Prawdziwa dezynfekcja jednym z czynników ochrony osób starszych przed COVID-19 #NieDajSięWirusowi

Prawdziwa dezynfekcja jednym z czynników ochrony osób starszych przed COVID-19 #NieDajSięWirusowi

Skó­ra sta­no­wi barie­rę ochron­ną przed wni­ka­niem do orga­ni­zmu cho­ro­bo­twór­czych pato­ge­nów czy pro­mie­nio­wa­niem UV, odpo­wia­da za doświad­cze­nia sen­so­rycz­ne, a jej recep­to­ry prze­ka­zu­ją do mózgu infor­ma­cje pozwa­la­ją­ce odpo­wied­nio regu­lo­wać tem­pe­ra­tu­rę cia­ła. Szcze­gól­nie wraż­li­wa, podat­na na podraż­nie­nia i uszko­dze­nia, jest skó­ra osób star­szych. To oni są naj­bar­dziej nara­że­ni na powi­kła­nia wywo­ła­ne COVID-19 czy zwy­kłą gry­pą. Jak ich chro­nić, rów­no­cze­śnie nie szkodząc? 

Jeste­śmy coraz star­si, żyje­my coraz dłu­żej, co ma zwią­zek z popra­wą warun­ków życia. W naj­now­szym rapor­cie doty­czą­cym sta­rze­nia się spo­łe­czeństw ONZ pro­gno­zu­je, że mię­dzy 2020 r. a 2050 r. licz­ba lud­no­ści w wie­ku +65 lat nie­mal się podwoi – z 9.3% w 2020 r. do 16% w roku 2050i. Czy medy­cy­na i higie­na są przy­go­to­wa­ne na tę sytu­ację? Jak chro­nić takie spo­łe­czeń­stwo w sytu­acji zagro­że­nia, jakim jest pandemia? 

Skó­ra na pierw­szej linii fron­tu w wal­ce z bak­te­ria­mi i wirusami

Sta­rze­nie się skó­ry to pro­ces zwią­za­ny ze zmniej­sze­niem bio­lo­gicz­nej aktyw­no­ści komó­rek i spo­wol­nie­niem pro­ce­sów rege­ne­ra­cyj­nych. Może sta­no­wić odzwier­cie­dle­nie zmian zacho­dzą­cych w mia­rę upły­wu cza­su w całym orga­ni­zmie. Na pro­ces wpły­wa­ją czyn­ni­ki gene­tycz­ne i śro­do­wi­sko­we, takie jak pro­mie­nio­wa­nie UV, zanie­czysz­cze­nie powie­trza, nie­wła­ści­wa die­ta, pale­nie tyto­niu, cho­ro­byii.

Jakie pro­ble­my mogą spo­tkać oso­by star­sze? Z wie­kiem skó­ra sta­je się coraz cień­sza, tra­ci ela­stycz­ność, jest coraz deli­kat­niej­sza i bar­dziej podat­na na uszko­dze­nia. Cho­ro­by prze­wle­kłe rów­nież nie pozo­sta­ją bez wpły­wu na jej kon­dy­cję. A zdro­wa skó­ra sta­no­wi barie­rę ochron­ną orga­ni­zmu przed świa­tem zewnętrz­nym, w tym świa­tem pato­ge­nów cho­ro­bo­twór­czych. Jest płasz­czem bez­pie­czeń­stwa dla organizmu.

Dło­nie – new­ral­gicz­ny punkt opo­ru prze­ciw wirusom

Aż 80% wszyst­kich infek­cji wywo­ły­wa­nych jest przez nie­do­sta­tecz­ną higie­nę rąk. Dłoń­mi doty­ka­my twa­rzy, prze­no­sząc wiru­sy i bak­te­rie z przed­mio­tów do nasze­go cia­ła. Jed­nym ze spo­so­bów ochro­ny jest pra­wi­dło­we mycie dło­ni i ich sku­tecz­na dezyn­fek­cja, któ­ra może jed­nak pro­wa­dzić np. do prze­su­sze­nia. Praw­dą jest, że naj­grub­sza skó­ra w ludz­kim cie­le pokry­wa dło­nie i sto­py – jest nawet 10 razy bar­dziej odpor­na i wytrzy­ma­ła na ura­zy niż ta wokół oczuiii. Nie zmie­nia to jed­nak fak­tu, że nale­ży ją chro­nić i dbać o nią w szcze­gól­ny spo­sób, rów­nież poprzez sto­so­wa­nie bez­piecz­nych i naj­wyż­szej jako­ści, prze­ba­da­nych der­ma­to­lo­gicz­nie pre­pa­ra­tów. Sku­tecz­ne i deli­kat­ne dla skó­ry środ­ki o dzia­ła­niu bio­bój­czym poza sub­stan­cja­mi aktyw­ny­mi – alko­ho­lem ety­lo­wym lub izo­pro­py­lo­wym – zawie­ra­ją sub­stan­cje wspo­ma­ga­ją­ce o dzia­ła­niu ochron­nym, nawil­ża­ją­cym i wzmac­nia­ją­cym. Odpo­wied­nio zba­lan­so­wa­ny skład tych dodat­ków ma tyl­ko pro­fe­sjo­nal­na dezyn­fek­cja sto­so­wa­na przez leka­rzy czy pie­lę­gniar­ki, któ­rzy dezyn­fe­ku­ją ręce nawet kil­ka­dzie­siąt razy dzien­nie. Taką dezyn­fek­cję powin­ni też sto­so­wać na co dzień nasi seniorzy. 

