Jak zwalczyć przeziębienie w jeden dzień?

Jak zwalczyć przeziębienie w jeden dzień?

Bie­rzesz dzień wol­ny, bo czu­jesz, że roz­kła­da cię cho­ro­ba? Prze­zię­bie­nie to nic inne­go jak infek­cja wiru­so­wa, któ­ra ata­ku­je nasze dro­gi odde­cho­we. Zara­zić się nią moż­na w bar­dzo łatwy spo­sób, np. poprzez uścisk dło­ni cho­rej oso­by. Już pierw­sze nie­przy­jem­ne obja­wy takie jak zatka­ny nos, kicha­nie, dra­pa­nie w gar­dle, kaszel czy nawet złe samo­po­czu­cie mogą być prze­ja­wem cho­ro­by. Cho­ciaż jeden dzień to za mało, aby zwal­czyć prze­zię­bie­nie, możesz zro­bić ile się da, aby zła­go­dzić jego obja­wy. Oto kil­ka czyn­no­ści, któ­rych nie może zabrak­nąć pod­czas przy­spie­szo­nej kuracji!

1. Pij dużo wody

Nasz orga­nizm potrze­bu­je oko­ło 2,5 l wody dzien­nie, aby pra­wi­dło­wo funk­cjo­no­wać. Pod­czas prze­zię­bie­nia zapo­trze­bo­wa­nie na pły­ny jest jesz­cze więk­sze. Woda uczest­ni­czy w regu­la­cji tem­pe­ra­tu­ry nasze­go cia­ła, a dobre nawod­nie­nie orga­ni­zmu chro­ni przed wni­ka­niem i namna­ża­niem się wiru­sów. Jeśli nie jesteś zwo­len­ni­kiem wody możesz się­gnąć np. po cie­płą her­ba­tę z dodat­kiem cytry­ny i mio­du lub her­ba­tę z sokiem mali­no­wym. Ta ostat­nia ma wła­ści­wo­ści napo­tne i pomo­że Ci zbić gorączkę!

2. Bom­ba witaminowa

Pamię­taj o wita­mi­nie C. Uszczel­nia ona naczy­nia i utrud­nia wiru­som roz­prze­strze­nia­nie się. Dobrym pomy­słem jest rów­nież ugo­to­wa­nie bulio­nu ze świe­żych warzyw z dodat­kiem imbi­ru, któ­ry jest boga­ty w sub­stan­cje prze­ciw­za­pal­ne. Zadzia­ła on nie tyl­ko roz­grze­wa­ją­co, ale dostar­czy orga­ni­zmo­wi wie­lu cen­nych wita­min i związ­ków mine­ral­nych, któ­re wspo­mo­gą orga­nizm w wal­ce z przeziębieniem.

3. Poże­gnaj się z katarem

Wydmu­chuj nos tak czę­sto jak to moż­li­we. Im czę­ściej powtó­rzysz tę czyn­ność, tym wię­cej wiru­sów usu­niesz ze swo­je­go orga­ni­zmu. Pamię­taj też, aby robić to w pra­wi­dło­wy spo­sób – zawsze zaty­ka­jąc jed­ną dziur­kę. Dla­cze­go? Zła tech­ni­ka udraż­nia­nia nosa może pogor­szyć twój stan zdro­wia, a nawet wywo­łać stan zapal­ny zatok. Pamię­taj też o czę­stym myciu rąk lub uży­wa­niu chu­s­te­czek do dezyn­fek­cji. Nawet pod­czas oczysz­cza­nia nosa na Two­ich rękach może gro­ma­dzić się wie­le nie­chcia­nych bak­te­rii. Środ­ków zarad­czych nigdy dość!

4. Wykąp się i zmień pościel

Gorą­ca kąpiel nie tyl­ko pomo­że ci się roz­grzać, ale rów­nież oczy­ścić orga­nizm z wypo­co­nych tok­syn. Dobrym pomy­słem jest rów­nież doda­nie do wody sody oczysz­czo­nej i kil­ku kro­pel olej­ku np. euka­lip­tu­so­we­go – w ten spo­sób kąpiel zapew­ni ci tak­że inha­la­cję, któ­ra wpły­nie korzyst­nie na nawil­że­nie bło­ny ślu­zo­wej gar­dła i udroż­nie­nia nosa. A co z poście­lą? Ana­lo­gicz­nie do kąpie­li czy­sta pościel może mieć kolo­sal­ne zna­cze­nie dla two­je­go zdro­wia. Nie­świe­że poszew­ki kry­ją w sobie mnó­stwo nie­bez­piecz­nych zaraz­ków, dla­te­go ich zmia­na powin­na wpły­nąć zna­czą­co na popra­wę two­je­go samopoczucia.

5. Odpocz­nij!

Odpo­czy­nek w łóż­ku lub pod cie­płym kocem to naj­lep­szy pomysł na spę­dze­nie dnia, gdy dopa­da nas cho­ro­ba. Nale­ży jed­nak pamię­tać, że obja­wy prze­zię­bie­nia mogą być rów­nież sygna­łem, że powin­ni­śmy odpo­cząć! Brak snu osła­bia układ odpor­no­ścio­wy, zwięk­sza­jąc podat­ność orga­ni­zmu na róż­ne infek­cje. Naj­bar­dziej rege­ne­ra­cyj­ne wła­ści­wo­ści ma dłu­gi i przede wszyst­kim nie­prze­rwa­ny sen – nasz orga­nizm zaczy­na odpo­czy­wać zwy­kle po 1–2 godzi­nach od poło­że­nia się do łóż­ka. Jaki z tego wnio­sek? Pozwól­my sobie na chwi­lę relak­su – sen jest naj­lep­szym lekar­stwem i nie­oce­nio­nym sprzymierzeńcem!

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.