6 kroków do lepszej higieny

6 kroków do lepszej higieny

Są takie zasa­dy zwią­za­ne ze zdro­wiem i higie­ną, o któ­rych rzad­ko się sły­szy lub… pod­cho­dzi się do nich z przy­mru­że­niem oka. Oto 6 takich zasad, któ­rych war­to prze­strze­gać. Wyja­śnia­my, dla­cze­go!

  1. Wie­szaj pra­nie natych­miast po zro­bie­niu

Mokre pra­nie, zale­ga­ją­ce dłu­żej w pral­ce, nie tyl­ko nabie­ra nie­przy­jem­ne­go, przy­du­szo­ne­go zapa­chu. Bęben pral­ki – cie­płe i wil­got­ne miej­sce – stwa­rza dosko­na­łe warun­ki do roz­mna­ża­nia się wszel­kich zaraz­ków. Jeśli więc roz­wie­sisz pra­nie po kil­ku godzi­nach, na odzie­ży będzie się znaj­do­wa­ło całe mnó­stwo nie­po­żą­da­nych mikro­or­ga­ni­zmów.

  1. Zmie­niaj poszew­kę podusz­ki co naj­mniej raz w tygo­dniu

Pod­czas snu nasza twarz i gło­wa pocą się, a wszyst­kie drob­no­ustro­je wchła­nia­ją się w podusz­kę. Dla­te­go czę­ste zmie­nia­nie poszew­ki powin­no każ­de­mu wejść w nawyk. Ta pro­sta czyn­ność może się oka­zać bar­dzo pomoc­na oso­bom cier­pią­cym na pro­ble­my z cerą.

  1. Myj zęby po lun­chu

Mycie zębów dwa razy dzien­nie – rano i wie­czo­rem to mini­mum. Dobrze mieć przy sobie pastę i szczo­tecz­kę, aby umyć zęby cho­ciaż raz tak­że w cią­gu dnia. Dzię­ki temu reszt­ki orga­nicz­ne posił­ków czy czę­sto pita w pra­cy kawa nie będą zale­gać w uzę­bie­niu aż do póź­ne­go wie­czo­ru.

  1. Myj szczot­ki i pędz­le do maki­ja­żu

Na przy­bo­rach do maki­ja­żu zbie­ra­ją się nie tyl­ko reszt­ki kosme­ty­ków – pod­kła­dów, flu­idów, cie­ni i szmi­nek, ale wraz z nimi tak­że mar­twy naskó­rek oraz znaj­du­ją­ce się na skó­rze bak­te­rie. Aby nie prze­no­sić ich ponow­nie na twarz, pamię­taj o regu­lar­nym czysz­cze­niu i dezyn­fe­ko­wa­niu szczo­tek i pędz­li.

  1. Zamy­kaj deskę sede­so­wą, spusz­cza­jąc wodę

Wraz ze spusz­cza­niem wody w sede­sie drob­no­ustro­je są uno­szo­ne w powie­trze. Mogą osa­dzić się na przed­mio­tach, odzie­ży i skó­rze nawet w pro­mie­niu kil­ku metrów od musz­li. Wystar­czy przed naci­śnię­ciem spłucz­ki zamknąć deskę, aby zmniej­szyć licz­bę bak­te­rii fekal­nych w naj­bliż­szym oto­cze­niu.

  1. Myj dokład­nie pępek

W rapor­cie opu­bli­ko­wa­nym w The Atlan­tic gru­pa naukow­ców ogło­si­ła wyni­ki swo­je­go bada­nia, w efek­cie któ­re­go wykry­ła 2 368 rodza­jów bak­te­rii w prób­kach pobra­nych z pęp­ków 60 osób. W zaka­mar­kach pęp­ka bak­te­rie bar­dzo dobrze się zagnież­dża­ją, dla­te­go poświęć wię­cej uwa­gi na jego czysz­cze­nie.

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.