Co musisz mieć w plecaku podczas wycieczki w góry?

Co musisz mieć w plecaku podczas wycieczki w góry?

Jesień to ide­al­ny czas na gór­ską wyciecz­kę. Upal­ne dni minę­ły, szla­ki opu­sto­sza­ły, a lasy zaczy­na­ją mie­nić się jesien­ny­mi kolo­ra­mi. Co powin­no się zna­leźć w ple­ca­ku każ­de­go wędrow­cy? Aby przy­go­to­wać się do kil­ku­go­dzin­nej wypra­wy, trze­ba pomy­śleć o wszyst­kim. Od odpo­wied­niej odzie­ży, poprzez peł­no­war­to­ścio­we prze­ką­ski i napo­je, po wypo­sa­żo­ną w pod­sta­wo­we pro­duk­ty aptecz­kę. Czy oby na pew­no o niczym nie zapomnicie?

Nie­zbęd­nik podróżnika

Naj­waż­niej­szy przed gór­ską wędrów­ką jest wybór wygod­nych, nie­prze­ma­kal­nych, koniecz­nie spraw­dzo­nych butów. Jeśli pla­nu­je­my zakup nowych, naj­le­piej wypró­bo­wać je pod­czas dłuż­sze­go spa­ce­ru, zanim wypu­ści­my się w wie­lo­go­dzin­ną wypra­wę w góry. Bez wzglę­du na porę roku w ple­ca­ku zawsze musi się zna­leźć cie­plej­sza odzież i kurt­ka lub pele­ry­na prze­ciw­desz­czo­wa. Na szczy­tach naj­czę­ściej wie­je sil­ny Wiatr, więc roz­grza­ni dłu­gim mar­szem może­my łatwo się prze­zię­bić, a ponie­waż pogo­da w górach jest bar­dzo zmien­na, musi­my być tak­że zabez­pie­cze­ni na wypa­dek desz­czu. Oprócz tego zawsze trze­ba mieć przy sobie wie­lo­funk­cyj­ny scyzoryk.

Peł­no­war­to­ścio­we przekąski

Pod­czas wie­lu godzin fizycz­ne­go wysił­ku orga­nizm potrze­bu­je uzu­peł­nia­nia spa­la­nych kalo­rii. Prze­ką­ski na wypra­wę powin­ny być peł­no­war­to­ścio­we, dostar­cza­ją­ce odpo­wied­niej ilo­ści kalo­rii oraz nie­wy­ma­ga­ją­ce prze­cho­wy­wa­nia w lodów­ce. Koniecz­ny jest tak­że wystar­cza­ją­cy zapas wody, naj­le­piej z cytry­ną, odro­bi­ną mio­du lub innym dodat­kiem. Dla­cze­go? Ponie­waż dzię­ki tym dodat­kom woda lepiej się wchła­nia i lepiej nawad­nia orga­nizm. Na wypa­dek nagłe­go ochło­dze­nia war­to tak­że wziąć ze sobą ter­mos z gorą­cą herbatą.

Pod­ręcz­na apteczka

Nie­zwy­kle istot­ne jest, aby w ple­ca­ku każ­de­go wędrow­cy zna­la­zły się pod­sta­wo­we środ­ki medycz­ne. Pla­stry, woda utle­nio­na, ban­daż, kawa­łek waty, koc ter­micz­ny, aspi­ry­na i środ­ki prze­ciw­bó­lo­we – dzię­ki nim drob­ne ura­zy czy gor­sze samo­po­czu­cie nie unie­moż­li­wią dal­szej wspi­nacz­ki. Oprócz tego trze­ba mieć przy sobie pod­sta­wo­we przy­bo­ry higie­nicz­ne – papier toa­le­to­wy, mokre chu­s­tecz­ki oraz spray do dezynfekcji.

Zestaw awa­ryj­ny

Dobrze jest być przy­go­to­wa­nym na róż­ne sce­na­riu­sze. W górach może­my zabłą­dzić, może roz­ła­do­wać nam się tele­fon, a nawet zastać nas noc. Dla­te­go na wszel­ki wypa­dek war­to mieć przy sobie takie przed­mio­ty, jak kom­pas, mapę szla­ków i naj­bliż­szej oko­li­cy, wodo­od­por­ne zapał­ki czy latar­kę. Bar­dziej prze­zor­ni mogą tak­że zaopa­trzyć się w tury­stycz­ną fla­rę, któ­ra pozwa­la nocą namie­rzyć miej­sce prze­by­wa­nia posłu­gu­ją­cej się nią osoby.

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.