5 najlepszych zdrowotnych prezentów gwiazdkowych dla kobiet

5 najlepszych zdrowotnych prezentów gwiazdkowych dla kobiet

Zbli­ża­ją się świę­ta Boże­go Naro­dze­nia, a jed­nym z przy­jem­niej­szych ich ele­men­tów są oczy­wi­ście pre­zen­ty. W dobie dba­nia o zdro­wie, nie­zwy­kle popu­lar­ne wśród kobiet sta­ły się pre­zen­ty proz­dro­wot­ne, popra­wia­ją­ce kon­dy­cję fizycz­ną, moni­to­ru­ją­ce stan orga­ni­zmu pod kątem wyko­ny­wa­nych ćwi­czeń lub relak­sa­cyj­ne. Oto lista 5 naj­lep­szych z nich.

1. Opa­ska moni­to­ru­ją­ca aktyw­ność fizycz­ną (smart­band)

Jest to obo­wiąz­ko­wy gadżet dla kobiet, któ­re  chcą utrzy­mać dobrą for­mę fizycz­ną lub do niej powró­cić. Inte­li­gent­ne opa­ski na rękę prze­zna­czo­ne są nie tyl­ko dla pań upra­wia­ją­cych regu­lar­nie sport – tak napraw­dę spraw­dzą się u każ­dej oso­by, pra­gną­cej popra­wić swój styl życia oraz moni­to­ro­wać licz­bę spa­la­nych kalo­rii lub np. sen.

W zależ­no­ści od ceny, smart­ban­dy mogą mieć dużo bar­dziej zaawan­so­wa­ne funk­cje, takie jak kro­ko­mierz, akce­le­ro­metr, wyso­ko­ścio­mierz, pomiar prze­by­tej odle­gło­ści, pul­so­metr, GPS, a tak­że Wi-Fi oraz Blu­eto­oth. Opa­skę fit­ness moż­na zin­te­gro­wać ze smart­fo­nem, insta­lu­jąc odpo­wied­nią apli­ka­cję zapi­su­ją­cą i ana­li­zu­ją­cą wszyst­kie wyko­na­ne pomia­ry. Taki pre­zent z pew­no­ścią ucie­szy każ­dą miło­śnicz­kę aktyw­no­ści rucho­wej!

2. Kar­net do siłowni/klubu fit­ness

Wie­le kobiet jako nowo­rocz­ne posta­no­wie­nie sta­wia sobie za cel zrzu­ce­nie zbęd­nych kilo­gra­mów, dla­te­go kar­net na siłow­nię lub do klu­bu fit­ness może być ide­al­nym pre­zen­tem świą­tecz­nym.

W przy­pad­ku siłow­ni, naj­lep­szą opcją będzie abo­na­ment połą­czo­ny z opie­kę tre­ne­ra per­so­nal­ne­go. Ma to duże zna­cze­nie szcze­gól­nie w sytu­acji, gdy oso­ba obda­ro­wa­na jest począt­ku­ją­ca i może mieć pro­blem z pra­wi­dło­wym sko­rzy­sta­niem z siłow­nia­nych sprzę­tów i dosto­so­wa­niem rodza­ju oraz inten­syw­no­ści ćwi­czeń do moż­li­wo­ści wła­sne­go orga­ni­zmu.

Wybie­ra­jąc nato­miast kar­net do klu­bu fit­ness war­to posze­rzyć go o wizy­ty w sau­nie lub na base­nie, aby po wyczer­pu­ją­cych zaję­ciach, odprę­żyć cia­ło i roz­cią­gnąć mię­śnie.

3. Kosme­ty­ki pielęgnacyjne/domowe SPA

Każ­da kobie­ta bez wyjąt­ku kocha kosme­ty­ki. Dla­te­go, jeśli otrzy­ma je w pre­zen­cie gwiazd­ko­wym, z pew­no­ścią będzie bar­dzo zado­wo­lo­na. Naj­lep­sze będą takie, któ­re mogą być sto­so­wa­ne przy wszyst­kich typach uro­dy. Zbyt moc­no sper­so­na­li­zo­wa­ne pre­pa­ra­ty mogą oka­zać się nie­wła­ści­we dla rodza­ju skó­ry, czy wło­sów obda­ro­wa­nej, przez co nie zosta­ną przez nią uży­te.

