Sposoby na czyste rączki u malucha

Sposoby na czyste rączki u malucha

Choć bak­te­rie są potrzeb­ne malu­chom do budo­wa­nia odpor­no­ści i pra­wi­dło­we­go roz­wo­ju, to przed nie­któ­ry­mi zaraz­ka­mi trze­ba się chro­nić. Oto naj­lep­sze spo­so­by na czy­ste rącz­ki u malu­cha, któ­re pozwo­lą unik­nąć nie­po­żą­da­nych mikro­or­ga­ni­zmów. Wyko­rzy­staj je na pla­cu zabaw, spa­ce­rze i w każ­dej wyma­ga­ją­cej tego sytuacji.

  1. Butel­ka wody i mydło

Pod­sta­wo­wą i naj­waż­niej­szą zasa­dą zacho­wa­nia pra­wi­dło­wej higie­ny jest mycie rąk wodą z mydłem. Kie­dy jeste­śmy z dziec­kiem poza domem, nie zawsze mamy moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z toa­le­ty lub może się zda­rzyć, że na przy­kład nie będzie w niej mydła. Dla­te­go war­to mieć przy sobie butel­kę wody i wła­sne małe mydeł­ko. Dzię­ki temu w każ­dej sytu­acji może­my zadbać o czy­stość rączek dziecka.

  1. Mokre chu­s­tecz­ki

Butel­ka zaj­mu­je jed­nak spo­ro miej­sca w koszy­ku lub kie­sze­ni wóz­ka. Jest tak­że dość cięż­ka, jeśli chce­my ją nosić w tor­bie. Wygod­niej­szym roz­wią­za­niem mogą być w takim wypad­ku mokre chu­s­tecz­ki. Ważą zde­cy­do­wa­nie mniej i nada­ją się do szyb­kie­go prze­tar­cia dło­ni dziec­ka. Spraw­dzą się tak­że wte­dy, kie­dy na dwo­rze robi się chłod­niej i pole­wa­nie rąk zim­ną wodą może nie być przyjemne.

  1. Pre­pa­rat do dezynfekcji

Czy­ste ręce to jed­nak nie tyl­ko takie, na któ­rych nie widać bru­du. To tak­że takie, na któ­rych nie ma cho­ro­bo­twór­czych wiru­sów i bak­te­rii. W nie­któ­rych warun­kach cięż­ko dokład­nie umyć ręce malu­cha oble­wa­jąc jego dło­nie wodą z butel­ki. Dla­te­go poza domem dobrym roz­wią­za­niem jest sto­so­wa­nie pro­fe­sjo­nal­ne­go pre­pa­ra­tu do dezyn­fek­cji rąk. Waż­ne, aby miał on potwier­dzo­ną sku­tecz­ność bio­bój­czą, któ­ra zagwa­ran­tu­je pozby­cie się więk­szo­ści mikroorganizmów.

  1. Chu­s­tecz­ki do dezynfekcji

Wypró­bo­wać moż­na tak­że chu­s­tecz­ki do dezyn­fek­cji. Podob­nie jak pre­pa­ra­ty dezyn­fe­ku­ją­ce, pozwo­lą one pozbyć się zaraz­ków. Przy oka­zji prze­cie­ra­jąc dło­nie dziec­ka chu­s­tecz­ką, moż­na oczy­ścić je z widocz­nych zabru­dzeń, takich jak zia­ren­ka pia­sku, zie­mi czy pozo­sta­ło­ści jedzenia.

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.