­sji. Jeśli w popra­wie sytu­acji nie poma­ga­ją pro­ste spo­so­by, naj­le­piej będzie skon­sul­to­wać się z leka­rzem. Zle­ci on wyko­na­nie kom­plek­so­wych badań i w razie potrze­by skie­ru­je do spe­cja­li­stów.

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.