Podwyższona temperatura – o czym może świadczyć?

Podwyższona temperatura – o czym może świadczyć?

Pod­nie­sio­na tem­pe­ra­tu­ra koja­rzy się przede wszyst­kim z prze­zię­bie­niem. Jed­nak jej przy­czyn może być dużo wię­cej i mogą być znacz­nie poważ­niej­sze. Jakie poten­cjal­ne moż­li­wo­ści war­to spraw­dzić, kie­dy zauwa­ży­my u sie­bie lub naj­bliż­szych gorączkę?

Pod­nie­sio­nej tem­pe­ra­tu­ry – zwłasz­cza jeśli prze­kra­cza ona 38 stop­ni Cel­sju­sza, a więc kie­dy mówi­my już o gorącz­ce – nie wol­no igno­ro­wać. Zwięk­sze­nie tem­pe­ra­tu­ry cia­ła jest reak­cją nasze­go orga­ni­zmu, któ­ra infor­mu­je o tym, że dzie­je się w nim coś złe­go, dla­te­go nie­zwłocz­nie powin­ni­śmy zareagować.

Naj­częst­szy­mi przy­czy­na­mi wywo­łu­ją­cy­mi sta­ny pod­go­rącz­ko­we są powszech­ne infek­cje, takie jak prze­zię­bie­nie czy gry­pa żołąd­ko­wa. Tem­pe­ra­tu­rze towa­rzy­szą wte­dy inne typo­we dla zaka­że­nia obja­wy, takie jak ból gar­dła, katar, ból gło­wy, osła­bie­nie. Domo­wy­mi spo­so­ba­mi na obni­że­nie gorącz­ki są napa­ry, na przy­kład z lipy, bądź gorą­ce mle­ko z mio­dem i czosnkiem.

Pod­wyż­szo­na tem­pe­ra­tu­ra może jed­nak być obja­wem wie­lu innych cho­rób, infek­cji i sta­nów. Wśród nich znaj­du­ją się mię­dzy inny­mi róż­ne­go rodza­ju zapa­le­nia, np. gar­dła, ucha, płuc, pęche­rza lub nerek. Gorącz­ka towa­rzy­szy czę­sto tak­że gry­pie, ospie wietrz­nej, reu­ma­to­idal­ne­mu zapa­le­niu sta­wów, uda­ro­wi sło­necz­ne­mu, opa­rze­niom sło­necz­nym czy odwod­nie­niu. Może tak­że być reak­cją orga­ni­zmu na alko­hol, nar­ko­ty­ki, a tak­że nie­któ­re środ­ki medycz­ne, więc war­to dokład­nie zapo­znać się z ulot­ką leków, jakie przy­ję­li­śmy przed wystą­pie­niem zwięk­szo­nej temperatury.

Ze wzglę­du na bar­dzo dużo moż­li­wych przy­czyn pod­nie­sio­nej tem­pe­ra­tu­ry, waż­ne jest to, żeby dokład­nie obser­wo­wać swój orga­nizm i śle­dzić inne obja­wy, któ­re mogą świad­czyć o tym, co spo­wo­do­wa­ło gorącz­kę lub stan podgorączkowy.

Pod­wyż­szo­na tem­pe­ra­tu­ra naj­czę­ściej ustę­pu­je po jed­nym lub dwóch dniach. Jeśli jed­nak utrzy­mu­je się ponad trzy dni, jest to znak, że nale­ży udać się do spe­cja­li­sty. Z wizy­tą u leka­rza nie nale­ży wca­le zwle­kać, kie­dy tem­pe­ra­tu­ra prze­kra­cza 39,5 stop­nia Celsjusza.

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.