Dezynfekcja w liczbach

Dezynfekcja w liczbach

O tym, jak waż­na w życiu jest mate­ma­ty­ka, sły­szy­my od pierw­szej kla­sy pod­sta­wo­wej. Dziś kró­lo­wa wszyst­kich nauk pomo­że zro­zu­mieć, czym jest praw­dzi­wa dezynfekcja.

Na co dzień ota­cza­ją nas milio­ny mikro­or­ga­ni­zmów. Wśród nich są rów­nież te cho­ro­bo­twór­cze. Nasza wraż­li­wość na nie oraz podat­ność na zła­pa­nie infek­cji zwięk­sza się w sta­nach osła­bie­nia orga­ni­zmu, zmia­nach cyklu płcio­we­go, przy cho­ro­bach tj. cukrzy­ca, nie­daw­no prze­by­tych infek­cjach itp. W takich sytu­acjach może­my zmniej­szyć ryzy­ko zacho­ro­wań poprzez eli­mi­na­cję zaraz­ków w oto­cze­niu dzię­ki dezyn­fek­cji. Dezyn­fek­cja dezyn­fek­cji jed­nak nie równa.

Co zro­bić, aby zro­zu­mieć, czym jest praw­dzi­wa dezyn­fek­cja, czy­li taka, któ­ra naj­le­piej ochro­ni nas przed zaka­że­niem? Pomóc w tym może odpo­wie­dze­nie w zasa­dzie na jed­no pyta­nie: czy róż­ni­ca dwóch miejsc po prze­cin­ku to duża róż­ni­ca? Środ­ki i pre­pa­ra­ty do dezyn­fek­cji róż­nią się mię­dzy sobą skła­dem oraz zwią­za­nym z nim pozio­mem bio­bój­czo­ści. Praw­dzi­wa dezyn­fek­cja to taka, któ­ra redu­ku­je mini­mum 99,99% mikro­or­ga­ni­zmów. Nie­któ­re pre­pa­ra­ty dekla­ru­ją zabi­ja­nie zaraz­ków na pozio­mie 99 proc., a inne na pozio­mie 99,99 proc. A więc – czy to duża różnica?

Duża” to poję­cie względ­ne. War­to więc omó­wić kon­kret­ne przy­kła­dy. Na co moż­na prze­ło­żyć sku­tecz­ność środ­ków do dezyn­fek­cji? Oczy­wi­ście na reduk­cję licz­by zaraz­ków i zwią­za­nych z tym zacho­ro­wań. Co więc ozna­cza reduk­cja zaraz­ków na pozio­mie 99 proc. oraz 99,99 proc.? Ozna­cza, że na 100 000 mikro­or­ga­ni­zmów cho­ro­bo­twór­czych (m.in. wiru­sów, grzy­bów, bak­te­rii) szan­sę na prze­ży­cie ma w pierw­szym przy­pad­ku 1000 z nich, w dru­gim zaś 10. W medy­cy­nie ten dru­gi poziom reduk­cji mikro­bów uwa­ża­ny jest za poziom bez­piecz­ny. Jak prze­kła­da się to na szan­se na zacho­ro­wa­nia? Dla oso­by podat­nej na infek­cje, czy­li np. osła­bio­nej, jest to 100 razy mniej­sze ryzy­ko zacho­ro­wa­nia niż w przy­pad­ku dezyn­fek­cji o sku­tecz­no­ści na pozio­mie 99 proc.

Dzię­ki sku­tecz­no­ści reduk­cji zaraz­ków na pozio­mie 99,99 proc. na 100 000 osób zacho­ru­je praw­do­po­dob­nie 100 razy mniej osób niż w przy­pad­ku reduk­cji na pozio­mie 99 proc. Spójrz­my jesz­cze na zakoń­cze­nie na tę zależ­ność w ska­li kra­ju. W Pol­sce mamy oko­ło 38 milio­nów miesz­kań­ców. W tym przy­pad­ku dzię­ki praw­dzi­wej dezyn­fek­cji otrzy­mu­je­my aż 376 200 mniej cho­rych w całej Pol­sce! Jed­no miej­sce po prze­cin­ku w przy­pad­ku dezyn­fek­cji robi więc napraw­dę dużą różnicę?.

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.