Dosko­na­le w tym celu spraw­dzą się wszel­kie­go rodza­ju bal­sa­my do cia­ła lub natu­ral­ne pro­duk­ty do kąpie­li, np. olej­ki do aro­ma­te­ra­pii. Domo­we SPA pozwo­li ode­rwać się od codzien­nych trosk oraz zadbać o cia­ło. Przy wybo­rze takich kosme­ty­ków war­to jest zwró­cić uwa­gę na ich recep­tu­rę. Im bar­dziej natu­ral­na, tym będą zdrow­sze, a ich aktyw­ne skład­ni­ki – lepiej tole­ro­wa­ne przez oso­bę, któ­ra otrzy­ma je w pre­zen­cie. Dobrym pomy­słem może być tak­że ole­jek do relak­sa­cyj­ne­go masa­żu o koją­cym, zio­ło­wym zapa­chu. Te o naj­ko­rzyst­niej­szym dla cia­ła skła­dzie moż­na nabyć w więk­szo­ści aptek lub skle­pach zie­lar­skich.

4. Zaję­cia i akce­so­ria do jogi

Ćwi­cze­nie asan jest nie tyl­ko mod­nym w ostat­nim cza­sie tren­dem, ale rów­nież tre­nin­giem pozy­tyw­nie wpły­wa­ją­cym na cały orga­nizm. Joga czer­pie z filo­zo­fii indyj­skiej, zaj­mu­ją­cej się związ­kiem pomię­dzy cia­łem a umy­słem, dla­te­go jest tak lubia­na i chęt­nie prak­ty­ko­wa­na szcze­gól­nie wśród kobiet, któ­re są aktyw­ne zawo­do­wo i przez to bar­dziej nara­żo­ne na pod­wyż­szo­ny poziom stre­su.  To one wła­śnie taki pre­zent doce­nią naj­bar­dziej.

Jogę moż­na ćwi­czyć w domu, a tak­że w stu­dio. Zarów­no już prak­ty­ku­ją­cych, jak i począt­ku­ją­cych ama­to­rów tego rodza­ju aktyw­no­ści, z pew­no­ścią ucie­szy spe­cja­li­stycz­na mata lub podusz­ka do medy­ta­cji, któ­re moż­na nabyć w skle­pach dla jogi­nów. Z uwa­gi na sta­le zwięk­sza­ją­cą się licz­bę pro­fe­sjo­nal­nych szkół, zakup kar­ne­tu na zaję­cia jogi rów­nież nie powi­nien być pro­ble­mem.

5. Sprzęt spor­to­wy

Nowy orbi­trek, rower sta­cjo­nar­ny, bież­nia, a może tram­po­li­na z porę­czą do popu­lar­ne­go ostat­nio fit­nes­su na tram­po­li­nie? Aktyw­nej kobie­cie lub aspi­ru­ją­cej do takiej, przy­da się (a przede wszyst­kim spodo­ba!), każ­de urzą­dze­nie, dzię­ki któ­re­mu będzie mogła ćwi­czyć w zaci­szu domo­wym.

Jeśli duży sprzęt jest zbyt kło­po­tli­wy, w alter­na­ty­wie moż­na wybrać mniej­szy, tań­szy i łatwiej­szy w prze­cho­wy­wa­niu, jak np. pił­ka gim­na­stycz­na, prze­zna­czo­na do ćwi­czeń: fit­ness, car­dio oraz reha­bi­li­ta­cyj­nych lub nowo­cze­sna ska­kan­ka obcią­że­nio­wa. Posia­da ona wbu­do­wa­ny sys­te­mem łożysk i wystę­pu­je w róż­nych warian­tach wago­wych, gdzie gru­bość lin­ki nada­je ska­kan­ce więk­sze obcią­że­nie.