Jak unikać infekcji oczu?

Jak unikać infekcji oczu?

Zaczer­wie­nie­nie oczu, pie­cze­nie spo­jó­wek czy uczu­cie sucho­ści? Powo­dem mogą być zaraz­ki, któ­re dosta­ły się do oczu i wywo­ła­ły infek­cję. Jed­nym z naj­lep­szych spo­so­bów uni­ka­nia czę­stych dole­gli­wo­ści oczu jest odpo­wied­nia higie­na. Oto kil­ka wska­zó­wek, jak jej prze­strze­gać.

  1. Naj­waż­niej­szą zasa­dą zacho­wa­nia higie­ny jest mycie rąk. Regu­lar­ne i odru­cho­we wyko­ny­wa­nie tej czyn­no­ści w cią­gu całe­go dnia poma­ga ogra­ni­czyć roz­prze­strze­nia­nie się wiru­sów i bak­te­rii. To one powo­du­ją takie cho­ro­by, jak zapa­le­nie spo­jó­wek czy owrzo­dze­nie rogów­ki (ulcus cor­ne­ae).

  1. Dodat­ko­wo ręce nale­ży myć przed bez­po­śred­nim kon­tak­tem dło­ni z okiem, np. przed usu­nię­ciem lub zaapli­ko­wa­niem socze­wek kon­tak­to­wych. Jeśli nie musisz zbli­żać rąk w oko­li­ce twa­rzy, nie rób tego. Zwłasz­cza w miej­scach publicz­nych.

  1. Szko­dli­we dla oczu mogą być tak­że dro­bin­ki kosme­ty­ków oraz nie­hi­gie­nicz­ne przy­bo­ry do maki­ja­żu. Dla­te­go po pierw­sze, dokład­nie zmy­waj maki­jaż, naj­le­piej przy uży­ciu natu­ral­nych kosme­ty­ków, któ­re nie spo­wo­du­ją aler­gii, po dru­gie, regu­lar­nie czyść przy­bo­ry do maki­ja­żu. Szczot­ki do malo­wa­nia rzęs, pędz­le, zalot­ki czy gąb­ki zbie­ra­ją na sobie wie­le zaraz­ków.

  1. Przed snem obo­wiąz­ko­wo dokład­nie umyj twarz. Pozbę­dziesz się dzię­ki temu wszel­kich szko­dli­wych mikro­or­ga­ni­zmów, któ­re w trak­cie całe­go dnia mia­ły oka­zję zna­leźć się w pobli­żu oczu.

  1. Czę­sto zmie­niaj pościel na czy­stą. Nie zapo­mi­naj też o pra­niu samych koł­der i podu­szek. Zanie­dba­nie tej czyn­no­ści gro­zi aler­gią, podraż­nie­nia­mi skó­ry, wysyp­ka­mi oraz inny­mi infek­cja­mi, któ­re mogą dotknąć tak­że naszych oczu.

  1. Nie zanie­dbuj higie­ny oku­la­rów! Doty­czy to zarów­no oku­la­rów korek­cyj­nych, jak i prze­ciw­sło­necz­nych. Czyść je regu­lar­nie, a od cza­su do cza­su tak­że dezyn­fe­kuj spe­cjal­ny­mi pre­pa­ra­ta­mi do dezyn­fe­ko­wa­nia powierzch­ni. Takie środ­ki zabi­ją wiru­sy oraz bak­te­rie zgro­ma­dzo­ne na szkłach i opraw­kach.

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.