Wymarzony urlop w ostatnich tygodniach wakacji? Nie pozwól, aby coś zepsuło ten czas

Wymarzony urlop w ostatnich tygodniach wakacji? Nie pozwól, aby coś zepsuło ten czas

Od mie­się­cy wycze­ki­wa­ny wyjazd – zachwy­ca­ją­ce kra­jo­bra­zy, słoń­ce, odpo­czy­nek od pra­cy oraz dzie­ci bawią­ce się cały dzień na pla­ży. Jed­nak nowe śro­do­wi­sko, szcze­gól­nie w innym kli­ma­cie, wią­że się z pew­ny­mi zagro­że­nia­mi, któ­re mogą zmu­sić do spę­dza­nia ostat­nich dni waka­cji w hote­lo­wym poko­ju. Sto­su­jąc się jed­nak do kil­ku zasad, możesz znacz­nie zmniej­szyć to ryzyko!

Szcze­gól­nie czę­sto pod­czas waka­cji zma­ga­my się z pro­ble­ma­mi prze­wo­du pokar­mo­we­go. To one naj­czę­ściej psu­ją nam kil­ka dni wypo­czyn­ku, przy­ku­wa­jąc nas do łóż­ka i odbie­ra­jąc radość ze wszyst­kich atrak­cji. Do zatruć pokar­mo­wych bar­dzo czę­sto docho­dzi w barach i restau­ra­cjach. Dla­te­go bar­dzo waż­ne jest, aby wybie­rać tyl­ko spraw­dzo­ne lub wia­ry­god­ne loka­le. Poza tym, zwłasz­cza w upal­ne dni, powin­ni­śmy uni­kać dese­rów z kre­ma­mi czy suro­wych mięs.

Nowa flo­ra bak­te­ryj­na może spo­wo­do­wać pro­ble­my żołąd­ko­we. Dla­te­go regio­nal­ne przy­sma­ki powin­no się wpro­wa­dzać stop­nio­wo. Orga­nizm musi się przy­zwy­cza­ić do nowo­ści. Uwa­żaj na zaraz­ki tak­że pod­czas przy­go­to­wy­wa­nia posił­ków w wynaj­mo­wa­nej kuch­ni. Możesz odka­zić blat kuchen­ny i deski do kro­je­nia pre­pa­ra­ta­mi do dezyn­fe­ko­wa­nia takich powierzch­ni. Szcze­gól­nie w gorą­cych kli­ma­tach trze­ba tak­że pamię­tać o piciu dużej ilo­ści wody. Uni­kaj jed­nak picia wody z kranu.

Nie­rzad­ko łapią nas infek­cje wiru­so­we i bak­te­ryj­ne. Cho­ciaż upał może dawać się we zna­ki, nie prze­sa­dzaj z chło­dze­niem orga­ni­zmu w taką pogo­dę. Nagła zmia­na tem­pe­ra­tu­ry może osła­bić układ odpor­no­ścio­wy i dopro­wa­dzić do zachorowania.

Dba­nie o higie­nę, w tym przede wszyst­kim jak naj­częst­sze mycie rąk, są nie­zbęd­ne, aby unik­nąć  zarów­no zatru­cia pokar­mo­we­go, jak i prze­zię­bie­nia. Mycie rąk wodą z mydłem nie zawsze jest jed­nak moż­li­we, a nigdy nie daje gwa­ran­cji pozby­cia się wszyst­kich zaraz­ków. Aby zmi­ni­ma­li­zo­wać ryzy­ko obec­no­ści bak­te­rii, powin­no się sto­so­wać spe­cjal­ne pre­pa­ra­ty dezyn­fe­ku­ją­ce, posia­da­ją­ce cer­ty­fi­ka­ty medycz­ne. Pre­pa­ra­ty takie będą nie­za­stą­pio­ne w środ­kach komu­ni­ka­cji, w skle­pach czy na plaży.

Nie nale­ży tak­że zapo­mi­nać o innych rodza­jach infek­cji – np. grzy­bi­czych. Na base­nach, w sau­nie, pod prysz­ni­cem w hote­lu czy w wypo­ży­czal­ni rolek dosko­na­le spraw­dzą się spe­cjal­ne spraye do stóp. Nie daj się infek­cjom i ciesz się w peł­ni ostat­ni­mi chwi­la­mi wakacji!

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.