Nieoczywiste pytania dotyczące dezynfekcji

Nieoczywiste pytania dotyczące dezynfekcji

Jeśli nawet już wie­cie, jak waż­na jest dezyn­fek­cja w zacho­wy­wa­niu pra­wi­dło­wej higie­ny i uni­ka­niu bak­te­rii, wiru­sów oraz innych zaraz­ków, na pew­no są jesz­cze pyta­nia, któ­re chcie­li­by­ście zadać. Sprawdź­cie, czy znaj­dzie­cie odpo­wie­dzi poniżej!

  1. Czy spray­em do dezyn­fek­cji moż­na zde­zyn­fe­ko­wać drob­ną ranę/skaleczenie?

Nie, pre­pa­ra­tem bio­bój­czym nie moż­na zde­zyn­fe­ko­wać otwar­tej rany, nawet drob­nej. Do tego celu są prze­zna­czo­ne pro­duk­ty zare­je­stro­wa­ne jako leki, któ­re zanim tra­fią do obro­tu, są  kli­nicz­nie prze­ba­da­ne pod kątem inte­rak­cji ze skó­rą i dzia­łań nie­po­żą­da­nych. Pro­duk­ty bio­bój­cze z defi­ni­cji są prze­zna­czo­ne na nie­zmie­nio­ną cho­ro­bo­wo skó­rę. Do opa­try­wa­nia  i pie­lę­gna­cji drob­nych ran, otarć i ska­le­czeń zale­ca­ne są pro­duk­ty aktu­al­nie dostęp­ne w aptekach.

  1. Co dokład­nie moż­na dezyn­fe­ko­wać spray­ami do dezyn­fek­cji powierzchni?

Więk­szość zaraz­ków prze­no­szo­na jest przez dło­nie, zaś doty­ka­ne przez nie przed­mio­ty to ich naj­więk­sze sie­dli­sko! Tele­fon, kla­wia­tu­ra kom­pu­te­ra, pilot TV, kar­ta płat­ni­cza, włącz­ni­ki świa­tła, klam­ka, blat biur­ka, uchwy­ty sza­fek, szu­flad, toreb­ka, uchwy­ty wóz­ków skle­po­wych, poręcz w auto­bu­sie, barier­ki przy scho­dach w miej­scu publicz­nym, deska sede­so­wa czy port­fel to naj­bar­dziej ska­żo­ne miej­sca w naszym oto­cze­niu. Spraye nada­ją się tak­że do codzien­ne­go czysz­cze­nia przy­bo­rów do maki­ja­żu – pędz­li, szczo­tek, pęset i gąbek.

  1. Czy sprayu dezyn­fek­cji dło­ni moż­na użyć zamien­nie ze spray­em do dezyn­fek­cji stóp i odwrotnie?

Jeśli mamy przy sobie tyl­ko jeden z nich – nie ma pro­ble­mu. Za pomo­cą każ­de­go z nich osią­gnie­my efekt dezyn­fek­cyj­ny zarów­no na sto­pach, jak i dło­niach. Róż­ni­ca pole­ga na dzia­ła­niu dodat­ko­wych sub­stan­cji wspo­ma­ga­ją­cych wła­ści­wych dla obsza­ru stóp i dło­ni, m.in. sub­stan­cji neu­tra­li­zu­ją­cych zapach potu lub pielęgnacyjnych.

  1. Czy spraye do dezyn­fek­cji wysu­sza­ją skórę?

Sub­stan­cje czyn­ne odpo­wie­dzial­ne za efekt bio­bój­czy dla mikro­or­ga­ni­zmów, czy­li alko­ho­le, same w sobie wysu­sza­ją skó­rę. Sekret tkwi w for­mu­le pro­duk­tu skom­po­no­wa­nej z przy­ja­znych dla skó­ry sub­stan­cji w taki spo­sób, aby zneu­tra­li­zo­wać nie­ko­rzyst­ne dzia­ła­nie alko­ho­lu. W tym celu mogą być zasto­so­wa­ne spe­cjal­ne humek­tan­ty, któ­re prze­ciw­dzia­ła­ją wysu­sza­niu skó­ry, zatrzy­mu­jąc w niej natu­ral­ną wil­goć oraz dodat­ko­wo wygła­dza­ją skórę.

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.