Przygotuj organizm do wiosny! Co zrobić, by odzyskać siły i witalność po zimie?

Przygotuj organizm do wiosny! Co zrobić, by odzyskać siły i witalność po zimie?

Z koń­cem lute­go poja­wia się coraz wię­cej zna­ków świad­czą­cych o tym, że wio­sna już tuż-tuż. Dzień się wyraź­nie wydłu­ża, a przy­ro­da powo­li wybu­dza się do życia. Nie­ste­ty pogo­da bywa wciąż zmien­na, wystę­pu­ją też duże róż­ni­ce tem­pe­ra­tur mię­dzy dniem, a nocą. Wszyst­ko to powo­du­je czę­ste waha­nia ciśnie­nia, któ­re w połą­cze­niu z ubo­gą w wita­mi­ny i mine­ra­ły zimo­wą die­tą oraz kil­ku­mie­sięcz­nym bra­kiem słoń­ca,  wywo­łu­je wio­sen­ne prze­si­le­nie. Jak wspo­móc orga­nizm, by lepiej zniósł zmia­nę pory roku?

Choć wie­le osób ma wąt­pli­wo­ści,  wio­sen­ne prze­si­le­nie napraw­dę ist­nie­je  i ma nawet medycz­ną nazwę – syn­drom zmę­cze­nia wio­sen­ne­go. Obja­wia się m.in. zmę­cze­niem, sen­no­ścią, spad­kiem ener­gii oraz bóla­mi gło­wy. Według naukow­ca Jame­sa Waterhouse’a z Wydzia­łu Fizjo­lo­gii Man­che­ster Uni­ver­si­ty, jeśli je odczu­wa­my, to sami jeste­śmy sobie win­ni, ponie­waż w cią­gu roku są momen­ty, gdy powin­ni­śmy odpo­cząć, a tego nie robi­my. Zamiast tego na urlop wyjeż­dża­my wte­dy, gdy jest ład­na pogo­da, a nie, gdy orga­ni­zmo­wi przy­dał­by się praw­dzi­wy wypo­czy­nek. Jeśli nie chce­my bądź nie może­my w cza­sie prze­si­le­nia udać się na urlop, war­to wspo­móc orga­nizm dostęp­ny­mi meto­da­mi.

War­to­ścio­wa die­ta

W cza­sie zimy nasza die­ta jest dużo uboż­sza w wita­mi­ny i mine­ra­ły, dla­te­go z jej koń­cem może­my odczu­wać dokucz­li­we skut­ki ich nie­do­bo­ru w orga­ni­zmie. Mniej pota­su, to słab­sze mię­śnie i wol­niej­szy refleks, nie­do­bór żela­za powo­du­je nagłe ata­ki zmę­cze­nia, przez zbyt małą ilość cyn­ku  wypa­da­ją nam wło­sy, a brak magne­zu obja­wia się roz­draż­nie­niem, mniej­szą odpor­no­ścią na stres oraz bole­sny­mi skur­cza­mi mię­śni.  Nie­do­bo­ry te naj­le­piej jest uzu­peł­niać w spo­sób natu­ral­ny, czy­li wzbo­ga­ca­jąc posił­ki o pro­duk­ty peł­ne skład­ni­ków, któ­rych orga­ni­zmo­wi bra­ku­je. Dosko­na­łym ich źró­dłem są nowa­lij­ki, któ­re do sprze­da­ży tra­fia­ją już w mar­cu. Nasza die­ta z koń­cem zimy powin­na obfi­to­wać tak­że w owo­ce, kasze i pro­duk­ty peł­no­ziar­ni­ste, któ­re posia­da­ją wyso­ką war­tość odżyw­czą. Waż­ne też, by była lek­ko­straw­na.

Zdro­wy sen

Odprę­ża­ją­cy sen jest nam potrzeb­ny przez cały rok, by orga­nizm mógł się rege­ne­ro­wać, w okre­sach prze­si­le­nia jest jed­nak wyjąt­ko­wo waż­ny i bar­dzo zale­ca­ny. W tym cza­sie powin­ni­śmy spać mini­mum 8 godzin dzien­nie, naj­le­piej od oko­ło godzi­ny 22.00. Gdy roz­pocz­nie­my dzień o godz. 6.00–7.00, nasz orga­nizm będzie naj­bar­dziej wypo­czę­ty i pełen ener­gii.

