To te substancje gwarantują skuteczną dezynfekcję

To te substancje gwarantują skuteczną dezynfekcję

Humek­tan­ty, chlor­ki, ami­ny czy eta­nol. Mówi Wam to coś?;) To nie­któ­re ze skład­ni­ków, któ­re pozwa­la­ją stwo­rzyć pro­fe­sjo­nal­ny pre­pa­rat do dezyn­fek­cji. Są one nie­zbęd­ne, aby powstał bez­piecz­ny i sku­tecz­ny anty­sep­tyk. Tłu­ma­czy­my, za co dokład­nie odpowiadają.

Naj­waż­niej­szą cechą pro­fe­sjo­nal­ne­go pre­pa­ra­tu do dezyn­fek­cji jest sku­tecz­ne dzia­ła­nie wobec bak­te­rii, wiru­sów i grzy­bów. To dzię­ki temu dezyn­fek­cja zapo­bie­ga zacho­ro­wa­niom i jest jed­ną z naj­sku­tecz­niej­szych metod pro­fi­lak­ty­ki. Jakie sub­stan­cje decy­du­ją o tym, że zabi­je­my więk­szość zaraz­ków z naszych rąk, stóp lub ota­cza­ją­cych nas powierzch­ni? Jest to mię­dzy inny­mi pro­pio­nian N,N‑didecylo-N-metylo- poli(oksyetylo)amonu. To sub­stan­cja aktyw­na, któ­ra zwal­cza bak­te­rie gram +/, grzy­by oraz ple­śnie. Z kolei przed wiru­sa­mi osłon­ko­wy­mi (wywo­łu­ją­cy­mi mię­dzy inny­mi wiru­so­we zapa­le­nie wątro­by typu B) ochro­ni nas N-(3‑aminopropylo)-N- dode­cy­lo­pro­pa­no- 1,3‑diamina.

Kolej­ny­mi, bar­dzo waż­ny­mi sub­stan­cja­mi zwal­cza­ją­cy­mi grzy­by, bak­te­rie i wiru­sy są alko­ho­le – izo­pro­py­lo­wy i ety­lo­wy. Eta­nol jest powszech­nie wyko­rzy­sty­wa­ny w prze­my­śle che­micz­nym i kosme­tycz­nym ze wzglę­du na sil­nie dezyn­fe­ku­ją­ce wła­ści­wo­ści. Jego dzia­ła­nie pole­ga na roz­bi­ja­niu struk­tu­ry bia­łek, czy­li na tak zwa­nej denaturyzacji.

Ponie­waż alko­hol ety­lo­wy poprzez swo­je wła­ści­wo­ści  dehy­dra­ta­cyj­ne może wysu­szać skó­rę, w skła­dzie dobrych dla skó­ry pre­pa­ra­tów powin­ny znaj­do­wać się tak­że sub­stan­cje nawil­ża­ją­ce. Do takich sub­stan­cji nale­żą mię­dzy inny­mi humek­tan­ty, takie jak gli­ce­ry­na. Posia­da ona bar­dzo dobre wła­ści­wo­ści zwil­ża­ją­ce, dzię­ki cze­mu zapo­bie­ga uczu­ciu sucho­ści powo­do­wa­ne­mu przez stę­że­nie etanolu.

Co jesz­cze znaj­du­je się w skła­dzie pre­pa­ra­tów do dezyn­fek­cji? Woda demi­ne­ra­li­zo­wa­na, któ­ra słu­ży jako roz­cień­czal­nik dla innych skład­ni­ków. Dodat­ko­wo potrzeb­ne są sub­stan­cje popra­wia­ją­ce wła­ści­wo­ści myją­ce pre­pa­ra­tów – na przy­kład enzy­my takie jak pro­te­aza, amy­la­za czy lipa­za. Już nie nie­zbęd­ną, ale znacz­nie pod­no­szą­cą kom­fort korzy­sta­nia z pre­pa­ra­tów sub­stan­cją jest kom­po­zy­cja zapa­cho­wa. Dzię­ki niej pre­pa­rat jest nie tyl­ko sku­tecz­ny w wal­ce z zaraz­ka­mi, ale tak­że pozo­sta­wia deli­kat­ny i przy­jem­ny zapach.

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.