Wirusowe zapalenie wątroby typu A w pigułce

Wirusowe zapalenie wątroby typu A w pigułce

Dziś obcho­dzi­my Świa­to­wy Dzień Wiru­so­we­go Zapa­le­nia Wątro­by. To świę­to, któ­re­go celem jest pod­nie­sie­nie świa­do­mo­ści zdro­wot­nej spo­łe­czeń­stwa i wal­ka z WZW typu B, C, D i E. Z tej oka­zji przy­po­mi­na­my garść naj­waż­niej­szych infor­ma­cji na temat naj­czę­ściej wystę­pu­ją­cej w Pol­sce odmia­ny WZW – typu A.

Naj­czę­ściej wystę­pu­ją­cy w Pol­sce typ wiru­so­we­go zapa­le­nia wątro­by to typ A. W naszym kra­ju rocz­nie cho­ru­je na nie­go ok. 5000 osób. Cho­ro­ba ta ina­czej nazy­wa­na jest cho­ro­bą brud­nych rąk, co mówi bar­dzo dużo o dro­dze zaka­że­nia oraz o tym, jak moż­na unik­nąć zacho­ro­wa­nia.

Jak docho­dzi do zaka­że­nia?

Naj­czę­ściej do zaka­że­nia WZW typu A docho­dzi dro­gą pokar­mo­wą. Głów­ny­mi przy­czy­na­mi, jakie pro­wa­dzą do tych zaka­żeń, są nie­od­po­wied­nia higie­na, złe warun­ki sani­tar­ne oraz nie­my­cie lub nie­do­kład­ne mycie rąk. Nie­bez­pie­czeń­stwo wią­że się tak­że ze spo­ży­ciem ska­żo­nej żyw­no­ści lub wody. Znacz­nie rza­dziej zara­zić się moż­na pod­czas bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu z cho­rym, wyko­ny­wa­niu pier­cin­gu lub tatu­aży czy kąpie­li w wodzie, któ­ra zosta­ła ska­żo­na.

Jakie dole­gli­wo­ści powo­du­je WZW typu A?

WZW A to cho­ro­ba zakaź­na powo­do­wa­na Hepa­to­wi­ru­sem A. Cha­rak­te­ry­stycz­ny­mi obja­wa­mi są takie dole­gli­wo­ści, jak ogól­ne osła­bie­nie orga­ni­zmu, bóle gło­wy i sta­wów, uczu­cie nud­no­ści, ciem­niej­szy kolor moczu, sła­by ape­tyt, uczu­cie sen­no­ści, a tak­że nie­chęć do cięż­ko­straw­nych potrw i gorącz­ka. Zda­rza­ją się tak­że odczu­wal­ne bóle wątro­by i żołąd­ka. Wiru­so­we­mu zapa­le­niu wątro­by czę­sto towa­rzy­szy żół­tacz­ka pokar­mo­wa, stąd potocz­nie nazy­wa się je wła­śnie żół­tacz­ką. Żół­tacz­ka sama w sobie nie jest cho­ro­bą, ale rodza­jem obja­wu, towa­rzy­szą­ce­go innym scho­rze­niom. Pole­ga on na pożółk­nię­ciu skó­ry oraz błon ślu­zo­wych i biał­ków­ki oczu.

Jak uni­kać zaka­że­nia?

Naj­waż­niej­sze w pro­fi­lak­ty­ce WZW typu A jest pra­wi­dło­we prze­strze­ga­nie zasad higie­ny. Czę­ste mycie rąk i dezyn­fe­ko­wa­nie ich, kie­dy nie mamy dostę­pu do wody z mydłem, dokład­ne mycie pro­duk­tów spo­żyw­czych oraz spo­ży­wa­nie pokar­mów tyl­ko ze spraw­dzo­nych źró­deł pomo­gą unik­nąć zapa­le­nia. Gru­py zawo­do­we nara­żo­ne na szcze­gól­ne ryzy­ko, takie jak pra­cow­ni­cy loka­li gastro­no­micz­nych, oczysz­czal­ni i kana­li­za­cji miej­skich oraz pra­cow­ni­cy przed­szko­li, mogą tak­że się zaszcze­pić prze­ciw­ko Hepa­to­wi­ru­so­wi A.

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.