Rośliny, które pomogą wzmocnić odporność

Rośliny, które pomogą wzmocnić odporność

Dzi­siaj przy­bli­ża­my kil­ka kolej­nych roślin, któ­re mają pozy­tyw­ny wpływ na nasze zdro­wie i któ­re war­to włą­czyć do swo­jej codzien­nej die­ty lub sto­so­wać w przy­pad­ku prze­zię­bie­nia, róż­ne­go rodza­ju infek­cji, kata­ru, bólu gar­dła czy ogól­ne­go spad­ku odpor­no­ści.

Alo­es

Anty­ok­sy­dan­ty to ina­czej prze­ciw­u­tle­nia­cze. Są to związ­ki, któ­re poma­ga­ją pozbyć się z orga­ni­zmu nad­mia­ru wol­nych rod­ni­ków, któ­ry może powo­do­wać raka, miaż­dży­cę oraz przy­spie­szać pro­ces sta­rze­nia się. Zawar­te w alo­esie anty­ok­sy­dan­ty nale­żą do gru­py poli­fe­no­li, któ­re w połą­cze­niu z kil­ko­ma inny­mi skład­ni­ka­mi tej rośli­ny potra­fią zaha­mo­wać roz­wój szko­dli­wych dla czło­wie­ka bak­te­rii, wywo­łu­ją­cych infek­cje.

Pokrzy­wa

Olej­ki zawar­te w liściach i łody­gach pokrzy­wy posia­da­ją wła­ści­wo­ści oczysz­cza­ją­ce orga­nizm z tok­syn. Dodat­ko­wo pokrzy­wa dzia­ła moczo­pęd­nie i sty­mu­lu­je układ lim­fa­tycz­ny – dzię­ki temu tok­sy­ny są jesz­cze szyb­ciej wyda­la­ne z nasze­go cia­ła. To jed­nak nie wszyst­ko ? Rośli­na posia­da dużo wita­mi­ny C oraz żela­za, co pozwa­la jej sty­mu­lo­wać pro­duk­cję czer­wo­nych krwi­nek. Ma to wpływ na  przy­spie­sze­nie goje­nia się ran, dotle­nie­nie orga­ni­zmu i jed­no­cze­śnie pod­nie­sie­nie pozio­mu ener­gii, dla­te­go pole­ca się ją na prze­mę­cze­nia i ane­mię.

Nagie­tek lekar­ski

Nagie­tek ma cen­ne wła­ści­wo­ści prze­ciw­za­pal­ne i anty­ok­sy­da­cyj­ne. Ole­jek z kwia­tów nagiet­ka przy­spie­sza pro­ces goje­nia się ran, ska­le­czeń, sinia­ków oraz śla­dów po ugry­zie­niach owa­dów. Eks­trakt z liści i łody­gi rośli­ny jest boga­ty w wie­le poży­tecz­nych dla zdro­wia skład­ni­ków, takich jak gli­ko­zy­dy, sapo­ni­ny oraz inne związ­ki prze­ciw­za­pal­ne. Napar z nagiet­ka poma­ga łago­dzić kaszel, uspraw­nić pro­ces tra­wien­ny, a tak­że łago­dzi wszel­kie sta­ny zapal­ne.

Kolen­dra

Kolen­dra jest boga­tym źró­dłem anty­ok­sy­dan­tów. Spo­ży­wa­nie roślin takich jak kolen­dra może rów­nież obni­żyć ryzy­ko oty­ło­ści, cukrzy­cy oraz cho­rób ser­ca. Ole­jek z liści kolen­dry ma zaś wła­ści­wo­ści anty­grzy­bicz­ne. Poza tym kolen­dra ma pozy­tyw­ny wpływ na zdro­wie skó­ry, wło­sów i poziom odczu­wal­nej ener­gii.

Ore­ga­no

Ole­jek z ore­ga­no ma sil­ne dzia­ła­nie anty­bak­te­ryj­ne, zwłasz­cza sku­tecz­ne prze­ciw­ko gron­kow­com, sal­mo­nel­li oraz E. coli. Dodat­ko­wo sty­mu­lu­je układ immu­no­lo­gicz­ny – dzia­ła napo­tnie i wspie­ra wal­kę nasze­go orga­ni­zmu z infek­cja­mi.

Roz­ma­ryn

Roz­ma­ryn przede wszyst­kim zna­ny jest z wła­ści­wo­ści wzmac­nia­ją­cych pamięć. Ma tak­że dzia­ła­nie anty­wi­ru­so­we, anty­bak­te­ryj­ne oraz prze­ciw­bó­lo­we. Wyko­rzy­stu­je się go pod­czas prze­zię­bie­nia i gry­py: poma­ga zwal­czyć tem­pe­ra­tu­rę oraz wzmoc­nić odpor­ność orga­ni­zmu przed infek­cja­mi dróg odde­cho­wych.

Liść lau­ro­wy

Liść lau­ro­wy ucho­dzi za świet­ny śro­dek napo­tny. Daw­niej był czę­sto sto­so­wa­ny jako śro­dek prze­ciw­bó­lo­wy, lekar­stwo na zapa­le­nie oskrze­li oraz prze­zię­bie­nie i gry­pę.

Źró­dła: omnomally.com, organicfacts.net, medicalnewstoday.com

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.