Kuchnia pełna zarazków

Kuchnia pełna zarazków

W kuch­ni aż roi się od zaraz­ków – przy­go­to­wu­jąc codzien­ne posił­ki lub bawiąc się pod­czas rodzin­ne­go goto­wa­nia, jeste­śmy nara­że­ni na ich dzia­ła­nie. Nie trze­ba się ich bać. Wystar­czy wie­dzieć, jak sobie z nimi radzić.

  1. Kuchen­ne tekstylia

Ręcz­ni­ki, ścier­ki kuchen­ne i gąb­ki do zmy­wa­nia sta­no­wią ide­al­ne śro­do­wi­sko do roz­wo­ju bak­te­rii. Szcze­gól­nie zmy­wa­ki, któ­re prze­waż­nie są wil­got­ne, uła­twia­ją mikro­or­ga­ni­zmom namna­ża­nie się. Dla­te­go bar­dzo waż­ne jest, aby je regu­lar­nie prać lub wymie­niać. Ta sama zasa­da doty­czy tak­że innych tek­sty­liów kuchennych.

  1. Ostroż­no­ści nigdy za wiele

Ame­ry­kań­ska agen­cja Cen­tres for Dise­ase Con­trol and Pre­ven­tion dora­dza, aby codzien­nie pod koniec dnia wkła­dać zmy­wa­ki do mikro­fa­lów­ki na 30 sekund lub umyć je wraz z naczy­nia­mi w zmy­war­ce. Dzię­ki temu moż­na wyeli­mi­no­wać mikro­or­ga­ni­zmy bytu­ją­ce na gąbce.

  1. Roz­sąd­ny podział

W związ­ku z tym, że obec­no­ści zaraz­ków w kuch­ni nie da się cał­ko­wi­cie wyklu­czyć, waż­ne jest, aby ogra­ni­czyć ich roz­prze­strze­nia­nie. W tym celu war­to mieć osob­ne ręcz­ni­ki do rąk, bla­tów, naczyń i pro­duk­tów spo­żyw­czych. Dzię­ki temu zaraz­ków przy­nie­sio­nych do domu na dło­niach nie prze­nie­sie­my na czy­ste sztuć­ce czy świe­żo umy­te owoce.

  1. Czy­ste dłonie

Z tego same­go powo­du nale­ży myć ręce po każ­do­ra­zo­wym dotknię­ciu suro­we­go mię­sa, zwłasz­cza dro­biu, a tak­że jaj, gąb­ki do naczyń czy pokry­wy kosza na śmie­ci. Samo mycie jed­nak nie wystar­czy. Aby pozbyć się wszyst­kich wiru­sów i bak­te­rii, nie wol­no zapo­mi­nać o dezyn­fek­cji dłoni.

  1. Po nit­ce do kłębka

Jakich przed­mio­tów w kuch­ni sta­le doty­ka się brud­ny­mi ręko­ma, a pew­nie już nie tak czę­sto je czy­ści? Uchwy­ty do sza­fek, szu­flad czy klam­ki – to na nich zbie­ra­ją się zaraz­ki prze­no­szo­ne na dło­niach. Nale­ży uwzględ­niać te miej­sca przy każ­dych porządkach!

  1. Powierzch­nie kuchenne

Aby jak naj­le­piej dbać o higie­nę bla­tu kuchen­ne­go, powin­no się dezyn­fe­ko­wać go spe­cjal­ny­mi pre­pa­ra­ta­mi. Nada­ją się one rów­nież do dezyn­fek­cji desek do kro­je­nia, noży i innych akce­so­riów kuchen­nych. W domu war­to mieć tak­że osob­ne deski prze­zna­czo­ne do róż­nych rodza­jów pro­duk­tów. Nale­ży tak­że uni­kać kro­je­nia mię­sa na desce prze­zna­czo­nej do warzyw i owo­ców oraz w mia­rę moż­li­wo­ści zastą­pić drew­nia­ne deski pla­sti­ko­wy­mi, gumo­wy­mi lub kamien­ny­mi. Bak­te­rie trud­niej się na nich osadzają!

  1. Ukry­te nieczystości

Każ­do­ra­zo­wo powin­no się zakry­wać kosz na śmie­ci. Pokryw­ka na śmiet­ni­ku nie tyl­ko hamu­je brzyd­ki zapach, ale przede wszyst­kim blo­ku­je dostęp do resz­tek jedze­nia i innych odpa­dów owa­dom. Dzię­ki temu nie będą mogły na nich sia­dać i prze­no­sić zaraz­ków na inne przed­mio­ty czy produkty.

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.