Co wiesz o higienie jamy ustnej?

Co wiesz o higienie jamy ustnej?

Dro­ga, któ­rą bar­dzo czę­sto zaraz­ki dosta­ją się do nasze­go orga­ni­zmu, to jama ust­na. Czy jej lep­sza higie­na i pie­lę­gna­cja mogą mieć wpływ na nasze ogól­ne zdro­wie?

Do zaka­żeń docho­dzi wte­dy, kie­dy zaraz­ki dosta­ną się do wnę­trza nasze­go cia­ła. A naj­częst­szą dro­gą, jaką docho­dzi do zara­że­nia, są nos i usta. Jak bak­te­rie i wiru­sy się tam prze­do­sta­ją? Głów­nie poprzez dło­nie. Codzien­nie doty­ka­my nimi naj­róż­niej­szych przed­mio­tów, czę­sto takich, któ­rych doty­ka­ją też inni – włącz­ni­ków świa­teł, kla­mek, uchwy­tów koszy­ków i wóz­ków skle­po­wych, drąż­ków w środ­kach komu­ni­ka­cji publicz­nej, bank­no­tów. Bytu­ją­ce na tych przed­mio­tach mikro­or­ga­nizm prze­no­szą się na nasze ręce, a kie­dy dotknie­my twa­rzy, mogą z łatwo­ścią poprzez usta czy nos dostać się do orga­ni­zmu.

Dla­te­go bar­dzo waż­na w zapo­bie­gnię­ciu prze­do­sta­wa­nia się szko­dli­wych mikro­or­ga­ni­zmów do naszych ust, a następ­nie do całe­go orga­ni­zmu, jest pra­wi­dło­wa higie­na rąk. Co jed­nak w sytu­acjach, kie­dy nie może­my ich umyć, np. w komu­ni­ka­cji miej­skiej? Na takie oko­licz­no­ści war­to mieć przy sobie pro­fe­sjo­nal­ny pre­pa­rat do dezyn­fek­cji dło­ni, któ­ry zabi­je groź­ne bak­te­rie i wiru­sy.

Aby zapo­bie­gać namna­ża­niu się bak­te­rii i grzy­bów w jamie ust­nej, nale­ży przede wszyst­kim regu­lar­nie odwie­dzać sto­ma­to­lo­ga oraz mini­mum dwa razy dzien­nie dokład­nie myć zęby. Myć trze­ba jed­nak nie tyl­ko zęby… Wie­dzie­li­ście, że do zacho­wa­nia pra­wi­dło­wej higie­ny jamy ust­nej nie­zbęd­ne jest też dba­nie o samą szczo­tecz­kę? W koń­cu to na niej zbie­ra­ją się usu­nię­te z zębów, dzią­seł i języ­ka bak­te­rie. Po umy­ciu zębów szczo­tecz­kę nale­ży dokład­nie wypłu­kać. Powin­na ona być prze­cho­wy­wa­na w warun­kach, któ­re pozwo­lą włók­nom wyschnąć. Dodat­ko­wo co naj­mniej raz w tygo­dniu war­to wypa­rzyć ją gorą­cą wodą. Szczo­tecz­kę nale­ży tak­że wymie­niać na nową co 2–3 mie­sią­ce.

Zły stan jamy ust­nej może uła­twiać zaraz­kom zain­fe­ko­wa­nie orga­ni­zmu. Zła­pa­niu infek­cji będą sprzy­jać wszel­kie rany, zadra­pa­nia i uszko­dze­nia, dla­te­go dbaj o to, aby jak naj­szyb­ciej się goiły. Ponad­to nie zapo­mi­naj o usu­wa­niu resz­tek orga­nicz­nych z jamy ust­nej, któ­re są dosko­na­łą pożyw­ką dla namna­ża­ją­cych się zaraz­ków. Naj­le­piej zro­bić to za pomo­cą iry­ga­to­ra, któ­ry nie uszka­dza dzią­seł. Pamię­taj, że pie­lę­gna­cja jamy ust­nej słu­ży nie tyl­ko zdro­wiu samych zębów, ale tak­że całe­go orga­ni­zmu!

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.