Czy w domu naprawdę trzeba zdejmować buty?

Czy w domu naprawdę trzeba zdejmować buty?

Cho­dzisz w butach po domu? Naukow­cy udo­wad­nia­ją, że popeł­niasz błąd. Dowiedz się, dla­cze­go.

Cza­sa­mi cięż­ko jest unik­nąć cho­dze­nia w butach po domu. Na przy­kład kie­dy wra­casz z cięż­ki­mi tor­ba­mi z zaku­pów i od razu wcho­dzisz do kuch­ni, żeby je odło­żyć Przy oka­zji roz­pa­ku­jesz siat­ki, nakar­misz pupi­la, a dopie­ro potem udasz się do przed­po­ko­ju, żeby zdjąć buty. A czy zda­rza Ci się, że goto­wa do wyj­ścia, już w butach, sto­isz w drzwiach i o czymś sobie przy­po­mnisz? Wra­casz wte­dy szyb­ko do poko­ju po port­fel lub tele­fon, do łazien­ki użyć kre­mu z fil­trem albo zga­sić świa­tło. Pro­ble­mów mogą tak­że przy­spo­rzyć odwie­dzi­ny gości. Według zasad savo­ir vivre nie powin­ni­śmy kazać im zdej­mo­wać obu­wia.

Czy jed­nak war­to się nie­co wysi­lić, żeby pamię­tać o zdję­ciu butów natych­miast po wej­ściu do domu, poświę­cić chwi­lę dłu­żej na to, żeby zro­bić to, wra­ca­jąc po zapo­mnia­ną rzecz lub zadrzeć z savo­ir vivre i popro­sić gości o ścią­gnię­cie obu­wia? Z badań prze­pro­wa­dzo­nych przez naukow­ców wyni­ka, że jak naj­bar­dziej!

Na naszych butach zbie­ra­ją się wszel­kie rodza­je zaraz­ków. W butach wcho­dzi­my do toa­let publicz­nych, cho­dzi­my po chod­ni­kach, skle­pach, traw­ni­kach. Wcho­dząc w tych samych butach do miesz­ka­nia, roz­no­si­my czę­sto groź­ne bak­te­rie po swo­im naj­bliż­szym oto­cze­niu. Według naukow­ców w ponad 90 pro­cent przy­pad­ków bak­te­rie z butów prze­do­sta­ją się na pod­ło­gę w miesz­ka­niu.

Dok­tor Char­les Ger­ba, pro­fe­sor na Uni­wer­sy­te­cie Ari­zo­na i spe­cja­li­sta w dzie­dzi­nie mikro­bio­lo­gii, prze­pro­wa­dził bada­nia, w któ­rych na prze­cięt­nym bucie wykry­to całe mnó­stwo zaraz­ków. 421 000 bak­te­rii odkry­to na zewnętrz­nej czę­ści buta, na wewnętrz­nej zaś 2 887. Zna­la­zły się tam mię­dzy inny­mi takie bak­te­rie, jak bak­te­ria E.coli czy pałecz­ka zapa­le­nia płuc.

Zdej­mo­wa­nie butów natych­miast po wej­ściu do domu oraz zakła­da­nie ich tuż przed wyj­ściem może więc pomóc ochro­nić nas przed poważ­ny­mi dole­gli­wo­ścia­mi. Jak dodat­ko­wo moż­na zapo­biec cho­ro­bom prze­no­szo­nym na powierzch­ni naszych butów? Na przy­kład dezyn­fe­ko­wać buty zarów­no wewnątrz, jak i na zewnątrz spe­cjal­nym pre­pa­ra­tem do dezyn­fek­cji obu­wia. Dobry pre­pa­rat w swo­im skła­dzie powi­nien zawie­rać alko­hol.

Źró­dła:

nbcnews.com, rd.com, lifehack.org

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.