Soki i kok­taj­le wzmac­nia­ją­ce

Dodat­ko­wy, natu­ral­ny zastrzyk wita­min jest bar­dzo wska­za­ny, dla­te­go jeśli tyl­ko mamy taką moż­li­wość, w cią­gu dnia dobrze jest wspo­ma­gać się świe­ży­mi soka­mi oraz kok­taj­la­mi z owo­ców i warzyw. Dużą popu­lar­no­ścią od kil­ku lat cie­szy się smo­othie – zmik­so­wa­ny i schło­dzo­ny napój na bazie owo­ców,
o gęstej, kre­mo­wej kon­sy­sten­cji. Do jego przy­go­to­wa­nia wystar­czą świe­że owo­ce, lód i blen­der, w któ­rym wszyst­ko zmik­su­je­my. Będzie dosko­na­łym dodat­kiem do pożyw­ne­go śnia­da­nia lub zdro­wą prze­ką­ską w cią­gu dnia. Nie­mniej lubia­ne są kok­taj­le warzyw­ne i warzyw­no-owo­co­we, a wśród nich te z dodat­kiem natki pie­trusz­ki, któ­ra jest cen­nym źró­dłem wita­min i soli mine­ral­nych, jak potas, magnez, wapń, fos­for, cynk, miedź i man­gan, a tak­że wita­mi­ny C – dzia­ła­ją­cej wzmac­nia­ją­co i wspo­ma­ga­ją­cej odpor­ność.

Przy­kła­do­wy prze­pis na zdro­wy kok­tajl:

Kok­tajl z natką pie­trusz­ki

  • 1 pęczek natki pie­trusz­ki
  • 1/2 ogór­ka zie­lo­ne­go
  • Sok z 1 cytry­ny
  • 1/2 jabł­ka
  • Ok. 1/4 suro­wej cuki­nii
  • woda

Spo­sób przy­go­to­wa­nia: pro­duk­ty dokład­nie umyć, obrać ze skó­ry i wszyst­ko razem zblen­do­wać.

Źró­dło: https://domowa.tv

Higie­na rąk

Osła­bie­nie orga­ni­zmu zwięk­sza podat­ność na infek­cje i cho­ro­by, dla­te­go w cza­sie wio­sen­ne­go prze­si­le­nia war­to jest zadbać w spo­sób szcze­gól­ny nie tyl­ko o jego wzmoc­nie­nie, ale wspo­móc ochro­nę przed cho­ro­bo­twór­czy­mi drob­no­ustro­ja­mi. Jak to zro­bić? Wystar­czy napraw­dę nie­wie­le – pomóc może zwięk­sze­nie czę­sto­tli­wo­ści mycia rąk, szcze­gól­nie po poby­cie w miej­scu publicz­nym oraz ich dezyn­fek­cja. Odpo­wied­nia higie­na dło­ni zmniej­sza ryzy­ko zaka­że­nia bak­te­ria­mi i wiru­sa­mi, któ­re prze­no­szą się m.in. przez dotyk.

Aktyw­ność fizycz­na

Jeśli chce­my wzmoc­nić orga­nizm, nie może­my zapo­mnieć o aktyw­no­ści fizycz­nej. Ćwi­cze­nia budu­ją mię­śnie, popra­wia­ją krą­że­nie i dotle­nia­ją mózg, a wysi­łek fizycz­ny, dzię­ki endor­fi­nom, któ­rych pro­duk­cja zwięk­sza się z każ­dą minu­tą tre­nin­gu, wpły­wa pozy­tyw­nie na psy­chi­kę i lep­sze samo­po­czu­cie. Jeśli upra­wia­nie spor­tu nie jest naszym ulu­bio­nym zaję­ciem, war­to zastą­pić go dłu­gi­mi spa­ce­ra­mi na świe­żym powie­trzu, po któ­rych rów­nież będzie­my odczu­wać przy­pływ ener­gii.

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.