Piękne stopy na lato

Piękne stopy na lato

Lato to pora roku, w któ­rej odkry­wa­my sto­py! Bez wzglę­du na to, czy pla­nu­jesz egzo­tycz­ny wyjazd, czy zosta­jesz w mie­ście, war­to zadbać o pięk­ne paznok­cie, pię­ty i skó­rę stóp! Oprócz zabie­gów kosme­tycz­nych koniecz­nie pamię­taj o prze­strze­ga­niu zasad higie­ny, któ­re zapew­nią nie tyl­ko pięk­ne, ale i zdro­we stopy.

Pięk­ne sto­py to zdro­we sto­py. Aby skó­ra była jędr­na i gład­ka, a paznok­cie twar­de i lśnią­ce, nie wystar­czy wizy­ta w salo­nie pedi­cu­re raz na jakiś czas. Waż­na jest codzien­na pie­lę­gna­cja, któ­rej bar­dzo istot­nym ele­men­tem jest pra­wi­dło­wa higiena.

  • Odpo­wied­nie nawil­że­nie stóp to nie tyl­ko kwe­stia este­tycz­na. Sucha skó­ra bowiem jest bar­dziej podat­na na zaka­że­nia. Dla­cze­go? Przy­czy­na jest bar­dzo pro­sta – suchy naskó­rek pęka, two­rząc w ten spo­sób otwar­tą dro­gę dla zaraz­ków do wnę­trza organizmu.
  • Sto­py – tak jak całe cia­ło – tak­że nale­ży chro­nić przed sil­nym pro­mie­nio­wa­niem UV. Sma­ru­jąc się kre­mem z fil­trem prze­ciw­sło­necz­nym, nie możesz o nich zapo­mnieć. Popa­rze­nie stóp to nie tyl­ko nie­przy­jem­ne doświad­cze­nie, któ­re może utrud­nić poru­sza­nie się, ale tak­że zagro­że­nie w posta­ci łatwiej­sze­go dostę­pu dla bak­te­rii, grzy­bów i wirusów.
  • Paznok­cie to wraż­li­wa część sto­py, do pie­lę­gna­cji któ­rej trze­ba przy­ło­żyć nie­co uwa­gi. Ich oko­li­ce są szcze­gól­nie nara­żo­ne na uszko­dze­nia mecha­nicz­ne pod­czas sto­so­wa­nia takich przy­rzą­dów kosme­tycz­nych, jak cąż­ki, obci­na­cze czy pil­ni­ki do paznok­ci. Jeśli pod­czas zabie­gu doj­dzie do ska­le­cze­nia, nale­ży je nie­zwłocz­nie odka­zić. Pamię­taj też, że wymie­nio­nych przy­rzą­dów nie powin­no się poży­czać, a do tego nale­ży je regu­lar­nie czyścić.
  • Aby pra­wi­dło­wo dbać o sto­py, musisz też poświę­cić chwi­lę obu­wiu, któ­re nosisz. Buty powin­no się raz na jakiś czas zde­zyn­fe­ko­wać spe­cjal­ny­mi pre­pa­ra­ta­mi. Zabi­ją one znaj­du­ją­ce się tam zaraz­ki. Wil­goć i cie­pło sprzy­ja­ją roz­wo­jo­wi drob­no­ustro­jów, dla­te­go nie chodź w prze­mo­czo­nych skar­pet­kach ani butach. Na base­nie, sau­nie czy w innych publicz­nych miej­scach pamię­taj zawsze o klapkach.
  • Popraw krą­że­nie w sto­pach! Pomo­gą w tym peeling, któ­ry dodat­ko­wo złusz­czy mar­twy naskó­rek, oraz masaż – naj­le­piej połą­czo­ny z porząd­nym nawilżeniem.

Jeśli powyż­sze czyn­no­ści wej­dą Ci w nawyk, zbli­ża­ją­cy się sezon let­ni już nigdy nie będzie się wią­zał z wizy­ta­mi u pedi­kiu­rzyst­ki na ostat­nią chwi­lę, wybie­ra­niem kry­tych butów w upal­ny dzień czy wią­za­niem nadziei z pro­duk­ta­mi, na opa­ko­wa­niach któ­rych obie­cy­wa­ny jest natych­mia­sto­wy efekt;)

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.