Wpływ na kon­dy­cję skó­ry dło­ni osób star­szych ma rów­nież zawar­tość alko­ho­lu w pre­pa­ra­cie bio­bój­czym. I tu kolej­ny mit: czym wię­cej alko­ho­lu, tym sku­tecz­niej­sza dezyn­fek­cja. Tym­cza­sem zawar­tość alko­ho­lu w pre­pa­ra­cie wiru­so­bój­czym nie powin­na prze­kra­czać 75% – taka jego ilość jest wystar­cza­ją­ca do dez­ak­ty­wa­cji wiru­sów i bak­te­rii, nie podraż­nia­jąc jed­no­cze­śnie skóry. 

Śro­dek dezyn­fek­cyj­ny wyso­kiej jako­ści jest powsta­łym i prze­te­sto­wa­nym w warun­kach labo­ra­to­ryj­nych, zba­lan­so­wa­nym pro­duk­tem o dużej sku­tecz­no­ści bój­czej, a zara­zem chro­nią­cym skó­rę przed wysuszeniem.

Jak wybrać środ­ki do dezyn­fek­cji, któ­re będą sku­tecz­ne i bez­piecz­ne dla wraż­li­wej skó­ry osób starszych? 

Sku­tecz­na dezyn­fek­cja dzia­ła na 99,999% wiru­sów, bak­te­rii czy grzy­bów obec­nych na danej powierzch­ni. War­to to sobie szyb­ko zobra­zo­wać — przy tak sil­nym dzia­ła­niu ze 100 000 mikro­or­ga­ni­zmów jest w sta­nie prze­żyć tyl­ko 1 (!), a dla porów­na­nia, przy zagwa­ran­to­wa­nej reduk­cji 99% bak­te­rii i wiru­sów, ze 100 000 osta­nie się ich już aż 1000. Śro­dek bio­bój­czy powi­nien zatem mieć zawar­tość alko­ho­lu ety­lo­we­go lub izo­pro­py­lo­we­go nie mniej­szą niż 60% i nie więk­szą niż 75%, więc nale­ży zwró­cić uwa­gę na skład pre­pa­ra­tu. Na ety­kie­cie wybra­ne­go pro­duk­tu powi­nien być numer pozwo­le­nia na obrót wyda­ny przez Urząd Reje­stra­cji Pro­duk­tów Bio­bój­czych, Wyro­bów Medycz­nych i Pro­duk­tów Lecz­ni­czych, infor­ma­cja o jego skła­dzie che­micz­nym i prze­zna­cze­niu (jakie pato­ge­ny neu­tra­li­zu­je). SARS-CoV‑2 i gry­pę zali­cza­my do wiru­sów osłon­ko­wych, więc war­to szu­kać wzmian­ki o dzia­ła­niu środ­ka do dezyn­fek­cji wła­śnie na te orga­ni­zmy. Powin­ny­śmy się wystrze­gać pro­duk­tów bez ww. infor­ma­cji i o nie­przy­jem­nym zapa­chu, któ­ry może świad­czyć np. o zbyt wyso­kiej zawar­to­ści alko­ho­lu, jego niskiej jako­ści i szko­dli­wo­ści dla skóry.

I ostat­nie, naj­waż­niej­sze! Odpo­wie­dzial­ność spo­łecz­na jest klu­czem do bez­pie­czeń­stwa osób star­szych. Nie tyl­ko zaopa­trz­my naszych rodzi­ców, dziad­ków i star­szych przy­ja­ciół w sku­tecz­ne środ­ki dezyn­fek­cyj­ne bez­piecz­ne dla skó­ry, ale też zapew­nij­my im kom­fort, poma­ga­jąc w życiu codzien­nym i prze­strze­ga­jąc reżi­mu sani­tar­ne­go. Dystans, dezyn­fek­cja, masecz­ka, a ostat­nio rów­nież szcze­pion­ka, to naj­waż­niej­sze co może­my zro­bić, żeby chro­nić senio­rów. Dzień Bab­ci i Dziad­ka to dobra oka­zja, żeby o tym przy­po­mnieć. #Nie­Daj­Się­Wi­ru­so­wi

Wię­cej infor­ma­cji na temat pro­fi­lak­ty­ki zaka­żeń znaj­dziesz na stro­nie www.medisept.pl


iUni­ted Nations. Depart­ment of Eco­no­mic and Social Affa­irs. Popu­la­tion Divi­sion, World Popu­la­tion Age­ing 2020 High­li­ghts. Living arran­ge­ments of older per­sons, https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd-2020_world_population_ageing_highlights.pdf (dostęp: 15.01.2021 r.).
iiK. Olek-Hrab, A. Haw­ry­lak, M. Czar­nec­ka-Ope­racz, Wybra­ne zagad­nie­nia z zakre­su sta­rze­nia się skó­ry, “Post Der­ma­tol Aler­gol” 2008, t. XXV, nr 5, s. 226–234, https://docplayer.pl/42457188-Wybrane-zagadnienia-z-zakresu-starzenia-sie-skory.html (dostęp: 15.01.2021 r.).
iiiMadhu­ri Red­dy, Rebec­ca Cot­trill, Healing Wounds, Heal­thy Skin: A Prac­ti­cal Guide for Patients with Chro­nic Wounds, Yale Uni­ver­si­ty Press, New Haven 2011; frag­ment w: https://www.jstor.org/stable/j.ctt1nq7vc (dostęp: 15.01.2021 r.). 

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.