Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów

Duże sku­pi­ska ludzi to śro­do­wi­sko sprzy­ja­ją­ce roz­prze­strze­nia­niu się koro­na­wi­ru­sa i innych wiru­sów prze­no­szo­nych dro­gą kro­pel­ko­wą.

Jeże­li to moż­li­we, nale­ży ogra­ni­czyć prze­by­wa­nie w miej­scach publicz­nych  i popro­sić bli­skich o pomoc w codzien­nych czyn­no­ściach, takich jak zaku­py, zaopa­trze­nie w leki, zała­twia­nie spraw urzę­do­wych i pocz­to­wych.

Czę­sto myj ręce

Nale­ży pamię­tać o czę­stym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej moż­li­wo­ści dezyn­fe­ko­wać je płynami/żelami na bazie alko­ho­lu (min. 60%). Ist­nie­je ryzy­ko prze­nie­sie­nia wiru­sa z zanie­czysz­czo­nych powierzch­ni na rękach. Dla­te­go czę­ste mycie rąk zmniej­sza ryzy­ko zaka­że­nia.

Uni­kaj doty­ka­nia oczu, nosa i ust

Dło­nie doty­ka­ją wie­lu powierzch­ni, któ­re mogą być zanie­czysz­czo­ne wiru­sem. Dotknię­cie oczu, nosa lub ust zanie­czysz­czo­ny­mi ręka­mi, może spo­wo­do­wać prze­nie­sie­nie się wiru­sa z powierzch­ni na sie­bie.

Regu­lar­nie myj lub dezyn­fe­kuj powierzch­nie doty­ko­we

Powierzch­nie doty­ko­we w tym biur­ka, lady i sto­ły, klam­ki, włącz­ni­ki świa­tła, porę­cze muszą być regu­lar­nie prze­cie­ra­ne z uży­ciem wody i deter­gen­tu lub środ­ka dezyn­fek­cyj­ne­go. Wszyst­kie miej­sca, z któ­rych czę­sto korzy­sta­ją domow­ni­cy powin­ny być sta­ran­nie dezyn­fe­ko­wa­ne.

Regu­lar­nie dezyn­fe­kuj swój tele­fon i nie korzy­staj z nie­go pod­czas spo­ży­wa­nia posił­ków

Na powierzch­ni tele­fo­nów komór­ko­wych bar­dzo łatwo gro­ma­dzą się cho­ro­bo­twór­cze drob­no­ustro­je. Regu­lar­nie dezyn­fe­kuj swój tele­fon komór­ko­wy (np.: wil­got­ny­mi chu­s­tecz­ka­mi nasą­czo­ny­mi środ­kiem dezyn­fe­ku­ją­cym). Nie kładź tele­fo­nu na sto­le i nie korzy­staj z nie­go pod­czas spo­ży­wa­nia posił­ków.

Zacho­waj bez­piecz­ną odle­głość od roz­mów­cy

Nale­ży zacho­wać co naj­mniej 1–1,5 metr odle­gło­ści z oso­bą, któ­ra kasz­le, kicha lub ma gorącz­kę.

Sto­suj zasa­dy ochro­ny pod­czas kicha­nia i kasz­lu

Pod­czas kasz­lu i kicha­nia nale­ży zakryć usta i nos zgię­tym łok­ciem lub chu­s­tecz­ką – jak naj­szyb­ciej wyrzuć chu­s­tecz­kę do zamknię­te­go kosza i umyć ręce uży­wa­jąc mydła i wody lub zde­zyn­fe­ko­wać je środ­ka­mi na bazie alko­ho­lu (min. 60%). Zakry­cie ust i nosa pod­czas kasz­lu i kicha­nia zapo­bie­ga roz­prze­strze­nia­niu się zaraz­ków, w tym wiru­sów.

Odży­wiaj się zdro­wo i pamię­taj o nawod­nie­niu orga­ni­zmu

Sto­suj zrów­no­wa­żo­ną die­tę. Uni­kaj wyso­ko prze­two­rzo­nej żyw­no­ści. Pamię­taj o codzien­nym jedze­niu mini­mum 5 por­cji warzyw i owo­ców. Odpo­wied­nio nawad­niaj orga­nizm. Codzien­nie pij ok. 2 litry pły­nów (naj­le­piej wodę). Doświad­cze­nia z innych kra­jów wska­zu­ją, że nie ma potrze­by robie­nia zapa­sów żyw­no­ści na wypa­dek roz­prze­strze­nia­nia się koro­na­wi­ru­sa.

Korzy­staj ze spraw­dzo­nych źró­deł wie­dzy o koro­na­wi­ru­sie

Nie­po­kój to natu­ral­ny odruch w przy­pad­ku wystę­po­wa­nia nowe­go zagro­że­nia zdro­wot­ne­go. Korzy­staj ze spraw­dzo­nych źró­deł wie­dzy opar­tych na dowo­dach nauko­wych, któ­re publi­ko­wa­ne są na stro­nach inter­ne­to­wych GISMZ. Wie­dza nauko­wa to naj­sku­tecz­niej­sze narzę­dzie w wal­ce z koro­na­wi­ru­sem.

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.