Jak spakować dziecko na szkolną wycieczkę?

Jak spakować dziecko na szkolną wycieczkę?

Koń­ców­ka roku szkol­ne­go to czas wyjaz­dów na wyciecz­ki kla­so­we i zie­lo­ne szko­ły. Cze­go nie może zabrak­nąć w baga­żu two­je­go dziec­ka?

  1. Odpo­wied­nia odzież

Wygo­da to pod­sta­wa! Wła­śnie dla­te­go przed wyciecz­ką war­to dokład­nie przej­rzeć sza­fę two­jej pocie­chy i wybrać tyl­ko te ubra­nia, któ­re będą dla niej kom­for­to­we i prak­tycz­ne, np. dopa­so­wa­ne do ewen­tu­al­nej zmia­ny pogo­dy. W waliz­ce na pew­no nie może zabrak­nąć cie­płej kurt­ki i płasz­czy­ka prze­ciw­desz­czo­we­go – w skle­pach czę­sto moż­na zna­leźć tak zwa­ne dwa w jed­nym. Przy­da­dzą się też cie­pła blu­za, swe­ter, chro­nią­ce okry­cie na gło­wę oraz t‑shirty, krót­kie oraz dłu­gie spodnie, dre­sy, skar­pet­ki i bie­li­zna. Pod­sta­wą są rów­nież wygod­ne buty, zarów­no adi­da­sy do bie­ga­nia i upra­wia­nia spor­tu, jak i tra­pe­ry do dłuż­szych wędró­wek i gry w pod­cho­dy. Pamię­taj, aby nie prze­sa­dzić – koniecz­nie dopa­suj ilość zapa­ko­wa­nych rze­czy do cza­su trwa­nia wyjaz­du. Wiel­kość i waga baga­żu powin­ny być kom­pa­ty­bil­ne z moż­li­wo­ścia­mi dziec­ka, któ­re swo­ją waliz­kę bądź tor­bę będzie musia­ło prze­nieść z auto­ka­ru do poko­ju.

  1. Przy­bo­ry toa­le­to­we

Dobrze dobra­ne środ­ki czy­sto­ści i higie­ny oso­bi­stej zapo­bie­ga­ją wie­lu szyb­ko roz­prze­strze­nia­ją­cym się cho­ro­bom i infek­cjom. Na zie­lo­nych szko­łach bądź wyjaz­dach kla­so­wych czę­sto orga­ni­zo­wa­ne są zaję­cia w tere­nie, pod­czas któ­rych dzie­ci mogą łatwo ubru­dzić się zie­mią, tra­wą lub bło­tem. Jest to jeden z powo­dów, dla któ­rych oprócz pod­sta­wo­wych kosme­ty­ków, takich jak szam­pon, żel do mycia cia­ła, mydło czy krem nawil­ża­ją­cy z fil­trem, powin­no się rów­nież pomy­śleć o pre­pa­ra­tach do dezyn­fek­cji rąk, któ­re bez pro­ble­mu moż­na zapa­ko­wać do pod­ręcz­nej saszet­ki. Pły­ny i żele dezyn­fe­ku­ją­ce jako spe­cy­fi­ki o dzia­ła­niu bak­te­rio­bój­czym i grzy­bo­bój­czym sku­tecz­nie chro­nią przed roz­no­sze­niem zaraz­ków. War­to też skom­ple­to­wać mini aptecz­kę, w któ­rej znaj­dą się m.in. opa­ko­wa­nie pla­strów, spray prze­ciw­ko koma­rom i maść na ich ugry­zie­nia. Nie zapo­mnij tak­że o ręcz­ni­ku i klap­kach pod prysz­nic!

  1. …i co jesz­cze?

Waż­ną kwe­stią są kie­szon­ko­we – każ­de dziec­ko powin­no zabrać ze sobą odpo­wied­nią ilość pie­nię­dzy, któ­ra wystar­czy na kup­no pamiąt­ki lub cze­goś na osło­dze­nie dnia. Ośrod­ki, któ­re zapew­nia­ją zakwa­te­ro­wa­nie, czę­sto ofe­ru­ją też wachlarz spe­cjal­nych atrak­cji, takich jak dys­ko­te­ki lub ogni­ska, dla­te­go dobrym pomy­słem jest spa­ko­wa­nie płyt z ulu­bio­ną muzy­ką two­je­go dziec­ka i śpiew­ni­ka, dzię­ki któ­re­mu cała gru­pa będzie mogła wspól­nie się bawić. Pomyśl też o mniej­szym ple­ca­ku, któ­ry two­ja pocie­cha będzie mogła zabrać ze sobą na dłuż­szy spa­cer czy zwie­dza­nie.

Pamię­taj, że listę ponad­pro­gra­mo­wych rze­czy, któ­re nale­ży spa­ko­wać, na pew­no dosta­niesz od opie­ku­na swo­je­go dziec­ka!

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.