Jak uniknąć odry?

Jak uniknąć odry?

Nie­po­ko­ją­ce donie­sie­nia na temat odno­to­wy­wa­nych przy­pad­ków odry docie­ra­ją do nas w coraz więk­szej licz­bie. Na zacho­ro­wa­nie szcze­gól­nie nara­żo­ne są dzie­ci. Co trze­ba wie­dzieć o odrze, aby unik­nąć zara­że­nia?

Odra nale­ży do tak zwa­nych cho­rób wie­ku dzie­cię­ce­go i to wła­śnie dla naj­młod­szych jest szcze­gól­nie groź­na. Poważ­ne powi­kła­nia może powo­do­wać rów­nież w przy­pad­ku osób o obni­żo­nej odpor­no­ści oraz kobiet w cią­ży. Wirus odry roz­prze­strze­nia się dro­gą kro­pel­ko­wą i jest jed­nym z naj­bar­dziej zakaź­nych wiru­sów zna­nych medy­cy­nie. Znaj­du­je się on w wydzie­li­nie z nosa i jamy ust­nej cho­re­go, jego moczu, krwi, a tak­że we łzach.

Obja­wa­mi zacho­ro­wa­nia na odrę są m.in. gorącz­ka, cha­rak­te­ry­stycz­na wysyp­ka, katar, łza­wie­nie oczu, zapa­le­nie spo­jó­wek, świa­tło­wstręt i suchy kaszel. Odra może pro­wa­dzić do poważ­nych powi­kłań zdro­wot­nych, w tym do zapa­leń płuc, ucha środ­ko­we­go, mię­śnia ser­co­we­go, a nawet mózgu.

Jak unik­nąć zaka­że­nia? – Przede wszyst­kim nale­ży wyko­ny­wać szcze­pie­nia prze­ciw­ko odrze. Jeśli mamy już kon­takt z oso­bą cho­rą, w celu ogra­ni­cze­nia roz­prze­strze­nia­nia się cho­ro­by moż­na sto­so­wać izo­la­cję, a pod­czas bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu uży­wać mase­czek ochron­nych. Ponie­waż wirus odry roz­prze­strze­nia się dro­gą kro­pel­ko­wą, waż­na jest tak­że odpo­wied­nia higie­na, szcze­gól­nie mycie rąk. Wska­za­ne są rów­nież uni­ka­nie doty­ka­nia twa­rzy, a tak­że pra­wi­dło­wa dezyn­fek­cja dło­ni oraz przed­mio­tów, z któ­ry­mi cho­ry miał kon­takt – przy­po­mi­na Wal­de­mar Fer­sch­ke, lek. epi­de­mio­log i wice­pre­zes fir­my Medi­sept.

Po przej­ściu odry trwa jesz­cze tak zwa­ny okres immu­no­su­pre­sji, czy­li wol­niej­szej pro­duk­cji prze­ciw­ciał oraz komó­rek odpor­no­ścio­wych. Powo­du­je to osła­bie­nie ukła­du immu­no­lo­gicz­ne­go i więk­szą podat­ność na kolej­ne zacho­ro­wa­nia nawet przez kolej­nych kil­ka mie­się­cy. W tym cza­sie nale­ży więc zacho­wać wzmo­żo­ną ostroż­ność, wspo­ma­gać odpor­ność orga­ni­zmu i uni­kać ryzy­ka innych zaka­żeń poprzez sto­so­wa­nie odpo­wied­niej pro­fi­lak­ty­ki.

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.