Higiena osobista – jak przestrzegać jej zasad podczas podróży?

Higiena osobista – jak przestrzegać jej zasad podczas podróży?

W dłu­giej podró­ży czę­sto mamy ogra­ni­czo­ny dostęp do codzien­nych środ­ków higie­ny. Jak samo­dziel­nie zadbać o czy­stość w środ­kach trans­por­tu?

  1. Zasto­suj suchy szam­pon

Pod­czas dłu­giej podró­ży rzad­ko ma się moż­li­wość wzię­cia prysz­ni­ca i umy­cia wło­sów. W takich sytu­acjach ide­al­nym roz­wią­za­niem jest suchy szam­pon. Kosme­tyk w posta­ci sprayu do wło­sów wystar­czy nanieść na nasa­dę pukli i roz­cze­sać. Łatwa apli­ka­cja i natych­mia­sto­wy efekt to naj­więk­sze plu­sy suchych szam­po­nów.

  1. Spa­kuj chu­s­tecz­ki odświe­ża­ją­ce

Mokre chu­s­tecz­ki to must have w kosme­tycz­ce każ­dej oso­by, któ­ra wybie­ra się w podróż. Odświe­ża­ją i zapew­nia­ją kom­fort na kolej­ne godzi­ny jaz­dy, nawet w nie­ko­rzyst­nych warun­kach. Chu­s­tecz­ki dzie­lą się na róż­ne rodza­je, np. do rąk lub do cia­ła. Możesz wybrać te, któ­re będą ci naj­bar­dziej potrzeb­ne. Dodat­ko­wo war­to pomy­śleć o nawil­żo­nych chu­s­tecz­kach do higie­ny intym­nej – miej­sca intym­ne są nie­zwy­kle wraż­li­we, podat­ne na róż­ne zaka­że­nia i dla­te­go wyma­ga­ją spe­cjal­nej ochro­ny.

  1. Pamię­taj o czy­stych dło­niach

Pod­czas prze­miesz­cza­nia się środ­ka­mi loko­mo­cji doty­ka­my przed­mio­tów, na któ­rych znaj­du­je się mnó­stwo bak­te­rii. Klam­ki, porę­cze czy sie­dze­nia to sku­pi­ska zaraz­ków, któ­re jed­nak przy uży­ciu odpo­wied­nie­go pre­pa­ra­tu bio­bój­cze­go moż­na szyb­ko zni­we­lo­wać. Pro­fe­sjo­nal­ne spraye i pły­ny do dezyn­fek­cji sku­tecz­nie ochro­nią orga­nizm przed drob­no­ustro­ja­mi.

  1. A może…nakładki na sedes?

Wie­lo­go­dzin­na jaz­da zawsze skut­ku­je potrze­bą sko­rzy­sta­nia z publicz­nych toa­let, np. na sta­cjach ben­zy­no­wych lub w restau­ra­cjach. Wła­śnie dla­te­go dobrym pomy­słem jest zaku­pie­nie papie­ro­wych, jed­no­ra­zo­wych nakła­dek na sedes, któ­re moż­na spłu­kać tuż po uży­ciu. Nakład­ki te ogra­ni­cza­ją kon­takt naszej skó­ry z zanie­czysz­czo­ną deską do mini­mum!

  1. Zadbaj o świe­ży oddech

Kie­dy nie ma się bez­po­śred­nie­go dostę­pu do łazien­ki, trze­ba pora­dzić sobie w inny spo­sób! Higie­na jamy ust­nej i świe­ży oddech to bar­dzo waż­ne czyn­ni­ki, o któ­re nale­ży dbać. Na dłu­gą podróż war­to zaopa­trzyć się w szczo­tecz­kę i pastę do zębów oraz butel­kę wody, dzię­ki cze­mu umy­jesz zęby nawet pod­czas krót­kie­go posto­ju.

Utrzy­ma­nie norm higie­ny oso­bi­stej pod­czas podró­ży nie jest trud­ne – trze­ba tyl­ko wie­dzieć, jakie środ­ki ze sobą zabrać. Powyż­sze rady spra­wią, że twój następ­ny wyjazd na pew­no będzie przy­jem­ny i pozba­wio­ny pro­ble­mów zwią­za­nych z czy­sto­ścią.

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.