Salmonelloza — niebezpieczna choroba sezonu letniego. Jak się ustrzec?

Salmonelloza — niebezpieczna choroba sezonu letniego. Jak się ustrzec?

Sal­mo­nel­lo­za jest gru­pą cho­rób zakaź­nych, wywo­ła­nych przez sal­mo­nel­lę. Do zaka­że­nia nią docho­dzi przede wszyst­kim przez spo­ży­cie żyw­no­ści ska­żo­nej bak­te­ria­mi znaj­du­ją­cy­mi się w prze­wo­dzie pokar­mo­wym zwie­rząt, głów­nie jaj i mię­sa dro­bio­we­go. Może być ona bar­dzo nie­bez­piecz­na, jed­nak przed zaka­że­niem moż­na się uchro­nić, m.in. poprzez dezyn­fek­cję rąk.

Lato jest ulu­bio­ną porą roku sal­mo­nel­li. To wła­śnie teraz naj­trud­niej jest zapew­nić potra­wom niską tem­pe­ra­tu­rę, zwłasz­cza ser­wu­jąc jedze­nie na róż­ne­go rodza­ju stra­ga­nach, festy­nach czy w food truck’ach, gdzie są ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści pra­wi­dło­we­go prze­cho­wy­wa­nia pro­duk­tów. W takich warun­kach trud­niej też zacho­wać higie­nę – zarów­no przy­rzą­dza­ją­cym posił­ki, jak i je spo­ży­wa­ją­cym. Upał i brak dostę­pu do bie­żą­cej wody może oka­zać się nie­bez­piecz­nym połą­cze­niem, a wyjąt­ko­wą oka­zją do zaka­że­nia może stać się jedze­nie posił­ków i prze­ką­sek zawie­ra­ją­cych suro­we jaja, przy­go­to­wy­wa­nych, prze­cho­wy­wa­nych lub sprze­da­wa­nych wła­śnie w tych miej­scach. Do pro­duk­tów wyso­kie­go ryzy­ka nale­żą m.in. lody, majo­nez, sosy, kre­my w dese­rach i wszyst­kie dania je zawie­ra­ją­ce, a tak­że tatar – ze wzglę­du na zawar­tość suro­wych jaj. W każ­dym z nich mogą byto­wać pałecz­ki sal­mo­nel­li, któ­ra wywo­łu­je sal­mo­nel­lo­zę – ostre zatru­cie pokar­mo­we, skut­ku­ją­ce nie­przy­jem­ny­mi dole­gli­wo­ścia­mi jeli­to­wo-żołąd­ko­wy­mi lub poważ­ny­mi kon­se­kwen­cja­mi zdro­wot­ny­mi. Jak roz­po­znać, że doszło do zaka­że­nia? Jeśli w cią­gu 6 do 72 godzin od zje­dze­nia potraw zawie­ra­ją­cych ww. pro­duk­ty zaob­ser­wu­je­my u sie­bie te obja­wy, praw­do­po­dob­nie zara­zi­li­śmy się sal­mo­nel­lą:

  • Wyso­ka gorącz­ka
  • Sil­ny, kur­czo­wy ból brzu­cha
  • Wymio­ty
  • Bie­gun­ka
  • Ból gło­wy

Do nie­ty­po­wych obja­wów zaka­że­nia sal­mo­nel­lą nale­żą tak­że bóle sta­wów. Nie każ­de zaka­że­nie bak­te­rią jest jed­nak nie­bez­piecz­ne i jeśli nie nale­ży­my do gru­py pod­wyż­szo­ne­go ryzy­ka (dzie­ci, oso­by star­sze i tez  z obni­żo­ną odpor­no­ścią, np. przez inną cho­ro­bę), może­my upo­rać się z nim sami.  Sal­mo­nel­lo­za trwa zazwy­czaj 3 – 7 dni i jeśli jej prze­bieg nie jest gwał­tow­ny, a nasze samo­po­czu­cie z każ­dym dniem się popra­wia, inter­wen­cja leka­rza nie jest koniecz­na. Pamię­taj­my jed­nak, że nie­za­leż­nie od stop­nia nasi­le­nia obja­wów, ryzy­ko dal­sze­go zaka­ża­nia jest tak samo duże, dla­te­go jeśli podej­rze­wa­my u sie­bie sal­mo­nel­lę, dla unik­nię­cia roz­prze­strze­nia­nia się bak­te­rii, powin­ni­śmy w okre­sie cho­ro­by zadbać w szcze­gól­ny spo­sób o higie­nę. Tyczy się to głów­nie dezyn­fek­cji dło­ni, któ­re są naj­więk­szym nośni­kiem bak­te­rii. Zarów­no w domu, jak i poza nim war­to dezyn­fe­ko­wać dło­nie spe­cja­li­stycz­nym środ­kiem o sze­ro­kim spek­trum bój­czym.

Lecze­nie sal­mo­nel­lo­zy

W sezo­nie let­nim powin­ni­śmy zatem zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę na miej­sca, w któ­rych spo­ży­wa­my posił­ki. Jeśli nie są one dosto­so­wa­ne do warun­ków atmos­fe­rycz­nych, nie posia­da­ją odpo­wied­nie­go sprzę­tu chło­dzą­ce­go, któ­ry podo­ła upa­łom, powin­ni­śmy zre­zy­gno­wać ze spo­ży­wa­nia ser­wo­wa­ne­go w nich jedze­nia. Nie­zwy­kle waż­na jest tak­że higie­na. Dezyn­fek­cja rąk przed posił­kiem może uchro­nić nas nie tyl­ko przed sal­mo­nel­lo­zą, ale tak­że wiru­sem opryszcz­ki, gry­py żołąd­ko­wej, gron­kow­ca zło­ci­ste­go i wie­lu innych cho­ro­bo­twór­czych drob­no­ustro­jów. Dosko­na­le do tego spraw­dzi się spray do dezyn­fek­cji rąk lub chu­s­tecz­ki do dezyn­fek­cji rąk i powierzch­ni, dostęp­ne onli­ne na www.dezynfekcja.pl.

Pamię­taj­my tak­że, że każ­de zaka­że­nie sal­mo­nel­lą powin­no zostać zgło­szo­ne do naj­bliż­szej Sta­cji Sani­tar­no-Epi­de­mio­lo­gicz­nej, by zapo­biec dal­szym zaka­że­niom i ewen­tu­al­nej epi­de­mii.

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.