Garść pożytecznych faktów na temat grypy

Garść pożytecznych faktów na temat grypy

Jak odróż­nić gry­pę od zwy­kłe­go prze­zię­bie­nia? Ile żyje wirus gry­py? Czy gry­pa to zawsze ta sama cho­ro­ba? Czy zara­ża­my tyl­ko wte­dy, kie­dy mamy już obja­wy cho­ro­by? Na te pyta­nia znaj­dzie­cie odpo­wie­dzi w naj­now­szym arty­ku­le na naszym blogu. 

Wie­cie, skąd bio­rą się zale­ce­nia corocz­ne­go powta­rza­nia szcze­pień prze­ciw­ko gry­pie? Ma to bar­dzo kon­kret­ne, nauko­we wyja­śnie­nie – każ­de­go roku poja­wia­ją się nowe odmia­ny wiru­sa gry­py. Naukow­cy muszą więc na nowo opra­co­wy­wać szcze­pion­ki, któ­re dzia­ła­ją na nowe odmia­ny wiru­sów gry­py aktyw­ne w danym sezo­nie. Skład takich szcze­pio­nek jest okre­śla­ny na pod­sta­wie dużej zmien­no­ści anty­ge­no­wej wiru­sa przez Świa­to­wą Orga­ni­za­cję Zdro­wia (WHO). Zaszcze­pie­nie się na odmia­ny wystę­pu­ją­ce w danym roku nie ochro­ni nas przed tymi, któ­re poja­wią się rok później.

Gry­pa to dużo poważ­niej­sza cho­ro­ba, niż wie­le osób zda­je sobie z tego spra­wę. Według danych WHO co roku jest przy­czy­ną śmier­ci pół milio­na osób na całym świe­cie. Wiru­sy gry­py łatwo się roz­prze­strze­nia­ją i mogą żyć nawet do 48 godzin, jed­nak cho­ra oso­ba zara­ża przez znacz­nie dłuż­szy czas. Jak już pisa­li­śmy na blo­gu, oso­ba, któ­ra ule­gła zaka­że­niu, zara­ża innych już na 1–6 dni przed wystą­pie­niem obja­wów oraz nawet do 14 dni po ustą­pie­niu obja­wów choroby!

 

 

 

 

 

 

 

 

Źró­dło: Pie­lę­gniar­ka epidemiologiczna

 

Gry­pa od zwy­kłe­go prze­zię­bie­nia róż­ni się przede wszyst­kim znacz­nie sil­niej­szy­mi obja­wa­mi.  Jej począ­tek jest zazwy­czaj gwał­tow­niej­szy niż w przy­pad­ku zwy­kłe­go prze­zię­bie­nia. Do dwóch dni może utrzy­my­wać się gorącz­ka powy­żej 38 stop­ni, wystę­pu­je ogól­ne osła­bie­nie, brak ape­ty­tu, bar­dzo złe samo­po­czu­cie, bóle mię­śni, sta­wów, gar­dła oraz dreszcze.

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.