Dezynfekujesz powierzchnie? Upewnij się, że robisz to dobrze

Dezynfekujesz powierzchnie? Upewnij się, że robisz to dobrze

Aby mieć pew­ność, że dezyn­fek­cja będzie mieć pożą­da­ne dzia­ła­nie bój­cze, nale­ży wyko­ny­wać ją zgod­nie z zale­ca­ny­mi zasa­da­mi. Na co war­to szcze­gól­nie zwró­cić uwagę?

Naj­częst­szy błąd, jaki może poja­wić się przy dezyn­fek­cji powierzch­ni, to zbyt krót­ki czas kon­tak­tu powierzch­ni z pły­nem, nie­zbęd­ny do osią­gnię­cia efek­tu bój­cze­go. Przed przy­stą­pie­niem do dezyn­fek­cji powin­no się zatem dokład­nie zapo­znać z zale­ce­nia­mi zawar­ty­mi na ety­kie­cie pro­duk­tu. Opty­mal­ny czas, przez jaki powierzch­nia powin­na mieć kon­takt z pre­pa­ra­tem, jest zawsze wyszcze­gól­nio­ny – w przy­pad­ku pro­fe­sjo­nal­nych pre­pa­ra­tów dezyn­fe­ku­ją­cych powin­no to być 30–60 sekund. Waż­na jest tak­że odpo­wied­nia ilość pły­nu. Przez cały zale­ca­ny czas trwa­nia dezyn­fe­ko­wa­nia powierzch­ni, powin­na ona pozo­stać wil­got­na – póź­niej moż­na już ją wytrzeć do sucha lub pozo­sta­wić do wyschnięcia.

Nie­któ­re pre­pa­ra­ty dezyn­fek­cyj­ne mają rów­nież wła­ści­wo­ści myją­ce – emul­gu­ją zabru­dze­nia i moż­na je sto­so­wać do jed­no­cze­sne­go mycia i dezyn­fek­cji. Mimo to wska­za­ne jest umyć blat przed zde­zyn­fe­ko­wa­niem z wyjąt­kiem sytu­acji, kie­dy blat jest poten­cjal­nie ska­żo­ny, np. jaj­ka­mi (czy­li pałecz­ka­mi sal­mo­nel­li), mię­sem dro­bio­wym (czy­li np. pałecz­ka­mi Cam­py­lo­bac­ter). Wte­dy lepiej spry­skać powierzch­nię, odcze­kać, aż zaraz­ki zosta­ną uniesz­ko­dli­wio­ne, a następ­nie dopie­ro stan­dar­do­wo umyć blat.

Pre­pa­rat do dezyn­fek­cji powierzch­ni nale­ży roz­pro­wa­dzać czy­stą gąb­ką, ścier­ką lub naj­le­piej jed­no­ra­zo­wym ręcz­ni­kiem papie­ro­wym. Jed­nak naj­lep­szym spo­so­bem roz­pro­wa­dza­nia jest po pro­stu aero­zol – nale­ży jak naj­do­kład­niej spry­skać powierzch­nię i odcze­kać, aż sub­stan­cja zadzia­ła. Po zde­zyn­fe­ko­wa­niu np. desek do kro­je­nia lub innych przed­mio­tów mają­cych kon­takt z żyw­no­ścią, zale­ca się spłu­ka­nie ich po zde­zyn­fe­ko­wa­niu wodą pitną.

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.