Chrońmy nasze zwierzęta przed parwowirozą, nas przed parwowirusem B19

Chrońmy nasze zwierzęta przed parwowirozą, nas przed parwowirusem B19

Zapew­ne więk­szość z Pań­stwa sły­sza­ła okre­śle­nie par­wo­wi­ro­za, zwłasz­cza w kon­tek­ście naszych zwie­rząt domo­wych. Czy wie­my jed­nak co to jest par­wo­wi­ro­za i dla­cze­go par­wo­wi­rus B19 jest nie­bez­piecz­ny dla kobiet w cią­ży?  Spie­szy­my z wyja­śnie­niem, bo waż­ne jest aby odróż­nić pato­ge­ny nie­bez­piecz­ne dla naszych zwie­rząt oraz dla ludzi. 

 

Par­wo­wi­ro­za – groź­na cho­ro­ba zwierząt

Par­wo­wi­ro­za to cho­ro­ba o wyso­kim stop­niu zakaź­no­ści wywo­ła­na przez wiru­sy z rodzi­ny par­wo­wi­ru­sów. Ata­ku­je głów­nie szcze­nię­ta do 6‑go mie­sią­ca życia, bądź nie­zasz­cze­pio­ne psy doro­słe. W przy­pad­ku szcze­niąt, jeśli nie pod­ję­te zosta­nie lecze­nie, cho­ro­ba ta może dopro­wa­dzić do śmier­ci nasze­go uko­cha­ne­go zwie­rzę­cia, bądź dra­stycz­ne­go wynisz­cze­nia orga­ni­zmu. Par­wo­wi­rus zwie­rzę­cy ata­ku­je głów­nie ich układ pokar­mo­wy – jeli­ta, stąd tak cięż­ki i szyb­ki prze­bieg cho­ro­by u mło­dych zwierząt.

Jak zapo­biec zaka­że­niu Two­je­go pupi­la parwowirozą ?

Twój pod­opiecz­ny może zara­zić się par­wo­wi­ro­zą  nie tyl­ko wącha­jąc lub liżąc odcho­dy cho­re­go doro­słe­go osob­ni­ka, czy pijąc zaka­żo­ną wiru­sem wodę z kału­ży w cza­sie spa­ce­ru, ale rów­nież liżąc ręce, któ­ry­mi gła­ska­li­ście cho­re­go psa. Dla­te­go tak waż­ne jest utrzy­ma­nie higie­ny, gdy cie­szysz się w two­im domu obec­no­ścią szczeniaka.

Po pierw­sze – jeśli masz w domu mło­de­go pie­ska, zwróć uwa­gę na to, by w pierw­szych mie­sią­cach swo­je­go życia nie miał kon­tak­tu z inny­mi, doro­sły­mi zwierzętami.

Po dru­gie – dbaj o higie­nę i czy­stość w oto­cze­niu two­je­go małe­go pupi­la – sto­su­jąc np. MEDISEPT Spray do dezyn­fek­cji powierzch­ni 500ml Neu­tral — Dezynfekcja.pl. Waż­ne jest rów­nież, abyś powra­ca­jąc do domu, po kon­tak­cie z inny­mi zwie­rzę­ta­mi, dokład­nie umyć ręce oraz zde­zyn­fe­ko­wać je np. MEDISEPT Żel do dezyn­fek­cji rąk 100ml Papaya — Dezynfekcja.pl

Po trze­cie – naj­sku­tecz­niej­szym spo­so­bem ogra­ni­cze­nia wpły­wu par­wo­wi­ru­sa na nasze­go szcze­nia­ka jest szcze­pion­ka. Dla­te­go każ­dy kto dba o swo­je­go pupi­la powi­nien zaszcze­pić go zgod­nie z zale­ce­nia­mi weterynarza.

Pod­kre­ślić nale­ży, że szcze­pion­ka prze­ciw par­wo­wi­ro­zie zwie­rzę­cej nie gwa­ran­tu­je cał­ko­wi­tej ochro­ny przed zacho­ro­wa­niem, za to mini­ma­li­zu­je ryzy­ko cięż­kie­go prze­bie­gu cho­ro­by u mło­dych zwierząt.

 

Czy par­wo­wi­rus B19 wywo­łu­je par­wo­wi­ro­zę u ludzi? 

