Myj ręce i uniknij sepsy

Myj ręce i uniknij sepsy

5 maja obcho­dzi­my Świa­to­wy Dzień Higie­ny Rąk. Z tej oka­zji Świa­to­wa Orga­ni­za­cja Zdro­wia (WHO) zwra­ca uwa­gę na to, jak waż­ne jest wła­ści­we mycie i dezyn­fe­ko­wa­nie dło­ni w pro­fi­lak­ty­ce sep­sy. Czym jest sep­sa i jak jesz­cze może­my jej zapo­bie­gać?

Sep­sa, zwa­na ina­czej posocz­ni­cą, doty­ka co roku milio­ny ludzi na całym świe­cie. Przede wszyst­kim o sep­sie nale­ży wie­dzieć to, że nie jest ona zakla­sy­fi­ko­wa­ną nie­za­leż­ną cho­ro­bą. W medy­cy­nie nazy­wa się nią reak­cję ukła­du odpor­no­ścio­we­go na zaka­że­nia całe­go orga­ni­zmu drob­no­ustro­ja­mi. Zaka­że­nie może wywo­łać prak­tycz­nie każ­dy drob­no­ustrój, któ­ry z jakichś powo­dów dosta­nie się do miej­sca w orga­ni­zmie, w któ­rym nie powi­nien się znaj­do­wać, np. do rany, do płuc, do zatok przy­no­so­wych czy do krwio­bie­gu. Jeśli infek­cja będzie się roz­prze­strze­niać, to w koń­cu doj­dzie do uogól­nio­ne­go zaka­że­nia i poja­wi się sep­sa. Sep­sa nie jest zakaź­na, nie moż­na więc zacho­ro­wać, prze­by­wa­jąc w towa­rzy­stwie oso­by cho­rej na sep­sę. Sep­sę wywo­łu­ją grzy­by, bak­te­rie i wiru­sy, a takie mikro­or­ga­ni­zmy jak gron­kow­ce, bak­te­rie E.Coli czy pneu­mo­ko­ki sprzy­ja­ją jej roz­wo­jo­wi.

Począt­ko­we obja­wy sep­sy nie róż­nią się od wie­lu innych cho­rób. Są to mię­dzy inny­mi gorącz­ka, dresz­cze, przy­spie­szo­ne tęt­no, wysyp­ka i uczu­cie dez­orien­ta­cji. Naj­więk­sze ryzy­ko zacho­ro­wa­nia na sep­sę wystę­pu­je wte­dy, kie­dy orga­nizm jest osła­bio­ny. Nara­żo­ne są zwłasz­cza oso­by star­sze, dzie­ci, oso­by o obni­żo­nej odpor­no­ści oraz oso­by pod­da­wa­ne inwa­zyj­nym zabie­gom medycz­nym.

Jak sku­tecz­nie zapo­bie­gać zacho­ro­wa­niom na sep­sę? Radzi lekarz epi­de­mio­log, wice­pre­zes fir­my Medi­sept, Wal­de­mar Fer­sch­ke:

- Przede wszyst­kim nale­ży regu­lar­ne dbać o odpor­ność – na zacho­ro­wa­nie jeste­śmy naj­bar­dziej nara­że­ni wte­dy, kie­dy orga­nizm jest osła­bio­ny.

- Koniecz­nie trze­ba czę­sto i dokład­nie myć ręce wodą z mydłem. Mycie rąk powin­no trwać mini­mum 20 sekund.

- Waż­ne jest tak­że ogól­ne utrzy­my­wa­nie higie­ny oso­bi­stej.

- Nie wol­no pomi­jać higie­ny jamy ust­nej – to tędy więk­szość bak­te­rii dosta­je się do nasze­go orga­ni­zmu.

- Kie­dy nie mamy dostę­pu do bie­żą­cej wody i nie może­my umyć rąk, war­to dezyn­fe­ko­wać dło­nie spe­cjal­ny­mi pre­pa­ra­ta­mi.

- Nale­ży dokład­nie dezyn­fe­ko­wać rany – są one otwar­tą dro­gą dla zaraz­ków do nasze­go cia­ła.

- Powin­no się tak­że szcze­pić prze­ciw pneu­mo­ko­kom wywo­łu­ją­cym sep­sę.

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.