Par­wo­wi­ro­za u ludzi to okre­śle­nie jedy­nie potocz­ne, nie wystę­pu­ją­ce w nomen­kla­tu­rze medycz­nej. Wiru­sy wywo­łu­ją­ce zaka­że­nie jelit oraz ukła­du pokar­mo­we­go u psów są zazwy­czaj obo­jęt­ne dla czło­wie­ka. Wiru­sem nie­bez­piecz­nym dla czło­wie­ka jest par­wo­wi­rus B19, któ­ry nie wystę­pu­je u zwierząt.

Źró­dłem zaka­że­nia par­wo­wi­ru­sem B19 są nie zwie­rzę­ta, a czło­wiek, bo to czło­wiek jest jego rezer­wu­arem. Zaka­że­nie nastę­pu­je dro­gą kro­pel­ko­wą. Doty­ka głów­nie dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym i szkol­nym. Wywo­łu­je m.in. rumień zakaź­ny, któ­re­go widocz­nym obja­wem sta­je się wysyp­ka na policz­kach u małych dzie­ci okre­śla­na jako „zespół spo­licz­ko­wa­ne­go dziec­ka”. Innym obja­wem rumie­nia jest wystę­pu­ją­ca u star­szych dzie­ci wysyp­ka, któ­ra poja­wia się na sto­pach i dło­niach – stąd okre­śle­nie „zespół ręka­wi­czek i skarpetek”.

                                                               

Zaka­że­nie par­wo­wi­ru­sem B19 jest szcze­gól­nie nie­bez­piecz­ne dla kobiet cię­żar­nych, ponie­waż wirus ten trans­fe­ro­wa­ny jest przez łoży­sko do pło­du. Pod­kre­ślić jed­nak nale­ży, że zacho­ro­wa­nie kobie­ty cię­żar­nej nie­ko­niecz­nie musi mieć wpływ na płód, wyma­ga jed­nak w momen­cie wykry­cia wiru­sa sta­łe­go moni­to­ro­wa­nia nie­na­ro­dzo­ne­go jesz­cze dziec­ka. W skraj­nym przy­pad­ku wdra­ża się m.in. wewnątrz­ma­cicz­ną trans­fu­zję krwi ogra­ni­cza­ją­cą ryzy­ko cięż­kich powi­kłań płodu.

Zapo­bie­gaj !

Par­wo­wi­rus B19 wywo­łu­ją­cy wie­le cho­rób u czło­wie­ka oraz inne pato­ge­ny z gru­py par­wo­wi­ru­sów wystę­pu­ją­ce u zwie­rząt (głów­nie z obja­wa­mi jeli­to­wy­mi) cha­rak­te­ry­zu­ją się wyso­ką odpor­no­ścią na nie­sprzy­ja­ją­ce warun­ki śro­do­wi­sko­we. Pozo­sta­wio­ne zatem w oto­cze­niu mogą zaka­żać przez wie­le mie­się­cy. Dla­te­go wszyst­kim, ale szcze­gól­nie kobie­tom w cią­ży zale­ca się utrzy­my­wa­nie wyso­kiej higie­ny pomiesz­czeń, w któ­rych prze­by­wa­ją oraz dba­łość o higie­nę rąk. Zadbaj­my o odpo­wied­nią dezyn­fek­cję rąk i powierzch­ni pre­pa­ra­ta­mi pro­fe­sjo­nal­ny­mi, posia­da­ją­cy­mi peł­ne spek­trum wiru­so­bój­cze, któ­re ogra­ni­czy moż­li­wość zaka­że­nia odpor­ny­mi par­wo­wi­ru­sa­mi, np. MEDISEPT Spray do dezyn­fek­cji rąk 50ml — Dezynfekcja.pl oraz MEDISEPT Spray do dezyn­fek­cji powierzch­ni 100ml Neu­tral — Dezynfekcja.pl. Kobie­tom w cią­ży prze­by­wa­ją­cym czę­sto w miej­scach publicz­nych: przy­chod­niach, szpi­ta­lach i innych miej­scach zale­ca się zało­że­nie maseczki.

Te pro­ste dzia­ła­nia wspie­rać będą nasze zdro­wie oraz ogra­ni­czą ryzy­ka zwią­za­ne z zaka­że­niem nie tyl­ko par­wo­wi­ru­sem B19, ale rów­nież inny­mi patogenami.

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.